Hopp til hovedinnhold

Arkitekturen i Akson journal forklart

Arkitekturmodellen som legges til grunn for den felles kommunale journalløsningen Akson journal er en åpen, plattformbasert tilnærming. Hva betyr det egentlig?

For å forklare er det nyttig å starte med et eksempel.

Både iPhone og Android-telefoner er plattformer som kommer med en samling applikasjoner. Når du åpner telefonen første gang kan du ringe, tekste, sende e-post, surfe og installere flere applikasjoner gjennom App Store eller Google Play.

Vi tror at fremtidens elektroniske pasientjournalløsninger utvikler seg i samme retning. De vil komme med en samling sømløse applikasjoner som dekker primærbehovet til de fleste av brukerne, men få leverandører kommer til å kunne tilby alt brukerne trenger alene. Derfor kan ulike leverandører lage apper som kan legges til på plattformen.

Pasientjournalen – et viktig arbeidsverktøy

Pasientjournalområdet har gjennom de siste tiårene gjennomgått flere «generasjonsskifter». Fra å være enkle dokumentasjonsverktøy, som er spesialisert for en eller noen få helsepersonellgrupper – til å være mer helhetlige og sammenhengende journalløsninger som tar utgangspunkt i at flere helsepersonellgrupper dokumenterer, planlegger og samarbeider om helse- og omsorgshjelpen basert på de samme helseopplysningene. Vi tror neste generasjons journalløsninger vil ha en plattformtilnærming.

Akson journal skal være en åpen plattform med kjernefunksjonalitet for helsepersonell og innbyggere

I våre anbefalinger bruker vi begrepet "journalplattform". Akson journal skal være en åpen plattform med kjernefunksjonalitet for helsepersonell og innbyggere. Et viktig prinsipp i IT-arkitekturen, som er utarbeidet i tett samarbeid med utvalgte kommuner, er at plattformen må tilby åpne grensesnitt slik at andre tjenester og leverandører får tilgang til funksjoner og data for å lage applikasjoner. Akkurat som i telefonmetaforen overfor.

Vi mener åpne grensesnitt som følger internasjonale standarder bør være krav til alle systemer i helsetjenesten. Det er beskrevet i vår Veileder for åpne API.

Vi anbefaler at Akson journal må komme med basisapplikasjoner som oppfyller de viktigste og grunnleggende brukerbehovene som helsepersonell og innbyggere har. Eksempler på det er kjernefunksjonalitet som dokumentasjon av helsehjelp og samhandling med andre aktører internt og eksternt.

Videre må man kunne legge til eller eventuelt bytte ut applikasjoner for å oppfylle spesifikke brukergruppers behov. Eksempler på dette kan være grafiske fremstillinger av helsedata og kunnskaps- og beslutningsstøtte tilpasset ulike brukergrupper.

Gjennom forprosjektet har helsepersonell anbefalt hva som skal være minimum basisfunksjonalitet som en del av kjernen i Akson journal. Direktoratet for e-helse anbefaler derfor å benytte anskaffelsen til å la leverandørmarkedet besvare hvordan balansen mellom tilstrekkelig basisfunksjonalitet for helsepersonell og nødvendige plattformegenskaper best kan løses.

Vi har anbefalt én løsning, ikke ett stort system, der journalplattform står sentralt, og løsningen kan være et samspill av flere IT-systemer løsninger for å dekke et samlet behov

Hvordan den endelige løsningen vil utformes, besluttes i en konkurransepreget dialog mellom et felleseid kommunalt selskap og leverandørene som velger å delta i konkurransen.

Stegvis etablering for å sikre god kontroll underveis

Vi anbefaler en stegvis etablering av løsningen med åpning for at leverandørene kan utvikle ny funksjonalitet underveis. Prosjektet vil ha flere kontroll- og beslutningspunkter underveis for jevnlig å evaluere om vi går i riktig retning. For å tilrettelegge for konkurranse og stegvis gjennomføring av tiltaket anbefaler vi å dele inn arbeidet i flere anskaffelser.

Vi har anbefalt at kommunene, gjennom et felleseid selskap, Akson journal, inngår kontrakt med én hovedleverandør av selve journalplattformen. Hovedleverandøren kan ha med seg underleverandører eller samarbeidspartnere som leverer deler av funksjonaliteten som etterspørres. Videre har vi pekt på muligheten for anskaffelser av nødvendig tilleggsfunksjonalitet.

Det er viktig at det etableres en løsning som kan videreutvikles etter hvert som behovene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten endrer seg, og ettersom ny teknologi kommer på markedet.

Arkitekturen som er foreslått legger til rette for innovasjon og næringsutvikling

En vellykket anskaffelse av en journalplattform med nødvendige plattformegenskaper vil på en bedre måte enn i dag kunne legge til rette for den ønskede innovasjonen og næringsutviklingen, et budskap som også støttes av den eksterne kvalitetssikringsrapporten KS2.

Det er flere typer funksjonalitet, utenfor det som av Direktoratet for e-helse er definert som kjernefunksjonalitet, der det er forventet omfattende innovasjon. Eksempler på dette er telemedisin, velferdsteknologi (digital hjemmeoppfølging), beslutningsstøtte og helseanalyse med mer.

Arkitekturen i Akson er basert på et økosystem hvor samhandling er navet som binder de ulike aktørene i helsesektoren sammen. Det er viktig å sikre at både felles kommunal journalløsning, Akson journal og løsning for helhetlig samhandling spiller godt sammen og passer inn i et arkitekturlandskap for e-helse som er i løpende utvikling. De viktigste egenskapene ved både Akson journal og helhetlig samhandling er sikkerhet, åpenhet og endringsevne.

Læring underveis

Arkitekturprinsippene er utarbeidet i tett samarbeid med kommunene. Vi må begynne reisen, lære underveis og finne svar på ubesvarte spørsmål i tett samarbeid med aktørene i kommunsesektoren, helse- og omsorgssektoren og leverandørmarkedet.

Viktige presiseringer om arkitekturen i Akson:

  • Én løsning, men ikke ett system.
  • Akson journal realiseres i flere faser, med stegvis innføring og utvikling i kommunene.
  • Arkitekturen som er foreslått legger til rette for innovasjon og næringsutvikling.

Mer detaljert om arkitekturen i Akson journal:

Alle våre anbefalinger er gitt i det sentrale styringsdokumentet (forprosjektrapporten) for Akson (PDF), se se kapittel 1.2 Arkitekturprinsipper for helhetlig samhandling og kapittel 2.5 Arkitektur og løsningsstrategi (for felles kommunal journal), vedlegg G Løsningsomfang- og arkitektur (PDF) og bilag G1 Felles kommunal journalløsning (PDF).

Akson-arkitektur i media:

Akson vil bidra til plattformbasert arkitektur i media, Digi

Vi trenger både standardisering og Akson, Digi