Hopp til hovedinnhold

Ny organisering i direktoratet fra 1. april 2023

– Vi omorganiserer for å bli mer fleksible og fortsatt levere godt på det viktige samfunnsoppdraget vårt, sier Mariann Hornnes, direktør i direktoratet.

Omorganiseringen startet etter at det våren 2022 ble gjort en kartlegging av behovet for endring, både eksternt og internt. 

– Kartleggingen viste blant annet at vi kan gjøre myndighetsrollen vår tydeligere i sektoren, at roller og ansvarsdeling i direktoratet kan bli tydeligere og at vi kan bli mer fleksible i oppgaveløsingen vår, forteller Hornnes. 

Nye divisjoner med tydelig ansvar 

Arbeidet med ny organisasjonsstruktur er gjennomført i tett samarbeid med de ansatte blant annet gjennom en partssammensatt gruppe. 

Totalt består Direktoratet for e-helse fra 1. april av fem divisjoner. For enkelte avdelinger og ansatte betyr endringen en ny plass i organisasjonskartet. 

Divisjonene i direktoratet er: 

  • Tjenesteutvikling, som ledes av divisjonsdirektør Lucie Aunan. 
  • Regelverk, som ledes av juridisk direktør Birgitte Egset. 
  • Informasjonsforvaltning, som ledes av fungerende divisjonsdirektør Håvard Kolle Riis. 
  • Strategi, som ledes av fungerende divisjonsdirektør Siv Ingebrigtsen. 
  • Prosess og metode, som ledes av fungerende divisjonsdirektør Marianne Braaten. 

Det er rekruttert tre nye divisjonsdirektører. 

Ut over divisjonsdirektørene sitter organisasjonsdirektøren og kommunikasjonsdirektøren i direktørens ledergruppe. 

Se nytt organisasjonskart med divisjoner og avdelinger her.

Mariann Hornnes. Foto.
Direktoratet for e-helse har ny organisering fra 1. april. Foto: Ingar Sørensen

– Ansvaret for leveranserområdene våre og for oppfølging av målene i den nasjonale e-helsestrategien er tydelig plassert hos divisjonsdirektørene i det nye organisasjonskartet. Divisjonene er dessuten mer like i størrelse og ansvar enn tidligere, slik at vi også får en mer balansert organisasjon, sier Hornnes. 

Hun peker også på at det var viktig å få juridisk direktør representert i toppledelsen da regelverksutvikling er helt sentralt i digitalisering. Divisjon informasjonsforvaltning skal se helhetlig på verdikjeden av helsedata i sektoren. 

Samarbeid står sentralt 

Ny organisering og nytt organisasjonskart er kun ett av grepene som tas for å utvikle direktoratet videre. Teamjobbing står sentralt i den videre utviklingen. Hornnes forteller at veldig mye av arbeidet i direktoratet gjennomføres i tverrfaglige team som består av medarbeidere fra ulike divisjoner og avdelinger. 

– Godt tverrfaglig samarbeid og evne til å sette sammen effektive team, er viktig fremover, sier Hornnes. 

Hun understreker at samarbeidet med helse- og omsorgssektoren selvsagt fortsetter som før, selv om direktoratet gjør disse organisatoriske endringene. 

– Det gode samarbeidet vi har med sektoren om å kartlegge behov, prioritere disse og gjennomføre der det haster mest, er helt avgjørende for å skape en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Felles barrierer for digitalisering i sektoren må identifiseres og ryddes for å øke sektorens samlede gjennomføringsevne. Det krever både et effektivt og kompetent direktorat og godt samarbeid, sier Hornnes. 

Hun er stolt av at direktoratet utvikler seg og gjør nødvendig endringer uten at dette påvirker leveransekraften. 

– Vi har endringsvillige medarbeidere som brenner for samfunnsoppdraget.