Hopp til hovedinnhold

Rune Simensen blir ny leder for nasjonalt e-helseråd: – Vi må få opp konkrete leveranser, og prioritere det som haster mest

Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og ny leder for nasjonalt e-helseråd, er klar på hva han mener må til for å lykkes med å øke gjennomføringskraften på e-helseområdet.

– Vi må gå fra å snakke om fine målbilder til å få opp konkrete leveranser. Vi som sitter i nasjonalt e-helseråd har et spesielt ansvar for å sammen prioritere det som haster mest og som vil gi mest nytte for innbyggere, pasienter og helsepersonell, for deretter å sikre at det vi blir enige om faktisk blir gjennomført ute i helsetjenesten, sier Rune Simensen.

Rune Simensen cropped.jpg
Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst og ny leder for nasjonalt e-helseråd.

– Regjeringen har tydelige ambisjoner for e-helse, og innbyggerne, pasientene og helsepersonellet har store forventninger til gode digitale tjenester i helsevesenet. De er klare til å ta i bruk digitale helsetjenester, og vi skylder dem å levere, understreker Simensen.

Samarbeid avgjørende, og nasjonal rådsmodell viktig arena

Simensen trekker videre frem samarbeid og lagånd som avgjørende suksesskriterier:

– Skal vi lykkes, må vi hjelpe hverandre på tvers av nivåer i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av om vi representerer kommunene, spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen, fag- og interesseorganisasjoner eller pasient- og bruker, sier Simensen, før han legger til:

–  Nasjonalt e-helseråd er i så måte en veldig viktig arena. Her kan aktørene legge frem sine problemstillinger og få hjelp til å finne de gode løsningene. Å ha et organ som bidrar til felles problemløsning og prioriteringer er avgjørende for å lykkes med den nasjonale e-helseutviklingen.

Nasjonalt e-helseråd skal være rådgivende, samlende og konstruktivt

Nasjonal rådsmodell for e-helse (tidligere kalt nasjonal styringsmodell for e-helse) ble opprettet i 2016. Modellen har nylig vært gjennom en grundig evaluering, videreutvikling og høringsprosess. Ny nasjonal rådsmodell for e-helse ble vedtatt i juni.

Rune Simensen er utpekt til å lede det øverste utvalget, nasjonalt e-helseråd. Han overtar etter Camilla Dunsæd fra Kristiansand kommune. Nasjonalt e-helseråd skal gi råd om strategiske veivalg på e-helseområdet, og anbefale prioritering og gjennomføring av tiltak for å få til en helhetlig e-helseutvikling med effektiv utnyttelse av ressursene.

– Samlende, rådgivende og konstruktiv. Det er tre ord jeg mener bør oppsummere hva nasjonalt e-helseråd skal være fremover, sier Rune Simensen.

– Samlende fordi vi lykkes best med digitalisering når alle samler seg om felles retning og koordinerer innsatsen, sier Simensen.

– Rådgivende i den forstand at sektoren gir sine råd og anbefalinger i strategiske e-helsespørsmål. Alle aktørene kan bringe inn sine saker, og få kloke råd fra et bredt sammensatt kollegium. Dette mener jeg er helt unikt.

– Og konstruktiv, fordi jeg mener det er helt avgjørende at vi får til en konstruktiv dialog hvor gjensidig respekt, tillit og transparens gjennomsyrer diskusjonene våre.

Ny nasjonal e-helsestrategi som ledestjerne

Denne uken samles nasjonalt e-helseråd i Trondheim. Her står blant annet oppfølging av ny nasjonal e-helsestrategi på agendaen.

– Ny nasjonal e-helsestrategi blir vår ledestjerne og målet vi sammen skal navigere mot. Strategien, pasientens legemiddelliste, dokumentdeling via kjernejournal og nye tjenester på Helsenorge er eksempler på viktige tiltak vi som sektor må levere på. Sammen vil de gi enorm nytte for pasienter, innbyggere og helsepersonell og være et stort og viktig bidrag inn i arbeidet med å løse noen av de største bærekraftsutfordringene vår sektor står overfor, avslutter Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst.

Les mer om nasjonalt e-helseråd og ny nasjonal rådsmodell for e-helse.