Hopp til hovedinnhold

Digital arbeidshverdag under korona: Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon er et svært godt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.

Også i krisetid skal det ytes god helsehjelp og oppfølging av pasienter. Myndighetenes råd til helsepersonell og befolkningen er å i størst mulig grad bruke video og digitale tjenester. Dette for å hindre smittefare, beskytte pasienter og helsepersonell, samt opprettholde et trygt og effektivt helsevesen.

Video er enkelt å bruke, og har fordeler ved at det inkluderer ansikts- og blikkontakt og kroppsspråk i tillegg til tale. Dette legger til rette for god kommunikasjon og tillit mellom behandler og pasient

Vår hovedanbefaling er å bruke en videoløsning som allerede er i bruk i helsetjenesten. Vi har listet opp en rekke systemer og leverandører for de ulike delene av helsevesenet her.

Leverandørene har gode manualer og yter god hjelp for teknisk oppsett og praktisk bruk av de ulike løsningene. I denne artikkelen oppsummerer vi hva det kan være nyttig for deg som behandler å tenke på når du skal bruke video i din daglige praksis.

Organisering av en hverdag med videokonsultasjon

Effektiv og forsvarlig digital behandling forutsetter god organisering. Dere som jobber på kontoret, inkludert støttepersonell, bør sette dere ned og snakke sammen om hvordan dere skal organisere kontoret, avtale timer og andre praktiske spørsmål nå som video og digital konsultasjon vil bli mye brukt. Her er noen råd og krav til hva som må være på plass:

 • Sørg for at dere har en plan for hvordan arbeidsdagen og timeplanen skal organiseres. Man kan avtale timer som normalt, og en annen mulighet er å sette av faste perioder til video hvor man opererer med drop-in med køsystem. Mange leverandører har digitale venterom som gjør at pasientene trygt kan vente og følge med på sin plass i køen inntil behandler henter de inn til videokonsultasjon.
 • Ta de virkemidlene dere har i bruk for å informere pasientene om at dere tilbyr digital konsultasjon, for eksempel gjennom kontorets hjemmesider eller kommunens servicesenter. Det kan og være nyttig at sekretærer forteller pasienter som ringer inn at dere tilbyr videokonsultasjon.
 • Video er enkelt å bruke, men sørg for at de som jobber på kontoret og pasientene får tilstrekkelig kunnskap til å bruke systemet. I utgangspunktet er det ikke så mye som skal til.
 • Hodetelefoner med mikrofon er å foretrekke for deg som behandler. Når det gjelder valget mellom mobiltelefon, laptop eller PC er det ulike preferanser og erfaringer. Tenk igjennom hva som fungerer best for deg/dere. Et enkelt webkamera kan være en god investering.
 • Når det er avtalt konsultasjon via videoløsning, må pasienten oppgi e-postadresse, telefonnummer eller lignende. Sørg for at e-postadresse og telefonnummer til pasienten registreres riktig, for eksempel ved at pasienten sender sin e-postadresse til helsevirksomheten via Helsenorge eller SMS. Minimumskravet er at adressen staves tilbake til pasienten fra personellet som snakker med pasienten på telefon.
 • Det skal sendes en unik møteinnkalling via SMS eller e-post for hver konsultasjon, da vil systemet automatisk generere en unik lenke som pasienten benytter. Pass på at møteinnkallingen ikke inneholder sensitiv informasjon, og husk å merke avtaler i kalenderen må som privat, slik at ikke navn eller e-postadresse til pasient i møteinnkallingen vises for andre som også har tilgang til kalenderen.
 • Ta i bruk pårørende, venner og pleiere som ressurs. Eldre pasienter eller andre som trenger ofte hjelp til å kople seg opp, holde skjermen osv. og erfaringer tilsier at bistand fra pårørende og pleiere/assistenter ofte fungerer svært godt. Å lage avtaler med pårørende og pleiere på forhånd er derfor et alternativ.

Gode rammer for selve videokonsultasjonen og grunnleggende om personvern

Du må som behandler sørge for at krav til personvern og informasjonssikkerhet ivaretas. Som nevnt i eget punkt under er identifisering av pasienten svært viktig, det samme gjelder å sikre andre grunnleggende aspekter ved rammene for samtalen.

 • Er dere klare for å starte videosamtalen? Still gjerne kontrollspørsmål. Det er ditt ansvar som behandler sørge for at rammen er avklart og sikker. Forsikre deg om at det er medisinsk forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen på video: Sitter pasienten på et egnet sted? Er lyd- og lysforhold gode? Føler pasienten seg trygg og uforstyrret? Er det noen andre i rommet hvor pasienten befinner seg? Er det noen uvedkomne som kan se eller høre kommunikasjonen? Har helsetilstanden til pasienten forverret seg på en slik måte at videokonsultasjon er uhensiktsmessig?
 • Hvis du ikke kjenner pasienten fra før av, må pasienten legitimere seg. Bankkort med bilde som man viser på skjermen er tilstrekkelig. Helsepersonell bør være forberedt på at pasienten kan be dem legitimere seg på samme måte.
 • Tenk gjennom hvordan du kommuniserer med pasienten, og husk å se inn i kamera av og til, slik at pasienten opplever øyekontakt.
 • Husk å avslutte konsultasjonen riktig. Legg på røret og klikk «Avslutt møtet».
 • Dokumentér konsultasjonen i EPJ som ved vanlig konsultasjon. Husk å merke av for at konsultasjonen ble ført på video.

Merk: Som ved en fysisk konsultasjon må pasienten samtykke til å motta helsehjelp. Dette samtykket er implisitt og gis når pasienten blir med på videokonsultasjonen.

Du finner lenker til mer informasjon om sikkerhet og personvern på vår hovedside om videokonsultasjon.

For pasienter har vi laget en enkel guide med praktiske råd om oppkopling og informasjon om personvern her.

Betaling

Reglene for egenandel er de samme som ellers. Nye takster er på plass for en rekke helseprofesjoner for videokonsultasjon på grunn av koronaviruset, du finner med informasjon om dette på Helfo sine sider spesifisert for ulike grupper av helsepersonell. Undersøk med din leder eller din profesjonsforening om du er i tvil.

Vi anbefaler at du informerer pasientene om gjeldene egenandeler og hvordan oppgjøret skjer, eksempelvis via betalingsordning med BankID eller at de får tilsendt faktura etterpå. Har pasienten mistenkt eller påvist korona-sykdom dekkes dette av det offentlige som allmennfarlig smittsom sykdom (refusjon).

Helsepersonell foran dataskjerm.
Videokonsultasjon er et enkelt og effektivt verktøy. Foto: Øyvind Eide.

Generelle prinsipper om forsvarlighet og hva video kan brukes til

Du som behandler bruker ditt faglige skjønn og kunnskap til å vurdere om video og andre former for digital konsultasjon i det gitte tilfellet er egnet til gi forsvarlig helsehjelp. Erfaringer fra DDFL (Digital Dialog Fastlege) og yrkesgrupper med erfaring i video viser at slike avveininger i utgangspunktet ikke er vesentlig forskjellig fra annen ordinær klinisk praksis.

Forsvarlighetskravet i helse og omsorgstjenesten (og for det enkelte helsepersonell) er det samme ved e-konsultasjoner, som video og digital tekstkonsultasjon, som ved fysiske konsultasjoner.

Du som helsepersonell må foreta avveining mot de fordeler som kan oppnås ved å kunne gi rask hjelp, eller hjelp til noen som ellers ikke ville fått hjelp. Dette punkt er åpenbart viktig i den situasjonen vi nå er inne i, og vårt hovedbudskap er at video er nyttig og forsvarlig i mange sammenhenger.

Det er allikevel viktig å være oppmerksom på at kommunikasjon over video kan være en større og annerledes utfordring enn ved vanlig konsultasjon. Dersom du som behandler mener at den mottatte informasjon ikke er tilstrekkelig, må du enten innhente mer informasjon, eller innkalle pasienten til fysisk oppmøte. Hva som ligger innenfor det forsvarlige, vil blant annet bero på pasientens helsetilstand og hvilke behandlingsalternativer som er tilgjengelige. Med dette som utgangspunkt må du selv vurdere hvorvidt videokonsultasjon egner seg.

Video kan særlig egne seg der du kjenner pasienten og deres sykehistorie fra tidligere, men er også akseptabelt ved nye tilstander når du vektlegger faglig forsvarlig praksis Video er mindre egnet ved behov for fysisk undersøkelse med pasienten, når du trenger å utføre prosedyrer og målinger, ta prøver eller vurdere mer kompliserte tilstander slik som ved alvorlige infeksjoner.

Vi har omtalt at video ofte fungerer best med pasienter du kjenner fra før. Korona-situasjonen gjør det imidlertid nødvendig å benytte video når pasienten ikke er tidligere kjent for behandleren:Kravet om identifisering av pasienten viktig i disse tilfellene.

Les mer om videokonsultasjon i rapporten "E-konsultasjon hos fastlege og legevakt", utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse i 2018.

Her kan du se opptak fra webinar 23. mars om videokonsultasjon.

Vi viser også til Hesedirektoratets korona-side, med utførlig informasjon om covid-19, tiltak og faglige råd.