Hopp til hovedinnhold

Koronaporteføljen: Frå vurdering til oppfølging

Koronaporteføljen vil i tida framover rette oppmerksemd mot oppfølging og gjennomføring av dei prioriterte tiltaka.

– Arbeidet med koronaporteføljen går no inn i ein ny fase der vi bruker tid på oppfølging og gjennomføring av dei tiltaka som har vorte prioriterte. Det gjer at vi ikkje tar ei fortløpande vurdering av alle nye forslag vi får, men forslaga blir registeret slik at vi ved ein seinare anledning kan vurdere det, seier Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse.

I tett samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialisthelsetenesta, kommunal sektor og Norsk Helsenett har Direktoratet for e-helse  vurdert over 320 tiltak. Ut frå desse vart rundt 30 tiltak prioriterte.

karl-vestli-2500px
Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse

– Det har vakse fram eit stort engasjement for å løyse koronakrisa med digitale hjelpemiddel og vi har fått mange gode innspel og idear. Vi er takksame og svært glade for alle tilbod om hjelp og bistand vi har fått, seier Vestli.

Skal komme innbyggarar og helsepersonell til gode

I ei krise og beredskapssituasjon er det viktig at nye digitale hjelpemiddel er enkle og raske å innføre og ta i bruk. Det er òg viktig å raskt kunne nå ut til heile befolkninga. I dei fleste tilfelle betyr dette at tiltaka som har vorte prioritert kan koplast til løysingar og plattformer som allereie finst i helsetenesta og som mange allereie bruker.

– Gjennomføring og oppfølging av dei prioriterte tiltaka er viktig for at dei på best mogleg måte skal komme innbyggarar og helsepersonell til gode ved å bidra til å avgrensa smitte, behandle og følgje opp sjuke.

Oppsummering av prioriterte tiltak

Rundt 30 tiltak er prioriterte, og fleire av desse er allereie gjennomførte eller under innføring.

Her er ei overordna oversikt over dei prioriterte tiltaka per 29. april 2020:

  • Smittesporing med appen Smittestopp.
  • Sjølvregistreringa til innbyggarar av symptom på helsenorge.no.
  • Diverse tiltak for å hjelpe innbyggarar, helsepersonell og verksemder med å komme raskt i gang med videokonsultasjon og digital dialog under krisa, og dessutan andre formar for heime/avstandsoppfølging.
  • Diverse tiltak for å styrke og utvide helsenorge.no som nasjonal digital portal, inkludert til dømes tilrettelegging for video og digital dialog mellom helsepersonell og pasientar, sjølvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp og tilrettelegging for verktøy frå eksterne leverandørar på helsenorge.no.
  • Koding og datagrunnlag for Covid-19: overvake utbrotet og korleis det påverker legesøkninga i primærhelsetenesta, og dessutan legge til rette for framtidig forsking.
  • System for oppfølginga til fastlegar av risikoutsette pasientar.
  • Chatbot for koronarettleiing, både for innbyggarar og helsepersonell.