Hopp til hovedinnhold

Samler sektoren om ny plan for pasientens legemiddelliste

– Målet om å få på plass pasientens legemiddelliste så raskt som mulig, står fast. Dessverre har arbeidet tatt lenger tid enn planlagt, og vi har allerede tatt flere grep for å sikre fremdrift og kvalitet, sier Christine Bergland. Det er lagt en ny plan som nå drøftes med sektoren.

 Vi erkjenner at vi ikke har hatt den fremdriften vi ønsker og har forespeilet aktørene, og beklager den usikkerheten det har skapt i sektoren, sier Bergland. Hun er glad for at arbeidet med å planlegge utprøving i Helse Vest nå er i gang.

I dag er viktig legemiddelinformasjon spredt i ulike pasientjournalsystemer, uten at den deles mellom behandlerne en pasient er i kontakt med. Det kan føre til tvil om hva som er pasientens korrekte legemiddelliste. Det ambisiøse målet er at opplysningene om pasientens faktiske legemiddelbruk skal være tilgjengelig på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten - i sanntid.

Høy kompleksitet

Mange berørte aktører, stort omfang og kompleksitet i tekniske og organisatoriske endringer, samt en uforutsigbar finansieringsmodell er noen av utfordringene arbeidet på legemiddelområdet har støtt på.

christine-bergland-2500px (1)
Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse Foto: Direktoratet for e-helse

–  Vi erkjenner at arbeidet ikke har vært godt nok organisert til å ivareta kompleksiteten på dette området. Estimater både for tid og kostnad har vært for lave. Derfor gjennomførte vi i vår en intern og ekstern vurdering av programmet. Målet har vært å få tydelige tilbakemeldinger fra aktørene i sektoren, en felles forankring av mål og effekter og anbefalinger om veien videre, sier Bergland. 

Vurderingene har ført frem til den nye planen, som i går ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Utprøvingen i Helse Vest starter opp

Den nye planen innebærer blant annet at arbeidet med utprøving av Pasientens legemiddelliste i Helse Vest og i Bergen nå kan fortsette. Her skal fastlege, kommunen og sykehus prøve ut deling av legemiddelopplysninger.

– Vi formaliserer og videreutvikler samarbeidet, og utprøvingen skal etter planen starte i 2021.  Det vil bli testet ut en stegvis tilnærming til hvordan pasientens legemiddelliste kan innføres i hele landet, forteller Robert Nystuen, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse, og programeier for Legemiddelprogrammet.

Administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse Vest IKT ser frem til å komme i gang med utprøvingen. I Helse Vest vil helsepersonell involveres for å legge til rette for gode arbeidsprosesser rundt legemiddelhåndteringen på tvers av nivåer og systemer.

– Vi vil ha fokus på å øke pasientsikkerheten og å redusere tiden brukt for ny registrering av legemiddel i bruk hver gang pasienter overføres mellom virksomheter, sier Erik M. Hansen

Erik M. Hansen - Helse Vest IKT
Administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse Vest IKT

–  Utprøvingen vil gi oss verdifull innsikt om effekter av pasientens legemiddelliste på kvalitet i legemiddelbehandlingen, samt forbedringer i arbeidsprosesser og hverdagen for helsepersonell. Dette vil bidra til at vi senere skal lykkes med nasjonal utrulling, sier Nystuen.

Det er Norsk Helsenett som gjennomfører utprøvingsprosjektet på oppdrag fra Direktoratet for e-helse.

Mye mer enn teknisk løsning

Pasientens legemiddelliste innebærer at etablerte arbeidsprosesser må endres når helsepersonell skal samhandle om legemiddlopplysninger, og de må få opplæring i ny arbeidsmetodikk for å løse oppgavene. Legemidler-i-bruk-lister må oppdateres digitalt, og ikke delvis på papir som i dag. Også pasientenes uaktuelle resepter må ryddes, sammen med etablering av rutiner som reduserer doble forskrivninger. Dette vil gjøre overgangen til oppstart av pasientens legemiddelliste mindre krevende.  

– Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med sektoren for å lykkes med dette, understreker Robert Nystuen. Han sier det er viktig at pasientens legemiddelliste ikke fremstilles som en ren teknisk løsning, siden mye av arbeidet som skal gjøres handler om arbeidsprosesser og organisatoriske forhold.

robert-nystuen-2500px
Robert Nystuen, avdelingsdirektør Innsikt og innovasjon Foto: Direktoratet for e-helse

Nye prioritering og ny organisering

I tillegg til utprøvingen av pasientens legemiddelliste i Helse Vest prioriteres følgende prosjekter nå i det videre arbeidet:

  • Innføring av multidose i e-resept i forbindelse med utprøvingen i Helse Vest.
  • Fortsatt utrulling av kjernejournal i kommunene, slik at informasjon om hvilke legemidler pasienten har fått utlevert blir tilgjengelig for helsepersonell i sykehjem og hjemmetjeneste.
  • Ferdigstille utvikling av en sentral forskrivingsmodul for å redusere tekniske begrensninger ved tilkobling i eksisterende journalløsninger. Dette er en teknisk løsning som allerede er under utvikling. En første versjon blir tilgjengelig i løpet av 2021. Rikere funksjonalitet kommer i løpet av 2022-2023. 
  • Samarbeid med Helseplattformen, slik at denne blir teknisk tilrettelagt for å kunne innføre pasientens legemiddelliste.

Prosjektene er samlet i legemiddelprogrammet, der det nå også settes sammen et nytt programstyre. Prosjektstyringen er også styrket. I løpet av høsten 2020 vil det i dialog med departementet og andre aktører i sektoren arbeides videre med en finansieringsmodell for utvikling, vedlikehold og drift av aktivitetene i programmet.

Flere viktige steg er allerede tatt

– Vi må huske at det frem til nå også er tatt flere avgjørende, steg i arbeidet, påpeker Nystuen.

  • En lovendring i januar 2019 fjernet kravet om at leger må innhente samtykke for å se pasientens legemidler i den sentrale, elektroniske databasen over utskrevne e-resepter (reseptformidleren).
  • De to nasjonale løsningene e-resept og kjernejournal er blitt tilrettelagt for deling av legemiddelinformasjon, og gjort tilgjengelig for sykehus, legevakter og fastleger. Gjennom kjernejournal har helsepersonell og innbyggere fått oversikt over legemidlene som pasienten har fått utlevert på e-resept, eller papirresept, i norske apotek.
  • Utprøving og innføring av kjernejournal til helsepersonell i kommunale sykehjem og hjemmetjenesten pågår nå.

Sentral forskrivingsmodul er under utvikling og blir et tilknytningspunkt for pasientjournalsystemene ute i virksomhetene. Den skal gi støtte for pasientens legemiddelliste, for e-resept for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og for multidose i e-resept. Den vil også bidra til økt kvalitet i e-reseptkjeden.