Hopp til hovedinnhold

Hilser Riksrevisjonen velkommen

Riksrevisjonen har nå besluttet å gjøre en etterlevelsesrevisjon av anskaffelser Direktoratet for e- helse har gjort i arbeidet med Én innbygger – én journal. – Det er veldig bra at Riksrevisjonen vil se på anskaffelsene, sier direktør Christine Bergland.

Utgangspunktet for undersøkelsen er anskaffelsen av konsulenttjenester til forprosjektet som ble gjennomført i 2018. Riksrevisjonen skal også vurdere om det er behov for å undersøke andre anskaffelser som er gjort siden arbeidet med Én innbygger – én journal startet opp i 2013.

– Vi håper undersøkelsen kan sette et punktum i saken. I sommer gjorde vi selv en grundig gjennomgang av anskaffelsene, og vi kan ikke se at vi har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Samtidig ble det identifisert flere forbedringstiltak i anskaffelsespraksisen og vår bruk av konsulenter, som vi er i ferd med å iverksette, sier Bergland.

Nylig gjennomførte også advokatfirmaet Kluge en gjennomgang av en spesifikk anskaffelse fra høsten 2018. Kluge konkluderte med at anskaffelsen var godt fundert i konsulentavtalen som gjaldt på tidspunktet og at PwC, som vant kontrakten om konsulentbistand, ikke hadde noen urimelig konkurransefordel selv om de allerede hadde bistått i prosjektet.

– Vi registrerer at det likevel er skapt debatt om vår anskaffelsespraksis i arbeidet med Én innbygger – én journal. En undersøkelse fra et uavhengig organ som Riksrevisjonen vil bidra til at saken får en endelig konklusjon. Vi er avhengig av tillit. Det kan ikke være tvil om at vi følger anskaffelsesregelverket og har et ryddig forhold til leverandører, sier Bergland.

Siden april 2019 har det også pågått en forvaltningsrevisjon knyttet til styringen av arbeidet med Én innbygger – én journal i helsesektoren. Undersøkelsen gjelder hvordan ansvaret for å nå målene i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal ivaretas. Denne revisjonsprosessen er altså ikke noe som er kommet i gang nylig og den gjelder ikke kun Akson, slik det kan fremstå i medieomtalen.

– Vi har hele veien samarbeidet med Riksrevisjonen for å gi dem så god informasjon som mulig, og ser det som naturlig at et så stort arbeid følges opp av dem, sier Bergland.

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og leverer resultatet av undersøkelsene sine til Stortinget. Begge undersøkelsene skal etter planen leveres våren 2021, opplyser Riksrevisjonen. Da blir de også offentlig tilgjengelig.

Les mer i pressemelding fra Riksrevisjonen.