Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse og HealthCatalyst inngår avtale for å styrke samarbeidet mellom helse- og omsorgssektoren og leverandørene

Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og helsenæringen er avgjørende for å øke gjennomføringskraften på e-helseområdet. Nå har HealthCatalyst og Direktoratet for e-helse inngått en avtale som skal styrke dette samarbeidet.

Avtalen mellom HealthCatalyst og Direktoratet for e-helse skal legge til rette for en arena hvor leverandørene i helsenæringen og den offentlige helse- og omsorgstjenesten kan jobbe sammen for å øke utviklingstakten på e-helseområdet, og dermed styrke kvaliteten i tjenesten.

– For å for løse de store helse- og omsorgsbehovene i tiden som kommer er vi helt avhengige av samarbeid og digitalisering. Både innbyggere og helsepersonell trenger digitale løsninger som bidrar til likeverdige helsetjenester og hvor informasjonen følger pasienten, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

HealthCatalyst AS er en ideell virksomhet opprettet av de tre helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech. Målet med HealthCatalyst er å fremme Norge som testnasjon for helseindustrien, samt bidra til å styrke offentlig-privat samarbeid.

Arild Kristensen, styreleder i HealthCatalyst, understreker i likhet med Hornnes viktigheten av å etablere en felles arena for samarbeid:

– Vi er glade for at Direktoratet for e-helse nå setter en struktur for å bringe næringslivstemmen inn i viktige beslutninger som ligger foran oss på e-helseområdet, sier han.

Direktoratet for e-helse og HealthCatalyst
To av lederne fra klyngeorganisasjonene, Lena Nymo Helli fra Norway Health Tech og Arild Kristensen fra HealthCatalyst og Norwegian Smart Care Cluster, og leder for Direktoratet for e-helse Mariann Hornnes under EHiN-konferansen 2022. Klyngeorganisasjonene samler aktører fra næringslivet, kommuner og sykehus, blant annet for å styrke offentlig-privat samarbeid. Ketil Widerberg som leder Oslo Cancer Cluster var ikke til stede da bildet ble tatt. HealthCatalyst ble etablert tidligere i år av Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster og Oslo Cancer Cluster. Foto: Direktoratet for e-helse

Utfordringer i dag: «pilotsyke» og uklare rammebetingelser

En viktig del av bakgrunnen for samarbeidsavtalen som nå er inngått, er funnene i rapporten «Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet: anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften» som Direktoratet for e-helse gav ut høsten 2021.

Rapporten slår fast at e-helseområdet trenger bedre samarbeid mellom det offentlige og private, og peker på en rekke utfordringer som må løses.

Et av hovedproblemene er at mange prosjekter strander på pilotstadiet. Leverandørene etterspør mer forutsigbarhet, roller og ansvar må tydeliggjøres og tilliten mellom aktørene er for lav.  

Styrking av de norske e-helseklyngene er en av anbefalingene i rapporten.

Skaper felles arena for å styrke tillit og forutsigbarhet

– Dette blir en arena som skal fremme tillit og samarbeid hvor aktørene kan jobbe frem normer for samspill mellom næringen og helse- og omsorgssektoren. Jeg oppfatter dette som et ledd i å svare ut de utfordringene som rapporten vår om samarbeid med næringslivet løfter frem, sier Mariann Hornnes.

Avtalen legger til rette for at partene kan jobbe sammen om både formelle og uformelle rammebetingelser for teknologisamarbeid på helsefeltet.

Gjennom denne avtalen gir HealthCatalyst god tilgang til medlemmene i de tre helseklyngene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech. I arbeidsgrupper med representanter for kommuner, sykehus og næringsliv får vi bearbeidet viktige problemstillinger fra de som sitter tettest på dem.

 – Vi tror resultatet av dette samarbeidet vil styrke tilliten mellom partene og bidra til økt forutsigbarhet på e-helsefeltet, sier Mariann Hornnes.

Veileder for relasjonskontrakter

En annen anbefaling i rapporten om samarbeid med næringslivet på e-helseområdet, er å utarbeide en veileder for bruk av relasjonskontrakter. Dette er en kontraktsrelasjon, som regel med lang varighet, hvor tillit mellom partene står sentralt.

Utfordringene på e-helsefeltet er ofte komplekse og sammensatte. Forskningen er klar på at relasjonskontrakter egner seg best i kunde-leverandørrelasjoner der det er behov for tett samarbeid og tilpasninger.

For å hjelpe aktørene i helse- og omsorgssektoren med å ta i bruk relasjonskontrakter på en effektiv måte, skal Direktoratet for e-helse lage en veileder.

– Vi ønsker å bruke samarbeidsavtalen til å utarbeide et godt grunnlag for veilederen Direktoratet for e-helse skal lage. Dette er et konkret eksempel på et område hvor avtalen vil gi nytte for alle parter, sier Hornnes.

Ser frem til videre samarbeid om felles mål

Hornnes og Kristensen ser frem til det videre samarbeidet om å løse felles problemstillinger.  

– Her har vi et klart felles mål om å styrke samarbeidet på e-helsefeltet i Norge, til det beste for både næringen og helse- og omsorgstjenesten – og innbyggerne, pasientene og helsepersonell. Derfor tror jeg avtaler som denne, hvor vi kommer litt nærmere hverandre og får jobbet mer sammen, er viktig, avslutter Arild Kristensen.