Hopp til hovedinnhold
Søk

Ny utgave av helsespråket SNOMED CT er lansert på norsk

Nå lanseres første norske utgave av et felles og enhetlig helsespråk, SNOMED CT. Dette er med på å gi bedre tjenester for pasienter, leger, sykepleiere og mange andre i og utenfor helse- og omsorgstjenestene.

Bilde av Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for Helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.
Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for Helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse. Foto: Rebecca Ravneberg

– En norsk versjon av SNOMED CT kan gi redusert tidsbruk på dokumentasjon hos helsepersonell, bedre informasjonsflyt og et bedre kunnskaps- og forskningsgrunnlag. Det betyr også at pasientsikkerheten blir bedre. Uten en standardisert klinisk terminologi klarer vi ikke å utnytte strukturerte data i pasientjournalene fullt ut, sier Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for Helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Kan gjøre det enklere for pasientene

I dag må mange pasienter gjenta de samme opplysningene til ulike deler av helse- og omsorgstjenestene når de skal undersøkes eller behandles. Det er frustrerende for pasientene og kostbart for samfunnet. Helse- og omsorgsdepartementet har slått fast at innføring av SNOMED CT som nasjonal, helsefaglig terminologi skal skje i tett samarbeid med aktørene i sektoren. Innføringen av SNOMED CT vil øke verdien av helsedata og gjøre dem lettere tilgjengelige for pasienter, forskning og innovasjon.

Den første utgaven som nå lanseres er begrenset, men danner grunnlaget for både særnorske begrep og norske termer for de ca. 350.000 internasjonale begrepene i SNOMED CT. Dette er bare et første trinn i et veikart, der ambisjonen er å ta i bruk SNOMED CT på en effektiv måte i Norge.

Helseplattformen tar SNOMED CT i bruk

– Et nasjonalt program (Program kodeverk og terminologi) har stått bak ulike satsninger siden 2015. Nå legges Felles språk inn i dette programmet. Det skal sikre at engelske fagtermer blir oversatt til godt norsk når store, internasjonale datasystemer innføres. Helseplattformen i Midt-Norge vil være en av de første som tar SNOMED CT i bruk i et større omfang, sier hun.

I praksis betyr det at Helseplattformen prøver ut felles språk gjennom etableringen av én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Felles språk vil på sikt kunne understøtte den foreslåtte nasjonale journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester, som også inkluderer løsninger for samhandling. Samtidig vil eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst ta i bruk dette etter hvert.

Felles helsespråk gir gevinster for flere

– Å bygge en nasjonal modell krever investeringer og bidrag fra fagpersoner fra ulike deler av helsesektoren. SNOMED CT utvikles av helsepersonell for helsepersonell. Både i oversettelse og i videre forvaltning vil Direktoratet for e-helse, på samme måte som SNOMED International, være avhengig av utøvende helsepersonell for å sikre god kvalitet og gjenkjennelighet. Fordelene med en slik felles satsing på Felles språk er at helsepersonell, innbyggere og virksomheter vil kunne benytte ressursene sine mer effektivt. Det er også til nytte for forskere, leverandører, helsepolitikere og andre beslutningstakere som er avhengige av informasjon med høy kvalitet og gode helsedata, sier Alfhild Stokke.

Om SNOMED CT

  • Den mest omfattende internasjonale medisinske terminologien; ca. 350.000 begreper
  • Eies av SNOMED International (snomed.org), 38 medlemsland
  • Utvikles kontinuerlig i fellesskap av fagpersoner og fagmiljøer over hele verden
  • Ikke et oppslagsverk, men termer og struktur som brukes integrert i journalsystemer og andre elektroniske systemer
  • Formålet er å danne et strukturert, søkbart og entydig datagrunnlag som kan utveksles på tvers av e-helseløsninger og helseområder
  • SNOMED CT er koblet mot en rekke andre kodeverk og terminologier, som for eksempel ICPC, ICNP og ICD-10