Hopp til hovedinnhold

Forslag til prinsipper for godt samspill mellom Helsenorge og andre digitale helsetjenester

Direktoratet for e-helse forslår fire grunnleggende prinsipper for samspill mellom Helsenorge og andre e-helseløsninger for innbyggere: Prinsippene skal sikre innbyggerne oversikt, oppdatert informasjon og tilgang til digitale verktøy. Personvernet skal også ivaretas. Nå er forslaget på høring.

Rapporten «Vurdering av prinsipper for kobling mellom Helsenorge og andre løsninger i markedet» tar utgangspunkt i innbyggernes behov for én samlet vei inn til tilbudet av digitale tjenester.

Prinsippene skal gi retning for hvordan sykehusenes, fastlegenes og annet helsepersonell sine systemer må samhandle med Helsenorge. Flere etablerer digitale helsetjenester for innbyggere, og det er behov for at innbyggerne skal kunne bevege seg enkelt mellom disse.

  • Oversiktprinsippet innebærer at innbyggerne skal ha enkel tilgang til helseopplysninger og selvbetjeningsløsninger fra den offentlige helsetjenesten.
  • Personvernprinsippet handler om at innbyggerne skal kunne se og registrere pårørendeinformasjon, fullmakter og personverninnstillinger ett sted.
  • Verktøyprinsippet viser hvordan det skal legges til rette for at innbyggerne skal enkelt kunne ta i bruk digitale verktøy og helseapper, som del av den offentlige helsetjenesten.
  • Informasjonsprinsippet legger vekt på at innbyggerne enkelt skal kunne finne kvalitetssikret og oppdatert offentlig informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

Tilbudet skal være likeverdig

– Direktoratet for e-helse mener det er viktig at det er samspill mellom løsningene, slik at innbyggernes behov for oversikt og enkel digital tilgang på tvers av helsetjenesten blir ivaretatt. Det digitale tjenestetilbudet skal bestå av et minimum av basistjenester uavhengig av hvor i landet den enkelte innbygger bor, men med rom for regionale og lokale tilpasninger sier direktør for divisjon strategi i Direktoratet for e-helse, Karl Vestli.

Karl Vestli
Karl Vestli, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse.

Forslaget er på høring

Et foreløpig rapportutkast er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og på åpen høring (her finner du rapporten og informasjon om hvordan sende høringssvar).

Endelig versjon sendes departementet når innspillene fra høringsrunden er innarbeidet i rapporten. Det blir en seks ukers høringsperiode som starter fra 17. januar, med frist for å levere innspill innen 1. mars 2022.

Rapportens ser på hva som bør ligge til grunn for å få til et godt samspill mellom løsningene som brukes i sykehus, hos fastlegene og av annet helsepersonell. Forslaget til prinsipper er utarbeidet i samarbeid med sektoren og har vært drøftet i de nasjonale utvalgene for e-helse. Arbeidet bygger også på innsikter fra det pågående arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi, og dialog med representanter fra bruker- og interesseorganisasjoner.

Mange synes i utgangspunktet at det er vanskelig å finne frem i helsetjenesten. Forskning viser at den digitale kompetansen svekkes ved sykdom. Derfor er det viktig at digitale løsninger er brukervennlige, at det er én vei inn, og at innbyggerne får oversikt på tvers av den kontakten de har med primær- og spesialisthelsetjenesten.
Inger-Anette Finrud, områdeansvarlig for innbyggerområdet i Direktoratet for e-helse.

Digitale innbyggertjenester

Helsenorge.no er hovedporten til offentlige, digitale innbyggertjenester i helse- og omsorgstjenesten. Det har de siste årene vært høyt tempo i e-helseutviklingen, og spesielt under pandemien er det kommet flere nye løsninger i markedet.

Mange kommuner har tatt i bruk nye digitale tjenester for bestilling av time til koronavaksinasjon, og både i spesialisthelsetjenesten og blant fastlegene er det i økt grad tatt i bruk e-konsultasjon og videokonsultasjon.

Enkelte av de løsningene som brukes i sykehus, av fastleger og annet helsepersonell er koblet opp mot Helsenorge og fungerer som en del av det nasjonale økosystemet, mens andre er frittstående.

I løpet av året kommer også Helseplattformen i Helse Midt-Norge med innbyggerportalen HelsaMi for innbyggere.

Behov for rammer

– Vi opplever at det etterspørres tydeligere retning fra både helseaktører og helsenæringen for hva som skal løses nasjonalt – og hvordan de nasjonale tjenestene bør virke sammen og samspille med de ulike regionale og lokale løsningene, sier Inger-Anette Finrud, seniorrådgiver og områdeansvarlig for innbyggerområdet i Direktoratet for e-helse.

De fire prinsippene i rapporten som nå sendes på høring, skal bidra til å klargjøre hva som kreves av e-helseløsninger for innbyggere.

Dette er første versjon av prinsippene, som fremover vil videreutvikles og tilpasses. Målet er at regionale og lokale e-helseløsninger, helsenæringen og Helsenorge som nasjonal løsning, skal utgjøre et helthetlig system hvor de ulike delene spiller godt sammen – et økosystem.

Merete og Inger Anette
Inger-Anette Finrud, områdeansvarlig for innbyggerområdet og Merete Lassen, prosjektleder for rapporten, begge fra Direktoratet for e-helse.

Bruker i sentrum

Prinsippene vektlegger at løsningene også må møte pårørendes behov for å registrere fullmakter én gang, slik at de som representerer andre får enkel tilgang til digitale helsetjenester på deres vegne.

I tillegg understrekes det at løsningene må tilpasses befolkningens helsekompetanse og digitale kompetanse. Innbyggerne bør kunne bevege seg enkelt mellom ulike løsninger, uten nye pålogginger eller å måtte lete seg frem i nye menyer.

– Mange synes i utgangspunktet at det er vanskelig å finne frem i helsetjenesten. Forskning viser at den digitale kompetansen svekkes ved sykdom. Derfor er det viktig at digitale løsninger er brukervennlige, at det er én vei inn, og at innbyggerne får oversikt på tvers av den kontakten de har med primær- og spesialisthelsetjenesten. Hvis løsningene fungerer godt for innbyggere med redusert digital kompetanse, vil de fungere godt for alle, sier områdeansvarlig for innbyggerområdet, Inger-Anette Finrud.

Sammenfallende behov

Prinsippene vil også bidra til å gjøre hverdagen enklere for helsepersonell.

– I likhet med innbyggere, trenger helsepersonell god informasjonsflyt mellom de ulike delene av helsetjenesten. De ønsker seg løsninger som gjør det enkelt å dele informasjon med innbyggere, og de ønsker gode selvbetjeningstjenester for innbyggere som kan frigi tid fra administrative oppgaver til pasientkontakt, sier seniorrådgiver Merete Lassen, som har vært prosjektleder for rapporten.