Hopp til hovedinnhold

Nye prinsipper for digitale innbyggertjenester skal gjøre det lettere for brukerne

Nå legger Direktoratet for e-helse frem fire prinsipper som skal gjøre det lettere for innbygger å bruke offentlige helsetjenester på nett. Prinsippene skal sikre innbyggernes behov for oversikt og enkel digital tilgang til tjenester på tvers av den offentlige helsetjenesten.

Målet er at det skal bli enklere for innbygger å benytte digitale tjenester, og at det oppleves sømløst å bevege seg mellom de ulike digitale løsningene som er i bruk i forskjellige virksomheter. Videre skal prinsippene bidra til økt forutsigbarhet, og at regionale og lokale e-helseløsninger, helsenæringen, og nasjonal løsning utgjør et helthetlig system hvor de ulike delene spiller godt sammen.

– Innbyggerne skal møte en helhetlig helse- og omsorgstjeneste som både er koordinert og sammenhengende. Prinsippene tar utgangspunkt i innbyggernes behov og setter retning for fremtidig digitalisering av innbyggertjenester i helse- og omsorgssektoren, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Prinsippene er publisert i sin helhet på ehelse.no.

De fire prinsippene

I dag er enkelte av de digitale løsningene som brukes i sykehus, av fastleger og annet helsepersonell koblet opp mot helsenorge.no, og fungerer som en del av det nasjonale økosystemet, mens andre er frittstående. Prinsippene skal gjøre det tydeligere hva virksomhetene må gjøre for å gi innbygger en enkel tilgang til sikre, helhetlige og sammenhengende digitale helse- og omsorgstjenester.

4 prinsipper for for digitale innbyggertjenester.png
De fire prinsippene tar utgangspunkt i innbyggernes behov og setter retning for fremtidig digitalisering av innbyggertjenester i helse- og om sorgssektoren

1. Informasjonsprinsippet: Innbygger skal enkelt finne kvalitetssikret, enhetlig og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

2. Prinsipp for personverninnstillinger: Innbygger skal kunne se og registrere pårørendeinformasjon, fullmakter og personverninnstillinger ett sted.

3. Oversiktsprinsippet: Innbygger skal ha enkel tilgang til tjenester fra den offentlige helsetjenesten, inklusive tjenester for dialog, innsyn og administrasjon.

4. Verktøyprinsippet: Innbygger skal enkelt kunne finne og benytte, kvalitetssikrede digitale verktøy og applikasjoner som del av det offentlige helsetilbudet.

Hilser prinsippene velkommen

Prinsippene er utviklet i samarbeid med helse- og omsorgssektoren, og har vært på en bred høringsrunde.

– Dette er veldig gode og viktige prinsipper, som vi har ventet på, sier Kristin Ruud, generalsekretær i Seniornett. 

Hun forteller at mange eldre enten er ikke-digitale eller svake digitale brukere.

– For de svake digitale brukerne er de tre prinsippene om oversikt, informasjon og verktøy viktig, slik at de finner nødvendig informasjon på ett sted. For de ikke-digitale brukerne som trenger bistand av pårørende vil prinsippet for personverninnstillinger kunne bidra til at de lettere kan få digital assistanse, sier Ruud.

Mariann Hornnes understreker at prinsippene er i tråd med helsepolitiske føringer og den nye nasjonale e-helsestrategien i helse- og omsorgssektoren.

– Ved å tilby én nasjonal inngang til offentlige digitale tjenester, som gir innbyggeren en samlet oversikt, nærmer vi oss målet i nasjonal e-helsestrategi om å gi innbyggerne bedre mulighet til aktivt å ta del i egen og næres helse. Følger virksomhetene i den offentlige helsetjenesten prinsippene, vil innbyggerne få en enklere tilgang til digitale innbyggertjenester og mulighet til å gjøre mer selv, sier Hornnes.

Pasientjournallovens § 8 og Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger §12 regulerer virksomhetenes plikt til slik tilgjengeliggjøring, og prinsippene skal bidra til å klargjøre hvordan denne plikten skal oppfylles i praksis.

Gjelder fremtidig IKT-utvikling

Prinsippene skal følges ved anskaffelse og etablering av nye, eller ombygging og videreutvikling av eksisterende digitale løsninger i helsetjenesten. Det gjelder også for private og ideelle virksomheter som har avtale med den offentlige helsetjenesten.

–  Direktoratet forventer at prinsippene blir tatt til følge i fremtidig IKT-utvikling av innbyggertjenester av alle virksomheter som gir helsehjelp, forvalter helseopplysninger, og gjør helseopplysninger tilgjengelig for helseregistre, sier Hornnes.

For å innfri på prinsippene må virksomhetene etterleve et sett med anbefalinger, som følger hvert enkelt prinsipp. Til hvert prinsipp er det laget veiledning og ressurser.

 –  Vi vil årlig vurdere behov for tilpasninger i prinsippene. Hvis det blir behov for vesentlige endringer, vil sentrale interessenter involveres på nytt, forteller Hornnes.