Hopp til hovedinnhold

Overtar vedtaksmyndighet for sentrale helseregistre: – En milepæl i helsedata-arbeidet

15. mars 2023 overtok Direktoratet for e-helse vedtaksmyndigheten for 11 sentrale helseregistre. – Dette er en milepæl i arbeidet med å skape enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

– Helsedataene i norske registre er av uvurderlig verdi for å få mer kunnskap om helse, utvikle medisiner og behandlingsmetoder. Nå tar vi et nytt og viktig skritt på veien mot å styrke tilgangen, sier Hornnes. 

Steg for steg 

Siden 2020 har forskere og andre som søker tilgang til helsedata forholdt seg til et felles søknadsskjema og felles mottak på helsedata.no.  

Det nye nå er at Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice også overtar selve vedtaksmyndigheten for flere sentrale helseregistre.

Mariann Hornnes
– Dette er en milepæl i arbeidet med å skape enklere, raskere og sikrere tilgang til helsedata, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

 

Ett vedtak i stedet for flere: enklere for brukerne, og mer effektivt 

Dette betyr at Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice i tillegg til å motta, skal behandle søknader og beslutte tilgang til helsedata fra disse helseregistrene. 

– For forskere betyr dette for eksempel at de i et prosjekt hvor de søker om data fra flere registre, får én søknad og ett vedtak å forholde seg til i stedet for flere, forklarer Øystein K. Johansen, leder for Helsedataservice i Direktoratet for e-helse. 

– Ikke minst er det et mål at ett vedtak og felles saksbehandling skal gjøre prosessen fra søknad til vedtak mer effektiv, utdyper han. 

Helsedataservice allerede i gang med å behandle søknader.
Helsedataservice allerede i gang med å behandle søknader. Her ved Øystein K. Johansen, leder for Helsedataservice i Direktoratet for e-helse, og rådgiver og jurist Ane Graven.

Endringen omfatter også dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Før måtte søkere sende egne søknader om dispensasjon fra taushetsplikten til Helsedirektoratet og REK. Det slipper de, med visse unntak, fra og med nå. 

Registerforvalterne vil fortsatt stå for utlevering 

Selv om Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice fra og med nå vil behandle søknader og fatte vedtak, vil det fortsatt være registerforvalterne som står for tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av helsedataene. 

Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice skal ikke motta eller lagre helseopplysninger. 

Dette er registrene 

De 11 registrene som Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice nå overtar vedtaksmyndighet for er: 

 • Dødsårsaksregisteret 
 • Kreftregisteret 
 • Medisinsk fødselsregister 
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) 
 • System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK) 
 • Norsk pasientregister (NPR) 
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 
 • System for bivirkningsrapportering 
 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 
 • Legemiddelregisteret 
 • Helsearkivregisteret 

 

I godt samarbeid med registerforvalterne 

Det er en stor endring som nå skjer. Mariann Hornnes og Øystein K. Johansen trekker frem hvor viktig tett samarbeid med registerforvalterne har vært prosessen frem mot overtakelse av vedtaksmyndighet, og vil være fremover.  

– Arbeidet med å legge til rette for å raskere og sikrere tilgang til helsedata er og vil alltid være lagarbeid. Jeg vil takke registerforvalterne for tett og godt samarbeid om endringen i vedtaksmyndighet, og ser frem til å fortsatt jobbe tett sammen om både dette – og om å nå målene våre på helsedataområdet generelt, avslutter Hornnes. 

Merk: registerforvalterne vil selv fatte vedtak om tilgang i noen saker. Dette er blant annet knyttet til noen av registrenes hovedformål. Et eksempel her er Helsedirektoratets registre, se deres nettsider for mer informasjon om dette.