Hopp til hovedinnhold

Felles språk: Helseplattformen flytter grenser når de tar i bruk et felles digitalt helsespråk

Helsepersonell i hele Midt-Norge får et banebrytende verktøy i Helseplattformen. I deres nye pasientjournal vil fastleger, sykehusleger og annet helsepersonell raskt få oversikt over pasientens funn, diagnoser, medisinske koder eller radiologiske undersøkelser i en felles journalløsning.

– Når helsepersonell har tilgang til pasientinformasjon som de stoler på, hindrer dette at de registrerer den samme informasjonen igjen, men på en annen måte, sier Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør for område samhandling i Direktoratet for e-helse.

– Et felles helsespråk bidrar til bedre digital samhandling ved at helsedata dokumenteres, formidles, forstås og brukes på en entydig måte. Derfor samarbeider Direktoratet for e-helse nå tett med Helseplattformen om å lage en første versjon av Felles språk, som tilbyr terminologien SNOMED CT på norsk og er koblet mot kodeverkene, sier Løwe Larsen.

–  Dette helsespråket vil gjøre det mindre arbeidskrevende for helsepersonell å ta i bruk strukturerte pasientjournaler og legge grunnlaget for bedre beslutningstøtte for helsepersonell og bedre behandling for pasientene, sier han.

Bedre og mindre ressurskrevende rapportering med SNOMED CT

SNOMED CT den mest omfattende kliniske terminologien internasjonalt.  Den er utviklet av helsepersonell for bruk på tvers av profesjonsgrupper, og inneholder over 350.000 begreper. Terminologien er maskinlesbar, noe som bidrar til bedre utveksling og gjenbruk av data.

SNOMED CT består av fagord som brukes i klinisk dokumentasjon og rapportering. Det innebærer at innholdet kan gjenbrukes på ønsket detaljeringsnivå.

hans-love-larsen-2500px
Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør for område samhandling i Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse.

– Koder som i dag brukes til å beskrive sykdommer og medisinske prosedyrer til helsestatistikk, legger ikke nødvendigvis til rette for deling av presise data. Dette er en av de største utfordringene ved bruken av dagens helsefaglige kodeverk, sier han.

Les også: Vi trenger et felles helsespråk i Tidsskriftet Michael, av Alfhild Stokka, avdelingsdirektør for helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Enklere tilgang til pasientinformasjon med Felles språk

Helseplattformen tilbyr et felles journalsystem for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Etter planen skal sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister ta den i bruk i løpet av første kvartal 2022. Journalsystemet er et regionalt utprøvingsprogram for anbefalingene i Stortingsmeldingen Én innbygger – én journal.

– I Helseplattformen vil helsedata gå på kryss og tvers. Vi trenger derfor et felles maskinlesbart språk for å kunne dele disse opplysningene. Det er bestemt at dette skal være SNOMED CT, så langt det lar seg gjøre, sier Mona Stedenfeldt, delprosjektleder for informasjonsforvaltning og teamleder for kodeverk og terminologi i Helseplattformen.

I Helseplattformen vil SNOMED CT sørge for mer strukturert og presis pasientdokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal i så stor grad som mulig kunne gjenbrukes og deles uten at meningen endres. Dette gjelder i pasientens journal, men også mellom helsearbeidere og på tvers av helsetjenester og nivåer. Løsningen er tilpasset både fastlegers og sykehuslegers situasjon.

– Terminologi er sentralt for å kunne gjenbruke dokumentasjon uten at meningen endres. Det innebærer en del krav til hvordan innholdet registreres på en strukturert måte.

Felles språk legger til rette for et pasientvennlige språk

– Vi har et ønske om at pasienter og pårørende kan få helseopplysninger på et språk de forstår. Det vil si at vi legger til rette for pasientvennlige termer i tillegg til termene som klinikere benytter, blant annet ved innsyn i journalen gjennom helsenorge.no. For innbyggere vil et felles helsespråk kunne lette forståelsen av informasjonen de har tilgang til gjennom helsenorge.no, sier Stedenfeldt.

Mona Stedenfeldt ny
Mona Stedenfeldt, delprosjektleder for informasjonsforvaltning og teamleder for kodeverk og terminologi i Helseplattformen.

– Det er som regel mye informasjon tilgjengelig for helsepersonell. Dette kan være et problem i seg selv fordi informasjonen ofte er vanskelig å finne fram i eller ligger på forskjellige steder. Digital gjenbruk av helseinformasjonen kommer pasientene til gode ved at de slipper å gjenta de samme opplysningene flere ganger, sier hun. 

Bruk av Felles språk gjør det mulig å følge diagnosekodingen gjennom hele pasientforløpet, fra første kontakt hos fastlegen, til endelig epikrise fra spesialisthelsetjenesten og videre til oppfølgning i kommunene. SNOMED CT binder sammen koder fra ICPC-2 fra fastlegen med ICD-10 koder fra spesialisthelsetjenesten. Ulikt detaljnivå hindrer ikke sammenlikning, siden detaljerte koder er knyttet sammen med overordnete koder gjennom SNOMED-hierarkiet. Dette gir grunnlag for analyse av hele behandlingsforløpet til evaluering, rapportering og statistikk.

– Slik vi ser for oss løsningen vil arbeidet foregå i et så godt brukergrensesnitt at klinikerne ikke engang vet at de bruker SNOMED CT. Legen får tilgang til informasjon på en god måte og får bedre tid til å konsentrere seg om pasientene. De kan konsentrere seg om resultater og å sammenstille viktig informasjon mellom tjenester og profesjoner. Innholdet vil bli entydig og leservennlig, sier hun.

SNOMED CT snakker klinikernes språk

– Bruk av terminologi åpner for nye muligheter til å få raskere oversikt over pasientinformasjon, som funn og diagnoser, sier Hans Løwe Larsen.

– Resultatene vi har sett fra Helseplattformen så langt virker lovende og har fått god mottakelse fra helsepersonell. Men veien frem til Helseplattformen tas i bruk er ikke uten hindringer. Det gjenstår fremdeles mye som vi arbeider tett sammen om å løse. Direktoratet for e-helse og helsepersonell i Helseplattformen samarbeider blant annet om at oversettelsene blir gode og relevante. Til nå er 170.000 termer oversatt til norsk, så det er et omfattende arbeid vi snakker om.

Direktoratets rolle i arbeidet

– Direktoratet for e-helse jobber for et enklere Helse-Norge. Som nasjonal myndighet på e-helseområdet er vi en faglig rådgiver, pådriver og premissgiver. En viktig del av premissgiverrollen er ansvaret for utvikling og forvaltning av nasjonale helsefaglige kodeverk og terminologier i Norge, sier Hans Løwe Larsen.

– Tidligere i år publiserte vi en retningslinje, som slår fast at SNOMED CT alltid skal vurderes ved nye anskaffelser eller videreutvikling av løsninger med behov for terminologi. Retningslinjen for bruk av SNOMED CT i Norge er et steg mot visjonen om et Felles språk i hele helse- og omsorgssektoren, avslutter han.