Hopp til hovedinnhold

Fem i sektoren om veikartet for nasjonale e-helseløsninger

Gjennom godt samarbeid med aktørene i helsesektoren har Direktoratet for e-helse laget Veikart for nasjonale e-helseløsninger. Vi tok en prat med noen av bidragsyterne for å høre mer om hva veikartet betyr for deres virksomhet, og hva de mener blir viktig for å lykkes med veikartsarbeidet fremover.

Fem om veikartet3

Ole Johan Kvan, enhetsleder IKT koordinering i Helse Sør-Øst RHF

Ole johan kvan

– Veikartet stiller klare forventninger til alle aktører, hva som må på plass og hvordan vi skal prioritere felles prosjekter.

Hva betyr veikartet for dere?

Veikartet gir oss et godt utgangspunkt for felles samarbeid på tvers av sektoren. Veikartet beskriver konkret hvilken funksjonalitet vi skal få på plass, tidsperspektiv, rekkefølge, prioritering og avhengigheter. Da får vi svar på veldig mye, og sektoren får et felles mål for videre arbeid. Veikartet stiller klare forventninger til alle aktører, hva som må på plass og hvordan vi skal prioritere felles prosjekter. Veikartet får godt frem avhengigheter og rekkefølge. På denne måten bidrar også veikartet til at vi reduserer risikoen for at vi snakker forbi hverandre når vi diskuterer prioriteringer. Fremover blir det viktig at de nasjonale investeringene innrettes slik at de understøtter veikartets målbilde.

Hvordan ser dere på veien videre?

Med veikartet blir også direktoratets rolle enda mer tydelig. Nå får vi en oversikt som signaliserer en klar retning for alle aktørene i sektoren. Vi har bidratt og skal bidra videre inn i dette arbeidet. Direktoratet har en viktig rolle i å fasilitere og koordinere arbeidet med felles planverk – og veikartet er et godt eksempel på dette. Vi mener veikartet må være styrende, både for prioritering av nasjonale prosjekter, nasjonal porteføljestyring og for nasjonale finansieringsbeslutninger.

Hva mener dere er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med veikartsarbeid fremover?

Vi mener at det er kritisk at de investeringene som understøtter veikartet må prioriteres foran investeringer som ikke er en del av det. Poenget er at veikartet må være et aktivt virkemiddel i sektoren og styrende for felles nasjonale prioriteringer. Veikartet må oppdateres løpende. Nå har vi fått et veikart 1.0, men dette er et kontinuerlig arbeid og vi vil fortsette å bidra i utviklingen av dette​​​

Terje Wisner, avdelingsdirektør e-helse i KS

Terje Wisner

– Det er viktig at vi viderefører det gode arbeidet som er lagt til grunn i dette veikartet.
 


Hva betyr veikartet for dere?

Vi ser veldig positivt på veikartet. Veikartet gir en god oppsummering av status, samtidig som det gir verdifull innsikt om hvor vi står i de ulike forløpene. Med veikartet kan vi i KS begynne å kommunisere tydelige ambisjoner til kommunene om hvor vi skal innen e-helse. Vi har et godt grunnlag for å kunne planlegge innføring i kommunene og legge til rette for kommunale beslutninger. Det vil fortsatt være opp til hver kommune hvordan de vurderer dette veikartet opp mot felles planverk for e-helse. For kommunene vil det være viktig å prioritere innføring av nasjonale e-helseløsninger i kontekst av hvilke gevinster det skaper for deres innbyggere.

Hvordan ser dere på veien videre?

Det er viktig at vi viderefører det gode arbeidet som er lagt til grunn i dette veikartet. Vi og kommunene er opptatt av å ha stor grad av forutsigbarhet i forhold til når nasjonale e-helseløsninger er tilgjengelig og skal tas i bruk. Vi er avhengig av å vite hvilken form veikartet skal ta i det videre arbeid, og hvordan det skal styres og forvaltes. I tillegg mener vi det er viktig å se veikartet opp mot alle de andre prosjektene og digitaliseringstiltakene i sektor. Hvilken plass skal veikartet ha i helhetlig styring av helse- og omsorgssektoren?

Hva mener dere er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med veikartsarbeid fremover?

Vi har en lang vei å gå når det gjelder å kommunisere til kommunene hva som ligger av gevinstpotensiale knyttet til nasjonale e-helseløsninger. Vi har 365 kommuner i Norge og hver og en av disse har selvstyrerett og kan selv beslutte i hvilken grad de ønsker å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger. For å sikre at innbyggere, uavhengig av hvor de bor, møter et likeverdig tilbud i helsevesenet må vi kommunisere tydelig til kommunene hvilken nytte og verdi de digitale tjenestene vil skape for pasient, helsepersonell og innbyggerne i kommunene for øvrig. Vi vil først lykkes med å realisere veikartet hvis vi i felleskap bruker dette som et aktivt verktøy i planlegging og prioritering. Og ikke minst blir det viktig å være tydelig på risiko. Vi må sammen synliggjøre overfor kommunene hva som skjer hvis vi ikke jobber mot et felles målbilde, og gjør prioriteringer knyttet til innføring og finansiering i felleskap.

Egil Johannesen, fastlege, Legeforeningen

Egil Johannesen

– Dette skal være et veikart av og for helsetjenesten.
 
Hva betyr veikartet for dere?

Legeforeningen er opptatt av at vi ved hjelp av veikartet får fremdrift i innføringen av de nasjonale e-helseløsningene som gir oss merverdi her og nå. For oss er det viktig at vi har fokus på gjennomføring, finansiering og korte tidshorisonter. Veikartet gir oss forutsigbarhet, men for at ambisjonene i veikartet skal la seg gjennomføre må vi ha finansiering på plass. Vi opplever at veikartet er tegnet med utgangspunkt i ideen om at alle de kommunale journalsystemene skal byttes ut med Akson journal, noe vi ser på som helt urealistisk. Akson vil ta lang tid å innføre. Vi er helt klare på at sektoren sammen må prioritere de løsningene som gir oss merverdi nå.

Hvordan ser dere på veien videre?

Helsesektoren har vært gjennom mange år med utredning, uten at det i seg selv har medført den store systemutviklingen som helsetjenesten virkelig trenger. Vi må bort fra utredninger og over til utvikling. Sektoren må samles seg om en felles utviklingsretning, basert på de systemene vi bruker i dag. For oss er det helt essensielt at legemiddelprogrammet kommer ordentlig på banen. Her er det full tverrsektoriell støtte, og alle er omforent om målet. Her mener vi i Legeforeningen at veikartet kan og bør spille en viktig rolle i å sikre prioritering, finansiering og gjennomføring.

Hva mener dere er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med veikartsarbeid fremover?

Veikartet må først og fremst bli operativt. Vi er skeptisk til å kalle veikartet dynamisk. Det må skrives, deretter må man sikre finansiering og så må det være fullt fokus på gjennomføring. Da kan det ikke være sånn at det beste kommer i veien for det gode. Vi må prioritere nødvendig utvikling her og nå.

Legeforeningen mener også at vi bør prioritere løsninger som er funksjonelle i klinikken. Vi har sterk tro på at nasjonale e-helseløsninger som virkelig fungerer, blir tatt i bruk. Dette må være hovedfokuset for veikartet i tiden fremover – at vi konsentrerer oss om løsninger som skaper gevinst og derfor prioriterer løsninger som fungerer i klinisk praksis. En siste og ikke minst kritisk suksessfaktor er at veikartsarbeidet legger opp til transparente prosesser, med god involvering og ordentlige innspillsrunder. Dette skal være et veikart av og for helsetjenesten.

Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen

Anne-Lise_Harter-Internett-3J5A1195

– Vi trenger veikartet for å planlegge for det som kommer, og dermed kunne ta gode beslutninger sammen.
 

Hva betyr veikartet for dere?

Veikartet er viktig for oss fordi den digitale utviklingen i helsesektoren også påvirker apotekbransjen. Apotekforeningen ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen av e-helsepolitikk og nasjonale e-helseløsninger, samt tilrettelegge for digitalisering og nye tjenester i apotek. Legemiddelhåndtering er en viktig del av pasientbehandlingen, og en av apotekenes viktigste oppgaver. E-helse bidrar til å øke kvaliteten i behandlingen og gir bedre pasientsikkerhet. Med veikartet får vi en oversikt over kommende planer, avhengigheter og forutsetninger for at disse lar seg gjennomføre. Dermed vil veikartet kunne bidra inn i vårt arbeid med å tydeliggjøre apotekbransjens ambisjon, strategi og mål innen e-helse.

Hvordan ser dere på veien videre?

Det er avgjørende for veien videre at veikartet blir et referansedokument og ikke et skrivebordsdokument. Veikartet må være levende og nødvendig revisjon må gjøres løpende slik at veikartet til enhver tid viser situasjonsbilde og ikke minst beskriver tydelig hvordan vi som aktører skal planlegge og prioritere fremover.

Hva mener dere er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med veikartsarbeid fremover?

Arbeidet med involvering av sektoraktører i prosessen med veikartet har vært bra, og vi ser det som en kritisk suksessfaktor at fremtidige veikart også utvikles i tett dialog og samarbeid med helsesektoren.

Fremtidige nasjonale e-helseløsninger vil gi bedre samhandlingsløsninger for helsepersonell i behandling av den enkelte pasient. Dette gjelder både kvalitetsforbedring knyttet til behandlingen og mulig effektivisering av arbeidsprosesser i apotek. Men utviklingen kan også by på utfordringer. Vi trenger veikartet for å planlegge for det som kommer, og dermed kunne ta gode beslutninger sammen med resten av apotekbransjen.

Jo Winding Harbitz, avdelingsdirektør prosjekt og tjenestedesign i Helsedirektoratet

Jo Winding Harbitz©Rebecca Ravneberg

– Med veikartet har vi fått et felles situasjonsbilde som forteller oss noe om hvor vi skal legge inn trykket fremover.
 

Hva betyr veikartet for dere?

Det vi i Helsedirektoratet synes er positivt med veikartet er at det setter en tydelig retning for arbeidet, og plassere ulike tiltak i sektoren i en sammenheng. E-helseområdet begynner å bli stort og komplekst. Veikartet gir oss derfor et grunnlag for å kunne diskutere større problemstillinger, både tverrfaglig hos oss men også tverrorganisatorisk. Med veikartet har vi fått et felles situasjonsbilde som forteller oss noe om hvor vi skal legge inn trykket fremover.

Hvordan ser dere på veien videre?

Vi er opptatt av at dette arbeidet må utvikle seg videre, og det er enkelte ting vi savner i denne første utgaven. Vi savner at veikartet sier noe om hva som må skjer mens vi venter på Akson journal og samhandling. Hvordan får vi som myndighet i felleskap med andre aktører i sektoren utøvd vår samfunnsrolle med å iverksette vedtatt politikk mens vi venter på de store tiltakene i sektoren. I tillegg er det nyttig om veikartet adresserer hvilke endringer som kreves i sektoren for at ambisjonene og målet i veikartet lar seg realisere.

Hva mener dere er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med veikartsarbeid fremover?

Helsedirektoratet støtter ambisjonene og konklusjonene i veikartet – nemlig det å sikre en helhetlig prioritering i sektor og at vi går i takt på tvers av virksomhetene. Vi tror veikartet vil hjelpe oss i sektor å snakke og samhandle på en mer forståelig måte. Helse er en kompleks sektor. For å lykkes med ambisjonene i veikartet er det kritisk å få på plass de gode prioriteringsdiskusjonene.