Hopp til hovedinnhold

Fornyer nasjonal styringsmodell for e-helse

Den nasjonale styringsmodellen for e-helse er under evaluering og videreutvikling. Målet er å tilpasse styringsmodellen slik at den best mulig kan ivareta behovene for helhetlig og forpliktende e-helseutvikling i årene som kommer.

– Vi ser blant annet på hvordan vi kan sikre medlemmene i Nasjonalt e-helsestyre reell innflytelse uten å ta over eksisterende styringslinjer. Et annet viktig tema er samstyring, og hvor forpliktende en tilslutning i nasjonalt e-helsestyre skal være for medlemmene, sier Siv Ingebrigtsen, direktør for avdeling nasjonal styringsmodell i Direktoratet for e-helse.

siv-ingebrigtsen-2500px
Nasjonal styringsmodell for e-helse evalueres og videreutvikles. Siv Ingebrigtsen, direktør for avdeling nasjonal styringsmodell i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

Nasjonal styringsmodell ble opprettet i 2016. Den består av Nasjonalt e-helsestyre, prioriteringsutvalget NUIT og fagutvalget NUFA. De tre foraene gir råd til Direktoratet for e-helse i realiseringen av nasjonal e-helsestrategi.

Viktige dialogmøter med nasjonalt e-helsestyre

– I løpet av våren har vi fått på plass et kunnskapsgrunnlag og hatt dialogmøter med medlemmene i Nasjonalt e-helsestyre. Vi har spurt dem om hvilke behov deres organisasjon har, og hvilke utfordringer de ser for den nasjonale styringsmodellen. I tillegg har vi generelt hatt store ører og gitt medlemmene fritt spillerom til å komme frem med sine synspunkter, sier Ingebrigtsen.

Det er stor bredde i tilbakemeldingene. Alt fra at det er viktig at aktørene går i samme retning, selv om de ikke nødvendigvis går i samme takt, til at det som trengs er en koordineringsarena for kommunene. Noen ønsker et reelt styre, mens andre er opptatt av styringsmodellen ikke kan ta over styringslinjen og at den reelle makten til å ta beslutningene ligger andre steder som for eksempel i den enkelte kommune og i de regionale helseforetakene.

– I dialogmøtene har vi også fått nyttige tips til hvordan vi kan gjøre møtene bedre, ved å være tydelige på hva vi spør utvalgene om og hvilke konsekvenser det får for aktørene å slutte seg til noe, sier Ingebrigtsen.

Forventer økt gjennomføringsevne

Fra kommunene er det påpekt at innbyggerne må settes i sentrum og at de trenger mer enn helsetjenester. Samt at det bare er noe få kommuner som er representert og at de ikke kan forplikte hele kommune-Norge.

– Det er et viktig videreutviklingsarbeid av samstyringsmodellen for e-helse som er satt i gang. Sektoren trenger å styre sammen for at vi skal lykkes med digitalisering. I Nasjonalt e-helsestyre har vi gode erfaringer fra å sitte rundt samme bord og drøfte felles utfordringer, sier Camilla Bruno Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune og leder av Nasjonalt e-helsestyre.

Camilla Dunsæd
Camilla Bruno Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand kommune og leder av Nasjonalt e-helsestyre opplever videreutviklingsarbeidet som er satt i gang som viktig og forventer at det sikrer økt gjennomføringsevne. Foto: Kristiansand kommune

– Mine forventninger til arbeidet er det resulterer i en justert modell som sikrer økt gjennomføringsevne for nasjonale e-helsetiltak, og en modell som sikrer god innflytelse på beslutningsprosessene fra de ulike deler av helse- og omsorgstjenesten, sier Dunsæd.

Tidlig ute med samstyring og nettverk

– Styringsmodellen ble etablert som et virkemiddel for å kompensere for manglende direkte styringslinje i komplekse e-helsespørsmål. Direktoratet var tidlig ute med å tenke samstyring og nettverksmodell - nettopp fordi e-helse handler om utfordringer som ikke alltid kan løses innenfor eksisterende styringslinjer, sier Siv Ingebrigtsen.

I dagens modell sitter topplederne i helse- og omsorgssektoren samlet i Nasjonalt e-helsestyre, mens utvalgene NUIT og NUFA forankrer beslutningsgrunnlaget før sakene kommer til behandling i Nasjonalt e-helsestyre. Samtidig eksisterer parallelt de ordinære, etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departement til etater, virksomheter og kommuner.

Alle de store e-helsesakene fra de siste årene har vært behandlet i styringsmodellen. Blant dem planene for Akson Journal, nasjonal e-helsestrategi, rapporten om styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten (som førte til overføring av oppgaver fra Direktoratet for e-helse til Norsk helsenett) og den nasjonale e-helseporteføljen.

– Nå arbeides det med utkast til nye mandater for Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA. De er trolig klare i august og vil deretter bli drøftet med medlemmene, sier Ingebrigtsen.

Vurderer å sende forslaget på høring

Direktoratet for e-helse har fikk oppdraget med å evaluere og videreutvikle styringsmodellen som et oppdrag i tildelingsbrevet for 2021 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

– Direktoratet for e-helse vurder nå å sende forslaget til videreutvikling av den nasjonale styringsmodellen på høring før vi sender det endelige forslaget til Helse- og omsorgsdepartementet, avslutter Ingebrigtsen.