Hopp til hovedinnhold

Pasientens prøvesvar på utprøving: – Dette er noe vi ønsker oss

Den nye tjenesten Pasientens prøvesvar - nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvarer – er under utprøving. Medisinsk Senter Fornebu er ett av to legekontor som deltar. Hver dag sjekker fastlegene brukervennligheten til løsningen, og om informasjonen som presenteres er relevant.

Pasientens prøvesvar er spennende fordi dette er noe vi ønsker oss. Det er viktig å få samlet prøvesvar slik at vi får en fullverdig, nasjonal oversikt som ikke bare vil være til god nytte for alle behandlere, men også for pasienten, sier fastlege Egil Johannesen.

I dag finnes det ikke en samlet oversikt over laboratorie- og radiologisvar. Helsepersonell som trenger tilgang på prøvesvar må ofte etterspørre informasjonen via telefon, brev eller faks. I mange tilfeller vet ikke helsepersonell hvor prøvesvarene er lagret, noe som medfører at blodprøver eller radiologisvar må tas på nytt. Den nye tjenesten samler alle prøvesvar på ett sted. Målet er i første omgang å gi helsepersonell trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenesten. Etter hvert skal også innbyggerne få enklere tilgang til egne prøvesvar.

– Pasientens prøvesvar er første trinn i den nasjonale satsingen i helse- og omsorgssektoren på bedre digital informasjonsflyt. Det handler både om å videreutvikle eksisterende løsninger og å utvikle nye, sier divisjonsdirektør Lucie Aunan i Direktoratet for e-helse. Hun legger til: – Pasientens prøvesvar utvikles av Norsk Helsenett SF, som gjør en veldig god jobb med gjennomføringen.

Elleve fastleger fra to legekontor har fått dispensasjon fra Helsepersonelloven for å delta i utprøvingen av den nye tjenesten. Egil Johannesen er en av dem. I tillegg til å være fastlege er han sterkt engasjert på e-helsefeltet og er blant annet medlem av Legeforeningens IT-utvalg og prioriteringsutvalget for e-helse (NUIT)

IMG_4894.jpg
Egil Johannesen er en av elleve fastleger som er med i utprøvingen av Pasientens prøvesvar. Foto: Direktoratet for e-helse

Pasientens prøvesvar bidrar til bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet

Pasientens prøvesvar skal løse behovet for å dele prøvesvar på tvers, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor undersøkelsen er utført. Planen er at Pasientens prøvesvar blir tilgjengelig for oppslag i kjernejournal for helsepersonell, og for pasienter på helsenorge.no

For fastlege Johannesen gir Pasientens prøvesvar viktig informasjon, slik at han som fastlege kan se hvilke undersøkelser som er gjort tidligere, og hva som finnes av informasjon om pasienten. Det bidrar til å kvalitetssikre behandlingen han gjør som fastlege.

– Pasientens prøvesvar vil også bidra til bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet. Vi kan blant annet unngå at det blir rekvirert unødvendige analyser og undersøkelser. Dermed kan behandler for eksempel slippe å utsette pasienten for større grad av strålebelastning enn nødvendig, sier han.

Teste ut og kvalitetssikre brukergrensesnittet

Formålet med Johannesen og de andre fastlegenes deltakelse i utprøvingen av Pasientens prøvesvar, er å teste og kvalitetssikre brukergrensesnittet. Det handler om hvordan svarene ser ut på skjermen for behandlerne. De bidrar til å bedømme om informasjonen de ser er relevant, og sortert i en fornuftig rekkefølge. Løsningen skal ikke erstatte pasientjournalen hvor legen i dag ser prøvesvarene de har rekvirert eller mottatt kopi av, men den vil være et supplement for å vise svar på prøver som pasienten har tatt hos andre behandlere.

Fürst Laboratorium, som Medisinsk Senter Fornebu bruker, sender alle prøvesvar både til rekvirenten, og til databasen til Pasientens prøvesvar. Deretter sjekker legene hvordan opplysningene ser ut for leger i kjernejournal.

– Når vi får svarene inn i vårt eget journalsystem, går vi også inn på en del av pasientene og sjekker hvordan prøvesvarene ser ut der, forklarer han.

Under utprøvingen er det vanlige blodprøver som testes, men etter hvert skal også både radiologiske og andre prøvesvar, testes ut.

Legene som deltar i utprøvingen har en travel klinisk hverdag, hvor utprøvingen ikke kan stå i veien for pasientene. Johannesen sier derfor at de bruker omkring 15 minutter hver dag på Pasientens prøvesvar. Johannesen mener Pasientens prøvesvar ikke bare er et nyttig verktøy for ham som lege, men at det også vil komme pasientene til gode.

– Vi håper at det kan påvirke pasientene positivt ved at de også har mulighet til å ettergå sine egne svar og analyser, sier han.

I første omgang vil Pasientens prøvesvar være tilgjengelig for helsepersonell, men det vil også etter hvert bli tilgjengelig for pasienter på Helsenorge.

– Og så er det viktig at pasientene – når den tid kommer - lærer seg å bruke systemet, og at de får enkelt tilgang til sine prøvesvar, avslutter han.

For at Pasientens prøvesvar skal bli en så god løsning som mulig, mener Johannesen at det er en rekke momenter man må lykkes med.

– Pasientens prøvesvar må fungere godt i klinisk hverdag og vi må ha enkel tilgjengelighet til de prøvesvarene som vi får opp i kjernejournal.

Parallelt med utprøvingen har regjeringen sendt et forslag til endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven på høring. Endringen innebærer blant annet at prøvesvar kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, slik at laboratorie- og radiologisvar blir lettere tilgjengelig for innbyggerne og helsepersonell med tjenstlig behov. For å ivareta innbyggernes personvernrettigheter, vil innbyggere kunne reservere seg mot oppføring i Pasientens prøvesvar, eller mot utlevering av svarrapporter til helsepersonell. Eventuelle tilgangsbegrensninger må gjøres i Helsenorge.