Hopp til hovedinnhold

Sammen om veien videre for digital samhandling

Nylig leverte Direktoratet for e-helse et forslag til videre satsning på digital samhandling. Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og deling av journaldokumenter i kjernejournal er blant tiltakene sektoren sammen foreslår å prioritere høyt de neste årene.

– Vår felles helsetjeneste trenger gode samhandlingsløsninger som gjør det mulig å dele relevant helseinformasjon om innbyggerne og pasientene. Digital samhandling skal være selve navet som binder tjenestene sammen, og som gjør at pasientene og helsepersonell møter en helhetlig og likeverdig helse- og omsorgstjeneste av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Hun er glad for at sektoren har samlet seg om de viktigste prioriteringene og anbefalingene for digital samhandling de neste årene.

Oppdraget

I 2020 fikk Direktoratet for e-helse i oppdrag å planlegge neste steg, steg 2, i arbeidet med digital samhandling. Målet er å legge til rette for at informasjon om pasienten kan deles trygt og enkelt på tvers av helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet har ledet planleggingen av steg 2, i tett samarbeid med Norsk helsenett SF, KS og kommuner, de regionale helseforetakene, Norsk sykepleierforbund, Legeforeningen, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Arbeidet er en del av program digital samhandling i Direktoratet for e-helse. Forslaget, det sentrale styringsdokumentet (SSD), ble nylig levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Mariann Hornnes
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Direktoratet for e-helse.

Bygger videre på det som fungerer

Samhandlingsløsninger bidrar allerede i dag til bedre og tryggere informasjonsflyt. Helsenorge, kjernejournal, e-resept, meldingsutveksling, grunndata og HelseID utgjør deler av fundamentet som gjør det mulig for systemene å utveksle informasjon.

– Flere av disse samhandlingsløsningene har også nøkkelroller i bekjempelsen av pandemien. Det er viktig at vi bygger videre på og fullfører det som fungerer og gir nytte, når vi nå skal ta digital samhandling nye skritt videre, sier Hornnes.

Hornnes sikter til arbeidet som nå pågår for fullt som en del av det første steget i program digital samhandling. Tillitstjenester for enkel og sikker tilgang til pasientinformasjon, modernisering av grunndataregistre og en ny nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar er noen av tiltakene vi leverer først.

Et ytterligere steg på veien mot et helhetlig pasientforløp

I tillegg til nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste og deling av journaldokumenter via kjernejournal, har sektoren prioritert og anbefalt å ferdigstille kritisk informasjon og datadeling for digital hjemmeoppfølging (se mer informasjon under). Disse fire samhandlingstiltakene vil bidra til at mer informasjon om pasienten blir tilgjengelig og kan deles på tvers av fastleger, sykehus og kommuner.

– Både regional utprøving av deling av journaldokumenter via kjernejournal og pasientens legemiddelliste i Bergen viser til gode resultater. Nå har vi sammen med sektoren planlagt hvordan vi skal innføre disse og flere andre tiltak nasjonalt slik at det kommer oss alle til gode. Det vil ta oss ytterligere et steg på veien mot et helhetlig pasientforløp, legger Hornnes til.

Kontinuerlige leveranser som gir nytte

De anbefalte tiltakene skal bidra til å løse de samhandlingsbehovene som haster mest og som gir mest nytte. Stegvis utvikling med løpende utprøving, læring og justering skal gi rask realisering av gode løsninger og tjenester for helsepersonell og innbyggerne. Tett samarbeid med fastleger, kommuner og sykehus skal sikre at alle er klare til å ta pasientens legemiddelliste og dokumentdeling via kjernejournal i bruk når det blir deres tur.

Store gevinster for samfunnet

Tiltakene er beregnet å gi store gevinster for samfunnet, helsepersonell og den enkelte innbygger. De skal blant annet bidra til frigjort tid for helsepersonell og økt trygghet for at de gir riktig helsehjelp. Dette vil bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Deling av relevant helseinformasjon skal også bidra til å forbygge uønskede hendelser som skyldes feil eller manglende informasjon, styrke innbyggers tillit til helsetjenesten og bidra til at innbyggerne kan delta mer aktivt i egen behandling. Tiltakene skal også bidra til økt innovasjon og tjenesteutvikling gjennom et bedre fungerende marked.

Dette sier utvalgte aktører i sektoren om steg 2 for digital samhandling

Utvalgte aktører i sektoren. Fire bilder av tre menn og en kvinne på blå bakgrunn.
Vi har spurt et knippe aktører i sektoren om deres tanker rundt steg 2 i digital samhandling, les hva de sier under. I bildet f.v: Erik M. Hansen, Jan Emil Kristoffersen, Merete Lyngstad og Terje Wistner.

Erik M. Hansen, direktør e-helse i Helse Vest RHF:

Det vi nå gjør i steg 2 er å legge til rette for at hele helsetjenesten tar i bruk de nyttige tiltakene som er påbegynt, og der flere allerede fungerer godt i dag – kjernejournal, dokumentdeling, deling av kritisk info og pasientens legemiddelliste. Først da kan vi virkelig begynne å høste gevinstene av vår digitale infrastruktur. Med steg 2 skal vi gi helsepersonellet det digitale løftet de fortjener ved å gi dem en enklere og tryggere arbeidshverdag.

Jan Emil Kristoffersen, seksjonssjef/ lege i Den norske legeforening:

Gjennomføringen av steg 2 vil bringe oss nærmere målet om én innbygger én journal. Summen av samhandlingstiltakene vil gi en enklere klinikerhverdag og store gevinster for pasientene. Men skal vi lykkes må vi jobbe ekte stegvis med løpende leveranser, læring og justering underveis.

Merete Lyngstad, spesialrådgiver i Norsk Sykepleierforbund:

Nasjonal innføring av pasientens legemiddelliste vil bety enormt mye for helsepersonell og pasientene. Dette er noe av det viktigste vi gjør de neste årene. Vi er også glad for videre utrulling av dokumentdeling og arbeid med kritisk informasjon. Det vil løfte verdien til kjernejournal, og gjøre det til et enda nyttigere verktøy for helsepersonell i deres hverdag. Men, på vegne av sykepleierne ønsker vi oss mer. Vi tar ett viktig og nødvendig skritt nå med steg 2. Men vi må få opp tempoet.

Terje Wistner, avdelingsdirektør e-helse i KS:

Over 100 kommuner er nå i gang med kjernejournal. Dette er et veldig positivt første steg. Samtidig er det viktig med forutsigbare leveranser fra digital samhandling steg 2 som grunnlag for stegvis realisering av gevinster. Det haster å få på plass bedre samhandling med innbygger og helsepersonell, øke omsorgskapasiteten og kvaliteten i helsetjenesten. Ikke minst er det viktig at planen for steg 2 understøtter kommunenes ambisjoner på e-helseområdet, inklusive sektorens behov for rekkefølge og prioritering for bruk av nasjonale e-helseinfrastruktur i tjenestene.   

Fakta om de fire samhandlingsområdene:

  • Pasientens legemiddelliste: Tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles nasjonal oversikt. I disse dager pågår det regional utprøving av pasientens legemiddelliste i Bergen og arbeid med deling av legemiddelinformasjon i Helseplattformen. Steg 2 i program digital samhandling skal sørge for at tiltaket kommer oss alle til gode når det rulles ut nasjonalt.
  • Dokumentdeling: Dokumentdeling er formidling av både skrevet tekst og strukturerte data presentert i dokument. I steg 2 skal dokumentdeling rulles ut nasjonalt, etter en vellykket utprøving i Helse Sør-Øst og Helse Nord. Med dokumenter menes for eksempel epikriser og undersøkelser. Disse skal deles gjennom kjernejournal som en stor andel av aktørene allerede har tilgang til i dag.
  • Kritisk informasjon: Deling av pasientens kritiske informasjon fra pasientjournal via kjernejournal. Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell som har pasienten til behandling. Eksempelvis allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi.
  • Datadeling gjennom utprøving av digital hjemmeoppfølging: Utvikle tjenester som kan brukes på tvers av helse- og omsorgssektoren, slik at helsepersonell i hele pasientforløpet kan få tilgang til aktuelle data. I steg 2 skal vi teste ut felles tjenester gjennom prosjektet digital hjemmeoppfølging.