Hopp til hovedinnhold

Velferdsteknologisk knutepunkt overføres til Norsk helsenett

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i et ekstraordinært foretaksmøte 29. september 2022 med Norsk helsenett SF (NHN) besluttet å overføre eierskapet for Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) fra Direktoratet for e-helse til NHN.

Dette er i tråd med anbefalinger fra både direktoratet og NHN. Oppgaver knyttet til VKP, som eierskap, rettigheter og tilhørende leveringsforpliktelse, overføres til NHN 31. oktober 2022. Saken er drøftet mellom departementet, KS, NHN og Direktoratet for e-helse.

Foreslås innlemmet i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger

Departementet foreslår at velferdsteknologisk knutepunkt blir innlemmet i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger, gjeldende fra 1. januar 2024. Inntil dette skal VKP driftes og finansieres av NHN. Departementet tar sikte på å sende et forslag på høring høsten 2022, der velferdsteknologisk knutepunkt blir en felleskomponent i helsenettet, slik dette er beskrevet i pasientjournalloven § 8.

Videre arbeid

Departementet åpner med dette muligheten til å gjenoppta arbeidet med å tilrettelegge for integrasjon med Helseplattformen. NHN bes om å prioritere aktivitet som er nødvendig for å støtte innføring av Helseplattformen i kommunene i Midt-Norge.

Overføringen betyr ingen tekniske endringer for kommunene som allerede har tatt VKP i bruk.

Eksisterende avtaler inngått mellom kommuner og direktoratet om drift av VKP vil utløpe ved overtakelsestidspunktet og erstattes av avtaler med Norsk helsenett. Eierskapsoverføringen er et første steg til at flere kommuner, leverandører og andre virksomheter kan ta i bruk VKP.

Norsk helsenett vil vurdere og prioritere videre arbeid med VKP og påkobling av nye kommuner.

Om velferdsteknologisk knutepunkt

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som brukes til datadeling mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, som elektroniske pasientjournaler. Eksempler på velferdsteknologi er brukernært utstyr i egen bolig, for eksempel medisindispensere eller trygghetsalarmer.

Les mer om VKP på nhn.no