Hopp til hovedinnhold

Enklere rapportering til helse- og kvalitetsregistre med Felles språk

Hvert år bruker helsepersonell mye tid på dobbeltregistrering av informasjon til helse- og kvalitetsregistre. Et felles, digitalt helsespråk skal bidra til at helsepersonell kan registrere informasjon om pasienten én gang og at den kan gjenbrukes.

– I dag må helsepersonell på sykehuset ofte logge inn i separate løsninger for rapportering til registrene. I mange tilfeller er informasjonen som skal rapporteres allerede registrert i pasientjournalen, forteller Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Et felles helsespråk bidrar til bedre digital samhandling mellom systemer ved at helsedata dokumenteres, formidles, forstås og brukes på en entydig måte. Hvis hele helse- og omsorgssektoren i større grad bruker det samme, standardiserte, digitale helsespråket, kan en større del av helseinformasjon og data forstås og gjenbrukes på tvers.

– Arbeidet vi nå gjør med Felles språk gjør at vi kan automatisere innrapportering. I dag registrerer helsepersonell store deler av pasientjournalen med fritekst. Ved å strukturere de delene av journalen som skal innrapporteres og å ta i bruk Felles språk, vil informasjonen kunne rapporteres automatisk inn til registeret. Det blir mulig å trekke data rett ut fra pasientjournalen til registrene, forklarer Aunan.

God innsamling av helseopplysninger bidrar til å forebygge sykdom

Bruk av helse- og kvalitetsregistre for forskning og analyser er svært viktig. Mange helsetilstander og diagnoser, for eksempel kreft eller smittsomme sykdommer, er rapporteringspliktige for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. God innsamling og bruk av slike helseopplysninger kan forebygge sykdom eller skade og bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten.

Automatisert innrapportering fra elektronisk pasientjournal til registrene, som et felles helsespråk bidrar til, har flere fordeler.

– For registrene innebærer dette at de får tilgang på langt rikere informasjon og høyere presisjon. Siden alle begreper i Felles språk er relatert til hverandre, øker graden av analysemuligheter betraktelig for blant annet forskere, sier Aunan.

– Ikke minst er dette tidsbesparende, siden dagens dobbeltregistrering reduseres. Helsepersonell kan derfor bruke mer av tiden sin på å behandle pasienter, understreker hun.

Lucie Aunan web(1)
 Lucie Aunan, divisjonsdirektør samhandling i Direktoratet for e-helse.

Felles språk og SNOMED CT legger til rette for automatisering

Til forskjell fra allmennspråket kjennetegnes fagspråket av et presist begrepsapparat. Fagtermene som fagfolk bruker, skal i så stor grad som mulig være entydige for å unngå misforståelser. For å sikre en presis og utvetydig terminologi innfører vi en internasjonal, standardisert terminologi som heter SNOMED CT.

– Arbeidet som gjøres med oversettelse av SNOMED CT i Helseplattformen er nøkkelen til at vi får etablert en første versjon av et standardisert helsespråk, som igjen avgjørende om vi skal lykkes med automatisering.

I Helseplattformen vil SNOMED CT sørge for mer strukturert og presis pasientdokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal i så stor grad som mulig kunne gjenbrukes og deles uten at meningen endres. Dette gjelder i pasientens journal, men også mellom helsearbeidere og på tvers av helsetjenester og til registrene.

Felles språk er altså ikke et "språk" slik ordet forstås i dagligtale. Det består av de vanligste helsefaglige kodeverkene, klassifikasjonene og registervariablene fra nasjonale helse- og kvalitetsregistre, bundet sammen med terminologien SNOMED CT.

Les også: Helseplattformen flytter grenser når de tar i bruk et felles digitalt helsespråk.

Det gode samarbeidet med fagmiljøene trappes opp

Arbeidet med hvordan Felles språk og SNOMED CT kan bidra til automatisert innrapportering til de nasjonale kvalitets- og helseregistrene er godt i gang. Direktoratet for e-helse har i samarbeid med registermiljøene lagt til rette for en mer digitalisert framtid med automatisert innrapportering.

– Arbeidet trappes opp framover og vi jobber nå med mange registre samtidig. Neste steg er at dette skal tas i bruk i sykehusene. Det er først når Felles språk er tatt i bruk både i pasientjournalen og det mottakende registeret at vi ser gevinstene. Det er derfor godt å se at det nå er flere konkrete initiativer i helseregionene for å ta dette i bruk i de strukturerte journalene, avslutter Aunan.