Hopp til hovedinnhold

Anbefaling om strategi for digital sikkerhet

Direktoratet for e-helse anbefaler å utarbeide en egen strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.

Anbefalingen kan leses i sin helhet i den ferske rapporten "Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren - Vurdering av behov og innretning" (PDF).

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Dette skjer i et stadig økende tempo. En avgjørende forutsetning for vellykket digitalisering er at behovet for sikkerhet blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Det er behov for en egen strategi for digital sikkerhet for helse- og omsorgssektoren, sier Birgitte Jensen Egset, avdelingsdirektør for juss og informasjonssikkerhet.

– Strategien må være kort, poengtert og handlingsrettet. Den bør bygge videre på Nasjonal strategi for digital sikkerhet og målene i denne, men må tilpasses og utdypes i tråd med sektorens særtrekk og behov, sier hun.

Birgitte Jensen Egset_web
Birgitte Jensen Egset, avdelingsdirektør for juss og informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.

Et løft for hele sektoren

En strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren må være fremtidsrettet og ikke fokusere kun på dagens behov. Vi anbefaler å involvere sektoren og andre interessenter i utformingen av strategien, slik at vi har et felles og sterkt grunnlag når sikkerhetsutfordringer oppstår.

I arbeidet med rapporten har interessenter i sektoren løftet en rekke relevante sikkerhetsutfordringer og gitt innspill til hva som bør være formålet med en strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. For å oppnå ønsket effekt bør strategien inneholde konkrete mål og reelle strategiske virkemidler.

Formålene med strategien vil være å tydeliggjøre sikkerhetsbehov, roller og ansvar og identifisere relevante strategiske virkemidler og tiltak. Slik vil vi kunne løfte arbeidet med digital sikkerhet i hele sektoren.

Bakgrunn for anbefalingen

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i tildelingsbrevet for 2020, og den danner grunnlag for å finne svar på følgende problemstilling:

Er det behov for en egen strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren, og hvordan bør denne i så fall innrettes?

Selve strategiarbeidet er ikke påbegynt.