Hopp til hovedinnhold

Helse Sør-Øst sin utviklingsplan: – Et godt bilde på felles retning

– Lagarbeid, felles mål og retning er helt avgjørende for å øke gjennomføringskraften på e-helsefeltet. Derfor er Helse Sør-Øst sitt forslag til utviklingsplan frem mot 2040 svært positiv lesning, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Helse Sør-Øst RHF reviderer nå sin utviklingsplan, og 30. september var det høringsfrist på «Regional utviklingsplan 2040» (lenke til planen og alle høringssvar). Den skal sette retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen.

– Utviklingsplanen er et godt stykke arbeid, og sett med e-helseblikk er jeg spesielt glad for at den harmonerer så godt med nasjonale planer og strategier. Slik sett er den et tegn på en helse- og omsorgssektor som beveger seg i felles retning, sier Hornnes.

Forslaget til utviklingsplan samsvarer godt med forslaget til nasjonal e-helsestrategi, som også var på høring nylig.

– Planer og strategier skal og vil selvsagt aldri bli helt like, men om de harmonerer er det en «lakmustest» på om vi som er aktører i helse- og omsorgssektoren beveger oss i samme retning. Den testen består vi her. Dette er et godt bilde på felles retning, sier Mariann Hornnes.

Felles retning avgjørende for gjennomslagskraften

E-helse er et sammensatt felt, med svært mange aktører, beslutningstakere, styringslinjer, strategier og planer – som igjen befinner seg på ulike nivå. Som fra spesialisthelsetjeneste til kommuner og fastleger.

Mariann Hornnes
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, er glad for at Helse Sør-Øst sin utviklingsplan harmonerer godt med nasjonale planer og strategier. Foto: Direktoratet for e-helse.

I et slikt landskap, med så mange avhengigheter, blir samarbeid og felles retning i planer og beslutninger avgjørende. – Skal vi lykkes med å øke gjennomføringskraften, må vi gå veien sammen, understreker Hornnes.

Helse Sør-Øst sørger for spesialisthelsetjenester til om lag tre millioner mennesker i Norge, over halvparten av befolkningen.

– Når en så stor aktør kommer med forslag til revidert utviklingsplan, er det viktig. Helse Sør-Øst er en sentral samarbeidspartner på e-helseområdet og viktig aktør sikre for gevinster for innbyggere og helsepersonell, sier Mariann Hornnes.  

Digitalisering sentral plass i planen

Ved siden av høy grad av harmoni mellom utviklingsplanen og nasjonal al e-helsestrategi, trekker Direktoratet for e-helse i høringssvaret også frem som svært positivt at digitalisering og teknologi løftet høyt opp i planen, og beskrevet i eget satsingsområde – Nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi.

Digitalisering og bruk av teknologi er også sentralt i de øvrige satsingene og målene som er beskrevet i utviklingsplanen, som å gi innbyggere mulighet til aktiv medvirkning og styrket helsekompetanse, få til godt samarbeid for utsatte grupper, og redusere uønsket variasjon i kvalitet og forbruk.

– Dermed viser Helse Sør-Øst sin utviklingsplan klart og tydelig hvor viktig digitalisering er. Ikke som mål i seg selv, men som verktøy for realisering av vår felles helsetjeneste, for å sikre framtidig bærekraft innbyggere, pasienter og helsepersonell helsehjelp av god kvalitet, sier Hornnes.

Ut over denne overordnede tilbakemeldingen, har Direktoratet for e-helse kommet med detaljerte innspill og forslag som kan leses i selve høringssvaret.