Hopp til hovedinnhold

Ny retningslinje for bruk av SNOMED CT i Noreg

Direktoratet for e-helse tilrår at SNOMED CT alltid bør vurderast ved nye innkjøp eller vidareutvikling av e-helseløysingar med behov for terminologi.

SNOMED CT er ein standardisert og maskinlesbar helsefagleg terminologi som gir presise faglege omgrep. Ein av fordelane er at klinisk informasjon kan uttrykkast ved hjelp av slike omgrep. Den nye retningslinja har vore på ein innspelsrunde og er no publisert.

Tilrådinga om SNOMED CT er aktuell for mange e-helseløysingar, til dømes i EPJ-system, i fagsystem og nasjonale e-helseløysingar som Kjernejournal og Helsenorge.

Retningslinja om bruk av SNOMED CT i helse- og omsorgssektoren er eit verkemiddel for å ta eit steg mot visjonen om eit Felles språk i helse- og omsorgssektoren og slik auke den semantiske samhandlingsevna.

Forventar store gevinstar

– SNOMED CT kan gi store gevinstar for alle i helse- og omsorgssektoren ved innkjøp eller utvikling av e-helseløysingar, seier avdelingsdirektør Alfhild Stokke i Helsefaglege kodeverk og terminologi.

Bilde av dame med blondt hår, dressjakke.
Ny retningslinje for bruk av SNOMED CT i Noreg er eit steg mot visjonen om eit Felles språk i helse- og omsorgssektoren. Foto: Direktoratet for e-helse.

– Felles journalsystem og gode løysingar for samhandling er nokon av svara på utfordringane i framtida. Gode helsefaglege kodeverk og riktig registrering av kodar er utgangspunktet for gode helsedata. Dette gjer at styresmaktene kan følgje med på helsa til befolkninga, oppdage endringar i sjukdomsmønsteret og fordele ressursar i helse- og omsorgstenesta, seier ho.

Mange bruksområder

Det er mange funksjonsområder for SNOMED CT. Mellom anna som kodeverk for utveksling av helseopplysningar og i fagsystem, som termar i brukargrensesnittet, som referanseterminologi og som terminologi for strukturert dokumentasjon.

Helsedata følgjer pasienten

Arbeidet med å utarbeide retningslinja for SMOMED CT er ein sentral del av ei satsing kalla Felles språk. Ved å bruke Felles språk kan data følgje pasienten gjennom heile behandlinga. Omgrepet Felles språk blir brukt om terminologi for strukturert dokumentasjon av helsehjelp, og dessutan relasjonane som bind terminologien til andre kodeverk og registervariablar. Felles språk er eit egennavn for satsinga på dette området og er derfor ikkje eit "språk" slik ordet blir brukt i daglegtale.

Blir prøvd ut i Helseplattformen

Den nye Helseplattformen i Midt-Noreg planlegg å lansere ein norsk terminologibasert løysing som er knytt til andre kodeverk. Program kodeverk og terminologi samarbeider med Helseplattformen om å lage ein første versjon av Felles språk og SNOMED CT i Noreg. Framover vil Felles språk bli nytta i fleire e-helseløysingar for heilskapleg samhandling i Noreg.

Basert på innspel frå helse- og omsorgssektoren

Direktoratet har bedt om innspel frå heile sektoren på ein tidlegare versjon av retningslinja og det har komme inn kommentarar og spørsmål frå 16 aktørar. Ein god del av innspela er innarbeidde i ny versjon av retningslinja. På bakgrunn av innspela har vi følgt opp dei aktørane som gav særleg utfyllande innspel med eit møte. Nokon av spørsmåla har handla om forholdet mellom Felles språk og SNOMED CT og om hensikta med retningslinja, og dessutan kva kriterium som bør vurderast. Det har òg vore spørsmål om korleis SNOMED CT kan takast i bruk, praktiske konsekvensar for ulike delar av helse- og omsorgssektoren og forholdet til andre terminologiar.

Sentrale problemstillingar som vart reiste i innspelsrunden er samla i eit eige dokument som gjer greie for korleis desse er handsama. Mange av innspela som kom inn er ikkje relaterte til retningslinja spesifikt, men er meir generelle innspel til program Kodeverk og terminologi – Felles språk, og som vi følgjer opp vidare.

– Direktoratet for e-helse har ansvar for utvikling og forvaltning av nasjonale helsefaglege kodeverk og terminologiar. Etter kvart som vi får erfaring med bruk av terminologien i Noreg, vil Direktoratet for e-helse laga rettleiere og annan støttedokumentasjon for korleis SNOMED CT skal takast i bruk, avsluttar Stokke.