Hopp til hovedinnhold

Resultater fra interessentundersøkelse

Direktoratet for e-helse har et sterkt fagmiljø og har bidratt til økt satsning på e-helsefeltet. Samtidig må direktoratet bli bedre til å lytte til, og involvere sektoren, ifølge en undersøkelse Zynk har gjennomført på oppdrag for direktoratet.

Undersøkelsen er utført blant direktoratets interessenter. Formålet var å kartlegge deres syn på direktoratets rolle, hvordan den fylles i dag og hvordan direktoratet bør fylle rollen i årene som kommer.

Sektorens tilbakemeldinger er viktige

–  Direktoratet for e-helse er et ungt direktorat i stadig utvikling. Vi skal samle helse- og omsorgssektoren om felles retning for digitalisering, og ble opprettet for å få bedre nasjonal styring på dette feltet. Sektorens oppfatninger av hvordan vi lykkes med dette er viktig for oss. Derfor ønsket vi denne undersøkelsen, forteller Karl Vestli, fungerende direktør.

Han er glad for at mange har kommet med klare tilbakemeldinger, både ris og ros, og forteller at resultatene er grundig behandlet i ledelsen i direktoratet.  

–  Resultatene følges opp gjennom flere deler av direktoratets arbeid i 2021, forsikrer han.

Akson preger oppfatningen av direktoratet

Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2020, en periode med diskusjoner rundt Akson-prosjetet. Interessentenes syn på Akson preger også deres oppfatning av direktoratet, ifølge en oppsummerende rapport Zynk har utarbeidet. Det avdekkes derfor forholdsvis ulike syn på direktoratet blant interessentene.

Kompetent miljø som har bidratt til økt satsning på e-helse

Det er et samlet inntrykk blant respondentene at Direktoratet for e-helse har etablert seg tungt på e-helsefeltet i løpet av relativt kort tid. De mener at etableringen av direktoratet har bidratt til økt fokus og satsing på e-helsefeltet, og det er stor oppslutning om en slik samlende rolle. Respondentene oppfatter det som at direktoratet har klart å legge premisser i en sektor som tidligere har vært styrt av flere aktører med ulike interesser. Den nasjonale styringsmodellen omtales som banebrytende og viktig, og det pekes på at direktoratet har et svært kompetent fagmiljø.

Noen trekker frem at direktoratets rolle som premissgiver på e-helsefeltet trigger egeninteresser hos interessentene.

Ønsker mer involvering

Undersøkelsen avdekker en krevende balanse mellom respondentenes ønske om involvering og samhandling, og direktoratets rolle knyttet til å sørge for fremdrift og styring av sektoren. Flere mener at direktoratet ikke i tilstrekkelig grad sørger for reell involvering og forankring ut mot helsesektoren. Det eksisterer en oppfatning av at direktoratet har for stor avstand til tjenesten. Enkelte respondentene etterlyser bedre rutiner for innspill og høringer. Flere tar opp at et økende antall programstyrer og fagutvalg har gjort det vanskelig å vite hvor beslutninger fattes.

Respondentene er enige om at direktoratets myndighetsrolle må bli tydeligere, men har ikke så sterke oppfatninger om hva dette innebærer. Flertallet mener også at direktoratet er gode på strategi, men peker på behovet for bedre fremdrift på leveranser.

Nyanser i kommunikasjonen

Flere respondenter mener at direktoratet har en for lite nyansert fremstilling av enkelte saker og prosjekter i den eksterne kommunikasjonen, særlig gjelder dette Akson-prosjektet. De gir tilbakemelding om at kommunikasjonen om Akson kunne fremstå kampanjepreget, og at dette bryter med forventningene til hvordan et fagdirektoratet bør kommunisere og at det kan bidra til å svekke tilliten. Også her finnes det imidlertid respondenter som mener det motsatte – at direktoratet har kommunisert godt og kunne vært enda mer aktive og tydelige i sin kommunikasjon.

Evaluerer styringsmodellen og lager ny kommunikasjonsstrategi

Karl Vestli forteller at direktoratet allerede er i gang med oppfølging av undersøkelsen.

– De nasjonale utvalgene er viktige arenaer for involvering av disse interessentene, og i år gjennomfører vi en evaluering av den nasjonale styringsmodellen der også tilbakemeldinger som er kommet i interessentundersøkelsen vil bli fulgt opp, sier han.

Direktoratet har også satt i gang et arbeid med ny kommunikasjonsstrategi, der innspillene om kommunikasjon, involvering og behovet for å kommunisere tydelige om myndighetsrollen, vil bli fulgt opp.

– Myndighetsrollen vår er godt definert i blant annet samfunnsoppdrag og virksomhetsstrategi, og vi skal fortsette arbeidet med å gjøre den kjent og tydelig for sektor, påpeker Vestli.

Oppsummerende rapport

Undersøkelsen er gjennomført med semistrukturerte intervjuer av et utvalg interessenter. Representanter fra forvaltning, myndigheter, regionale helseforetak, kommuner, profesjonsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, pasientforeninger, bransjeorganisasjoner og leverandører har bidratt. Zynk har utarbeidet en rapport som oppsummerer innspill og funn innenfor rammer som ivaretar respondentenes anonymitet.

Les rapporten fra interessentundersøkelsen (pdf-fil).