Hopp til hovedinnhold

Anskaffelse av spisskompetanse og kapasitet til forprosjekt for program helhetlig samhandling

Direktoratet for e-helse skal lede arbeidet med forprosjekt steg 2 i program helhetlig samhandling. Vi søker nå etter spisskompetanse og ekstra kapasitet for å komplettere et tverrfaglig team av egne ansatte. Sammen skal vi levere på et omfattende målbilde med stram tidsplan.

Helhetlig samhandling er selve navet som binder de ulike aktørene i helsesektoren sammen. Gjennom helhetlig samhandling løses behovet for enhetlig og strukturert utveksling av informasjon på tvers av prosesser, behandlingsledd, aktører, helsepersonell og innbyggere.

Målet er at alle de digitale løsningene i helsetjenesten snakker sammen, slik at pasienter, innbyggere og helsepersonell møter et enklere Helse-Norge.

– For å realisere målbildet i helhetlig samhandling må vi gå stegvis til verks, og avstemme målbildet underveis i prosessen. Målet for helhetlig samhandling er dynamisk, og må til enhver tid gjenspeile behovene til innbygger, pasient og helsepersonell.
Erik Hovde, programleder i program helhetlig samhandling, Direktoratet for e-helse.
Program helhetlig samhandling, tidligere kalt Akson samhandling, ledes av Direktoratet for e-helse.  Sammen med Akson journal, etableringen av Helseplattformen i Midt-Norge og videreutvikling av eksisterende journalløsninger på sykehusene, vil program helhetlig samhandling utgjøre veien frem mot målet i stortingsmeldingen én innbygger – én journal.

Vi søker spisskompetanse i markedet

Direktoratet har en god og robust organisasjon med sterk kompetanse på de viktigste fagområdene innenfor digitalisering. I program helhetlig samhandling er det behov for kapasitet og spisskompetanse fra markedet for å komplettere våre egne ansatte i et tverrfaglig team. For å komme tempoet og målene med forprosjektet i møte på en god måte, ser direktoratet derfor behov for å styrke og bredde sin kompetanse. På bakgrunn av dette vil direktoratet i løpet av de neste dagene lyse ut en anskaffelse av eksterne ressurser.

Leverandørwebinar-Erik-Hovde-1

– Når vi nå går i gang med forprosjektet er det med stor grad av ydmykhet overfor de oppgavene som ligger foran oss.

– Det er store forventninger i sektor til program helhetlig samhandling. For å levere på forventninger både når det gjelder kvalitet og tid, ser vi behov for å styrke og bredde vår egen kompetanse. Vi ser frem til å fortsette den gode dialogen vi har hatt med markedet så langt i program helhetlig samhandling, og vil nå mobilisere eksterne krefter i tett og godt samarbeid med våre egne ansatte, sier Hovde.

Helhetlig samhandling steg 1 starter opp i 2021

I statsbudsjett for 2021 er det foreslått å bevilge 189 millioner til etablering av helhetlig samhandling. Arbeidet med steg 1 i program helhetlig samhandling er lagt til Direktoratet for e-helse, med oppstart 2021. Gjennomføringen vil skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett og aktørene i sektoren. Målet med steg 1, steg 2 og videre steg er å møte de behovene helsesektoren har for informasjonsutveksling, og legge til rette for at kravene til digital utvikling, innovasjon og effektive behandlingsforløp blir møtt. Organiseringen vil avspeile de mål som er satt for sektoren, tverrsektorielle utfordringer og internasjonale føringer. 

Det er anbefalt at steg 1 i utviklingsretningen for helhetlig samhandling omfatter blant annet Forprosjekt for steg 2 i utviklingsretning for samhandling. Forprosjektet skal blant annet vurdere behovet for en plattformtilnærming til de nasjonale e-helseløsningene og se på hvordan ny samhandlingsfunksjonalitet best kan realiseres. I tillegg skal forprosjektet detaljere ut det neste steget i utviklingsretningen for samhandling.

Hvis du gikk glipp av webinaret om program helhetlig samhandling 2. november kan lese mer om det og se det i sin helhet her.

Hvor mange steg blir det?

Forprosjektet har i oppgave å detaljere opp målbilde og omfang for arbeidet som skal gjøres stegvis. Svaret på hvor mange steg det blir vet vi med andre ord ikke på det nåværende tidspunkt, men det inngår i det videre arbeidet å avklare dette.