Hopp til hovedinnhold

Koronaporteføljen: Prioriterte digitaliseringstiltak

Digitale verktøy bidrar til å løse koronakrisen. Her er en oppsummering av tiltak som myndighetene har prioritert.

Alle forslag til tiltak og digitale løsninger myndighetene mottar og jobber med samles hos Direktoratet for e-helse i det vi kaller "koronaporteføljen".

Per 29. april har det kommet over 320 forslag. Forslagene som prioriteres er de som raskt bidrar til å begrense smitte eller støtter helsepersonellets arbeid.

Oppsummering av prioriterte tiltak

Rundt 30 tiltak er prioritert, og flere av disse er allerede gjennomført eller under innføring.

Her er en overordnet oversikt over de prioriterte tiltakene per 29. april 2020:

 • Smittesporing med appen Smittestopp.
 • Innbyggeres selvregistrering av symptomer på helsenorge.no.
 • Diverse tiltak for å hjelpe innbyggere, helsepersonell og virksomheter med å komme raskt i gang med videokonsultasjon og digital dialog under krisen, samt andre former for hjemme-/avstandsoppfølging.
 • Diverse tiltak for å styrke og utvide helsenorge.no som nasjonal digital portal, inkludert blant annet tilrettelegging for video og digital dialog mellom helsepersonell og pasienter, selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp og tilrettelegging for verktøy fra eksterne leverandører på helsenorge.no.
 • Koding og datagrunnlag for Covid-19: overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning.
 • System for fastlegers oppfølging av risikoutsatte pasienter.
 • Chatbot for koronaveiledning, både for innbyggere og helsepersonell.

Viktig å komme raskt i gang og nå ut til hele befolkningen

I en krise og beredskapssituasjon er det viktig at nye digitale hjelpemidler er enkle og raske å innføre og ta i bruk. Det er også viktig å raskt kunne nå ut til hele befolkningen. I de fleste tilfeller betyr dette at tiltakene må koples til løsninger og plattformer som allerede finnes i helsetjenesten og som mange allerede bruker.

Karl Vestli_web
Karl Vestli, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

– Vi har blant annet prioritert tiltak som videreutvikler helsenorge.no, som allerede er etablert som nasjonal portal, sier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse.

– Vi har sagt nei til gode forslag, nettopp fordi det ikke er så lett å etablere og koble sammen helt nye løsninger i denne situasjonen.

Vestli understreker imidlertid at innsendte forslag kan tatt opp igjen, selv om de i første omgang ikke prioriteres:

– Mange av de gode forslagene vi har mottatt vil kunne være mer aktuelle når krisen går over i en mindre akutt fase.

Han viser også til at lov og forskrift om offentlige anskaffelser må følges selv om det er krise. Dette innebærer at vi er forpliktet til å benytte eksisterende avtaler som dekker vårt behov.

Unntaksbestemmelser for gjennomføring av anskaffelser gjelder kun i den grad dette er nødvendig for å dekke behovet for varer og tjenester i forbindelse med koronakrisen. Flere forslag som ikke har gått videre i denne runden faller ut fordi vi allerede har eksisterende avtale på området.

Nærmere om vurderingskriteriene

Forslagene som kommer inn til koronaporteføljen blir vurdert etter følgende utvelgelseskriterier:

 1. Tiltaket skal direkte støtte arbeidet med koronapandemien: det skal gavne innbyggere og/eller helsepersonell ved å bidra til å begrense smitte og behandle og følge opp syke.
 2. Skal gjennomføres og gi gevinst i 2020
 3. Ha høy grad av gjennomførbarhet
 4. Ikke overlappe med andre tiltak som er på gang eller i produksjon

Prioriteringsstyret (se under) vurderer forslagene i henhold til de nevnte kriteriene, hvilke behov helsetjenesten har uttrykt og politiske føringer som er gitt for oppdraget.

Dette er koronaporteføljen

Direktoratet for e-helse har sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet etablert arbeidsgrupper og et prioriteringsstyre for å prioritere digitaliseringstiltak i forbindelse med koronapandemien. Norsk Helsenett SF bidrar inn i enkelte av arbeidsgruppene, samt i prioriteringsstyret. KS og de regionale helseforetakene er representert i prioriteringsstyret. Vi har også dialog med IKT- og helsenæringen.