Hopp til hovedinnhold

Status fra Helsedatasatsingen

I forbindelse med at Helseanalyseplattformen ble satt på pause før jul i fjor, fikk direktoratet i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å rapportere om foreløpig arbeid med alternativvurderinger. Oversendelsen inneholdt også rapporter og anbefalinger på videre arbeid knyttet til overføring av vedtaksmyndighet og videre drift av Helsedataservice.

Alternativvurderinger

I arbeidet med å utforske alternativer til data- og analysetjenester i allmenn sky har direktoratet jobbet ut fra to hovedspor:

Spor 1: Vurdere realisering i alternativer for skyløsning hos Norsk helsenett SF (NHN).

Spor 2: Vurdere muligheten for gjenbruk av løsninger som er i drift i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren).

– Det er viktig å jobbe videre med vurdering av ulike alternativer for å kunne forenkle tilgangen til og styrke arbeidet med norske helsedata. Vi skal fortsatt arbeide stegvis og bygge videre på kunnskapen vi nå samler, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Mann med svart dressjakke og hvit skjorte
Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse vil jobbe videre med disse vurderingene og kunnskapsinnhenting frem mot 15. november i år, som er fristen HOD har satt for sluttrapport og endelig anbefaling.

– Det mest nærliggende er å begynne med å gjenbruke eksisterende analyseinfrastrukturer fra UH-sektoren. Det er bred støtte for å gå videre med dette, sier han.

Kolle Riis nevner at direktoratet har god dialog med flere aktuelle aktører, blant annet Tjenester for sensitive data ved Universitet i Oslo (UiO), HUNT Cloud ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SAFE hos Universitet i Bergen (UiB).

 – Samtidig er det viktig å jobbe videre med vurdering av ulike alternativer for å kunne forenkle tilgangen til og styrke arbeidet med norske helsedata. Vi skal fortsatt arbeide stegvis og bygge videre på kunnskapen vi nå samler fra andre alternativer, som inkluderer hybrid skyløsning hos NHN, andre tjenester fra helsesektoren, Microdata, Statistisk sentralbyrå og Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, sier han.

Aktører i både helse- og omsorgssektoren og universitets- og høyskolesektoren ønsker å samarbeide om hvordan eksisterende infrastrukturer kan benyttes for å oppnå flere av målene i helsedatasatsingen.

Videre drift av Helsedataservice (HDS)

Direktoratet har fått i oppdrag å jobbe videre med etablering og utvikling av Helsedataservice. Dette handler blant annet om å videreføre innføring av eksisterende tjenester som er etablert på helsedata.no og helsenorge.no, innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Overføring av vedtaksmyndighet uten data på plattformen

Det er støtte både fra registerforvaltere og brukere av helsedata til overføring av vedtaksmyndighet til Helsedataservice, uavhengig av data på Helseanalyseplattformen.

– «En vei inn» vil gi større forutsigbarhet gjennom enhetlig regel- og søknadshåndtering, som standardisert veiledning, samlet vurdering av dokumentasjon, ett vedtak og samlet klagebehandling. Brukere av helsedata kan utnytte ressurser på en bedre måte for forskning og innovasjon, slik at innbyggerne mottar gode og kvalitetssikrede helsetjenester, sier Kolle Riis.

Person i hvit uniform, stetoskop rundt halsen, holder et nettbrett
Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Målet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

– Samlet sett vil nytten være større ved å innføre tiltaket enn å la være, og det anbefales at Helsedataservice bør få vedtaksmyndighet uavhengig av om data finnes på en felles dataplattform eller ikke, avslutter han.

Innføring av brukerbetaling fra 2023

Det anbefales å innføre en fastprismodell for søknadsmottak, det vil si et søknadsgebyr ved innsending av søknad, differensiert på antall registre det søkes data fra.

Når det gjelder pris på saksbehandling for vedtak, så anbefales det en timeprisbasert brukerbetaling. En timeprisbasert modell innebærer at søkeren betaler for antall timer brukt til å vurdere vedtak for søknaden. Dette gir HDS forutsigbarhet for å dekke sine kostnader.

Last ned rapportene

Last ned rapporten "Vurdering av alternative løsninger for dataplattform og analysetjenester" (PDF)

Last ned rapporten "Innretning og prognose brukerinntekter for Helsedataservice i 2023" (PDF)

Last ned rapporten "Overføring av vedtaksmyndighet" (PDF)