Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny nasjonal e-helsestrategi er ute på høring

Gjennom bred involvering har helse- og omsorgssektoren utarbeidet en ny nasjonal e-helsestrategi som gjelder fra 2023 og peker frem mot 2030. Strategiens prioriterte mål skal bidra til en bærekraftig og innovativ helse- og omsorgssektor med god kvalitet og sammenheng i tjenestene.

– Nasjonal e-helsestrategi skal gi felles retning for digitalisering i sektoren. Arbeidet med strategien har vært givende og spennende, og tydeliggjort betydning av samhandling på tvers. Nå ser vi frem til å motta høringsinnspill fra fjern og nær, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Den nye strategien skal legge grunnlaget for en utvikling som setter innbygger og helsepersonells behov i sentrum.

I korte trekk handler det om at:

Innbyggere skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og mulighet til å i større grad medvirke i egen og næres helse.

Helsepersonell skal ha tilgang til mer brukervennlige digitale løsninger, tilpasset deres arbeidshverdag.

Les mer om høringen, last ned høringsnotat og send inn høringssvar på ehelse.no.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2022.

Vi lykkes best sammen

– Vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen. Nasjonal e-helsestrategi skal være samlende, retningsgivende og skape økt gjennomføringskraft for sektorens prioriteringer i årene fremover, sier Hornnes.

Mariann Hornnes aktuelt.jpg
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse, forteller at nasjonal e-helsestrategi er resultatet av bred involvering og godt samarbeid. Strategien er nå ute på høring.

Strategiens visjon setter overordnet retning for digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren, og skal være en ledestjerne for målene i strategien:

Sammen om helhetlige, trygge og nyskapende tjenester som fremmer helse og mestring!

Hvert ord og uttrykk i visjonen har en retningsgivende betydning:

  • Sammen om reflekterer at digitalisering må løses gjennom samarbeid og på tvers av aktører.
  • Helhetlige favner sammenhengende, enklere og mer brukervennlige tjenester for både innbygger og helsepersonell.
  • Trygge omfatter pasientsikkerhet, folkehelse, helseberedskap og digital sikkerhet.
  • Nyskapende handler om å utnytte digitalisering til å fornye måten vi utfører helse- og omsorgstjenester på.
  • Fremmer helse og mestring er den overordnede oppgaven til helse- og omsorgssektoren. Det innebærer å styrke innbyggeren til å fremme egen og næres helse og mestring i hverdagen. Det handler også om forebygging på individ- og befolkningsnivå.

Fem strategiske mål

Målene i strategien er resultat av et omfattende innsiktsarbeid, hvor man har hentet innspill fra over 50 ulike organisasjoner som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren har vært involvert, deriblant pasient- og brukerforeninger, helsepersonell, forskningsmiljøer og næringsliv. Dette danner i sum et kunnskapsgrunnlag som strategien er bygget på.

De fem målene, slik de er formulert i høringsnotatet, er:

  • Aktiv medvirkning i egen og næres helse
  • Enklere arbeidshverdag
  • Helsedata til fornying og forbedring
  • Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling
  • Samarbeid og virkemidler som styrker gjennomføringskraft

Målene er viktige hver for seg, men de henger tett sammen og er gjensidig avhengige av hverandre. Det betyr at vi ikke kan løse ett og ett mål, men at de må løses parallelt.

– Takk til alle som har bidratt i arbeidet så langt. En spesiell takk til representantene i utvalgene i Nasjonal styringsmodell for e-helse, avslutter Hornnes.