Hopp til hovedinnhold

Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no

Nå har det blitt enda litt enklare å finne helsedata for forskarar og andre. Ny versjon av variabelutforskaren på helsedata.no gir tilgang til fleire variablar og forenklar søkeprosessen.

Helsedata.no skal gjere det enklare for forskarar og andre å få tilgang til helsedata. Ein variabelutforskar gir oversikt over variablar i dei mest brukte helseregistera. Her kan brukarar velje ut data, lagre lister på sin eigen profil og legge direkte inn i søknadsskjemaet.

Integrasjon med HealthTerm gjer at fleire register blir vist

Nå har helsedata.no og variabelutforskaren blitt enda betre. Helsedataprogrammet i Direktoratet for e-helse lanserte nyleg ein ny versjon med integrasjon med den nasjonale variabelkatalogen HealthTerm.

– Integrasjonen inneber at variablar for fleire register nå vil bli presentert på helsedata.no, seier programleiar Marianne Braaten.

– Dette forenklar arbeidet med å spesifisere datasett i søknader for forskarar og andre. Dermed bidrar det òg til enklare saksbehandling av søknadene, understrekar Braaten.

Integrasjonen med HealthTerm gjer det òg enklare for registerforvaltarane å halde ved like metadata.

Marianne Braaten
Marianne Braaten, programleiar for Helsedataprogrammet.

Her er registera det nå blir vist data frå

Den nye versjonen av variabelutforskaren inneheld i tillegg til dei dataa som var tilgjengelege frå før også data frå Kreftregisteret, inklusiv Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, Kommunalt pasient- og brukerregister, Nasjonalt vaksinasjonsregister og Forsvarets helseregister.

Helsedataprogrammet jobbar kontinuerleg med å få på fleire datakjelder i variabelutforskaren. Per i dag er følgjande register tilgjengelege:

  1. Dødsårsakregisteret
  2. Forsvarets helseregister (utvalde sesjonsdata)
  3. Hjarte- og karregisteret
  4. Kommunalt pasient- og brukarregister (KPR)
  5. Kreftregisteret inklusiv Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft
  6. Medisinsk fødselsregister
  7. Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
  8. Norsk pasientregister (NPR)
  9. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret)
  10. Reseptregisteret

Betre funksjonalitet

I tillegg er det gjort betydelege betringar i visninga av variablane. Den nye måten gjer det mogleg å presentere dataa på ein måte som liknar meir på måten dei er strukturerte på i dei ulike registera.

helsedata.no
Forsida til helsedata.no, med variabelutforskaren til høgre.

Bygger på godt grunnlag frå HRR

Variabelutforskaren på helsedata.no har fram til nå vore basert på importerte filer frå databasen Eutro, som blei etablert i det nasjonale og infrastrukturprosjektet Health Registries for Research (HRR) 2014- 2019.

– Grunnlagsjobben frå HRR har vore til stor nytte i arbeidet med å kunne vise kva variablar registera inneheld på helsedata.no, seier Braaten.

Testgruppa

Ei testgruppe har kvalitetssikra den nye versjonen av variabelutforskaren fram mot lansering. I tillegg til å vurdere datagrunnlaget, har dei òg gitt innspel på funksjonalitet og brukaroppleving i variabelutforskaren.

Testgruppa har bestått av Kari Anne Ofstad, Heidi Jensberg og Kristian Holst frå NPR/KRP (Hdir), Kristin Eik frå Kreftregisteret, Elin Anita Fadum frå Forsvarets Helseregister og Hilde Synøve Bakken, Øystein Jonasson og Kari Husabø frå FHI.