Hopp til hovedinnhold

Oslo universitetssykehus prøver ut dokumentdeling i kjernejournal

Nå blir deler av journal fra sykehus lettere tilgjengelig for annet helsepersonell via kjernejournal. Utprøvingen starter i Oslo i november.

Det er viktige deler av pasientjournal fra sykehus som epikriser, prøvesvar og bildeundersøkelser som nå skal deles via kjernejournal. Det er i første omgang Oslo universitetssykehus (OUS) som deler sine dokumenter med utvalgte leger og sykepleiere ved andre sykehus, fastlegekontor og legevakt. Disse kan da hente sykehusets egne journaldokumenter via kjernejournal.

Det er planlagt at Helse Nord skal begynne delingen i desember.

Viktig for pasientsikkerheten

– Helse Sør-Øst RHF har over flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for at journalinformasjon skal kunne deles elektronisk mellom sykehus, og ikke minst mellom sykehusene og kommunene. For pasientene er det viktig at nødvendig informasjon om deres sykdom og behandling er tilgjengelig for helsepersonell både i sykehuset og i kommunen. Løsningen som prøves ut nå vil gi en langt bedre elektronisk informasjonsflyt enn i dag, samtidig som kravene til informasjonssikkerhet ivaretas. Dette er et viktig skritt i retning av det nasjonale målet om én innbygger – én journal, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Cathrine  Lofthus web
Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst RHF.

Kjernejournal er en viktig nasjonal samhandlingsløsning, som stadig videreutvikles til beste for helsepersonell og pasienter. Løsningen benyttes daglig i alle helseforetak.

– Dokumentdeling gjennom kjernejournal vil supplerer utveksling av digital meldinger, og bidra til mer helhetlig og effektiv digital samhandling, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Bergland er glad for at Helse Sør-Øst leder an i det viktige arbeidet. En sentral del av arbeidet med dokumentdeling har vært å utarbeide veiledere og retningslinjer for dokumentdeling som beskriver arkitektur, valg av standard samt tilhørende veiledningsmateriale, logging og standardiserte metadata om dokumentene som skal gis innsyn i.

Christine Bergland_web
Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse startet opp dette arbeidet i 2018 og har utført dette i tett samarbeid med aktørene i helsesektoren. Nylig leverte direktoratet i samarbeid med sektoren, en tentativ plan for hele sektorens bruk av dokumentdeling til Helse- og omsorgsdepartementet.

Utprøving

– Denne løsningen vil forhåpentlig komme til hele landet når vi har prøvd ut løsningen. Selv om utprøvingen starter med at dokumenter fra Oslo universitetssykehus deles med få leger i Oslo-regionen, er dette viktig for alle, siden OUS har en del spesialiserte funksjoner for innbyggere i hele landet, sier administrerende direktør Johan Ronæs i Norsk helsenett (NHN).

johan-ronaes
Johan Ronæes, direktør Norsk Helsenett (NHN). Foto: NHN.

Hensikten med utprøvingen er å bekrefte at løsningen fungerer som planlagt, og eventuelt identifisere behov for justeringer før den åpnes for flere helseforetak og brukere i helsetjenesten. Dette skjer tidligst i begynnelsen av 2021.