Hopp til hovedinnhold

Nå starter byggingen av Helseanalyseplattformen: – Et avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning

– I Norge har vi unike helsedata og fantastiske muligheter til å drive banebrytende forskning. Med Helseanalyseplattformen kan vi utnytte dette potensialet fullt ut, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

– Etter at korona-pandemien rammet oss som samfunn, har vi blitt minnet om hvor avgjørende rask tilgang til helsedata er, understreker hun.

– Helseanalyseplattformen er et avgjørende bidrag til mer og bedre helseforskning, sier Bergland. 

Christine Bergland
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

I dag er det vanskelig og tidkrevende å få tilgang til data

Vi kan forstå mer om sykdommer og utvikle bedre medisiner og behandlingsmetoder dersom forskere i større grad får tilgang til å koble sammen data fra de mange registrene vi har i Norge. I dag er det for komplisert og tidkrevende å få tak i helsedata.

Data finnes i en rekke ulike registre som ikke er koplet sammen. Innhenting av data fra flere kilder tar flere måneder, og i noen tilfeller år. Dette gjør at forskning tar for lang tid, og at viktige hypoteser om sammenhenger mellom sykdommer aldri blir utforsket.

Raskere og bedre forskning gir bedre helse

– Helseanalyseplattformen skal være en sikker teknisk plattform som forenkler tilgangen til helsedata, og legger til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger. Plattformen skal sørge for at vi får utnyttet det unike "helsedatagullet" vi har i Norge. Vi er derfor svært glade for at utviklingen av Helseanalyseplattformen nå starter sier Christine Bergland.

– Dette er en milepel for norsk helseforskning. Helseanalyseplattformen vil gi mer, raskere og bedre forskning, som igjen gir bedre helse, sier John-Arne Røttingen, direktør i Forskningsrådet.

John-Arne Røttingen. Foto: Forskningsrådet.
John-Arne Røttingen. Foto: Forskningsrådet.

Bredt samarbeid

Helseanalyseplattformen er en av leveransene i Helsedataprogrammet, som Direktoratet for e-helse gjennomfører i samarbeid med blant andre Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Norsk Helsenett, de regionale helseforetakene, forskningsinstitusjoner, kommunesektoren og næringslivet.

– Mange gode krefter bidrar inn i dette arbeidet. Helseanalyseplattformen utvikles gjennom tett og godt samarbeid på tvers av sektorer. Ikke minst er det viktig å understreke at vi står på "kjempers skuldre" – det er en lang og stolt tradisjon for helseforskning og datainnsamling vi nå bygger videre på, sier Marianne Braaten, programleder for Helsedataprogrammet.

Marianne Braaten
Marianne Braaten, programleder i Helsedataprogrammet. 

Norsk Helsenett, som er direktoratets samarbeidspartner på utvikling og drift av nasjonale e-helseløsninger, har nå inngått kontrakt med Accenture om bygging av plattformen. Arbeidet starter opp allerede nå i august.  

Viktig bidrag til innovasjon og ny helseindustri i Norge

Plattformen skal også gi myndigheter og helseledere et langt bedre styringsgrunnlag. Det skal bli langt enklere å utvikle nye legemidler og behandlingsmetoder, og mer attraktivt og enklere å legge kliniske studier til Norge.

 – Helseanalyseplattformen vil være et viktig bidrag i utviklingen ny helseindustri i Norge. Den vil legge til rette for innovasjon og næringsutvikling, sier Christine Bergland.

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Samfunnsøkonomisk nytteverdi av plattformen er beregnet til 6,8 milliarder kroner. I tillegg kommer alle de positive effektene vi ikke har tatt med i den økonomiske beregningen, som bedre folkehelse, bedre behandlingstilbud og mindre sykdom.

Styrker personvernet

For innbyggerne vil Helseanalyseplattformen gi bedre personvern, blant annet ved at de får langt enklere tilgang til og oversikt over egne helseopplysninger, og det blir enklere å slette opplysninger om seg selv og å styre samtykker og reservasjon.

Se også: Konseptutvalgsutredning for helseanalyseplattformen