Hopp til hovedinnhold

Mange høringssvar til den nye nasjonale e-helsestrategien

Direktoratet for e-helse har mottatt 88 høringssvar til forslag til Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren. Arbeidet med å gå gjennom alle innspillene er godt i gang.

– Vi ønsker å takke alle som har sendt innspill til høringen. Det er veldig positivt at virksomheter og privatpersoner, både i og utenfor vår sektor, har ønsket å bidra til hvordan vi sammen skal jobbe med e-helse i Norge fremover, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Flertallet av aktørene som har sendt høringssvar stiller seg bak strategien og støtter de fem strategiske målene den inneholder. Målene legger grunnlaget for en utvikling som setter innbygger, pasient og pårørende i sentrum og bidrar til å gi helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

–  Vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen. Nasjonal e-helsestrategi skal bidra til tydeligere prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. I arbeidet med strategien har det derfor vært viktig å først samles om noen felles overordnede mål, før vi går mer ned i detaljene, sier Hornnes.

Strategien skal følge sektorens og samfunnets utvikling

De fem målene setter retning og sier hva vi skal oppnå, men sier ingenting om hvordan vi skal måle måloppnåelse eller hva som skal gjøres for å komme dit. Derfor må vi knytte målindikatorer og strategiske initiativ til hvert mål.

– Høringssvarene gir veldig gode innspill til hva det er klokt å fokusere på når strategien skal følges opp. Det kommer blant annet frem at flere etterlyser en mer konkret handlingsplan, målindikatorer og tydelige aksjonspunkter.

Mariann Hornnes ehelse.jpg
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Ingar Sørensen

Prosessen for styring og oppfølging av strategien legger opp til at Direktoratet for e-helse skal samarbeide tett med aktørene i sektoren for å utvikle og forbedre handlingsplanen, målindikatorene og de strategiske initiativene. 

– Gjennomføringen av strategien skal legge vekt på fleksibilitet, samarbeid og god brukermedvirkning. For å sikre at strategien følger sektorens og samfunnets utvikling ønsker vi å jobbe dynamisk. Det betyr at vi skal gjøre vurderinger og endringer basert på ny kunnskap og erfaringer, sier Hornnes.

De strategiske målene og føringene i den nye strategien skal ses opp mot andre pågående arbeidsspor og satsinger på e-helseområdet i Norge. Det handler om å tydeliggjøre avhengigheter og sammenhenger med prosesser som f.eks. Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 – 2026.

– Nasjonal e-helsestrategi skal være samlende og retningsgivende og bidra til tydeligere prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet i Norge. For å få til dette må strategien videreutvikles og følges opp i tett samarbeid med de ulike aktørene, sier Hornnes.

Helse- og omsorgssektorens felles strategi

– Dette skal være hele helse- og omsorgssektorens felles strategi, sier Hornnes. Direktoratet for e-helse samarbeider tett med aktørene om den nye strategien, og arbeidet har pågått siden våren 2021. 

Over 60 organisasjoner som representerer ulike deler av sektoren har vært involvert i å utforme forslaget, som nå har vært på høring. Innspillene til høringen er med på å sikre at den nye strategien blir et helhetlig og effektivt verktøy for hele helse- og omsorgssektoren. 

Veien frem mot lansering i januar 2023

I høringen ønsket man innspill på fire hovedtemaer:

  • Strategiens rolle
  • Visjon, overordnende mål og målgrupper
  • Fem prioriterte strategiske mål med målindikatorer
  • Strategisk styring og oppfølging av strategien

Strategien skal behandles i Prioriteringsutvalget (NUIT) i november og i Nasjonalt e-helseråd i begynnelsen av desember.

Ny strategi vil bli lansert på direktoratets nettsider i januar 2023.