Søk

Invitasjon til arbeidsmøter om digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Bli med på temabaserte arbeidsmøter for å bidra i arbeidet med å lage en egen strategi for digital sikkerhet i sektoren.

På oppdrag fra HOD jobber Direktoratet for e-helse med å utarbeide en strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. 

Strategien skal være kort, poengtert og handlingsrettet. Den skal bygge videre på Nasjonal strategi for digital sikkerhet og målene i denne, men tilpasses og utdypes i tråd med sektorens særtrekk og behov.

I den forbindelse inviterer vi til digitale arbeidsmøter i uke 37, 38 og 39.

Vi ønsker bred deltakelse

Målgruppen for arbeidsmøtene er alle som opptatt av digital sikkerhet innen områder som forebyggende sikkerhet og hendelseshåndtering, kompetanse, sikker samhandling, kritisk infrastruktur, digital hjemmeoppfølging og sikkerhet i leverandørkjeden.

Vi ønsker deltakere både innenfra og utenfra sektoren som kan hjelpe oss med å belyse temaene som skal diskuteres fra ulike perspektiver.

Formålet med arbeidsmøtene

Vi ønsker å legge til rette for å diskutere hvert temaområde i detalj slik at relevante innspill kan inkluderes i strategien og bidra til å:  

  • Få felles forståelse av utfordringsbildet og utvalg av prioriterte utfordringer 
  • Få felles forståelse av målsetninger for strategien  
  • Tydeliggjøre roller og ansvar 
  • Identifisere relevante strategiske virkemidler og tiltak 

I arbeidsmøtene vil vi både ha plenumsdiskusjoner og arbeid i grupper.

Vi ønsker at deltakerne deltar aktivt i arbeidsmøtet ut fra engasjement, kjennskap til utfordringsbildet og ulike faglige ståsted (for eksempel sikkerhet, helsepersonell, IKT,  beredskap eller ledelse).

Du finner mer om tema for de ulike arbeidsmøtene ved påmeldingslenkene under.

Meld deg på innen 15. september

For å melde deg på klikker du på de møtene du ønsker delta på i listen under. Om du har problemer med å melde deg på, send e-post til [email protected]  

Merk påmeldingsfristen: Onsdag 15.09. kl. 15.00.

Fredag 17.09 kl. 09.00–12.00: Forebyggende sikkerhet, avdekke og håndtere

Helse- og omsorgssektoren skal digitalisere på en sikker og tillitvekkende måte.

Dette innebærer blant annet å øke virksomheters evne til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser, og at sektoren som helhet øker sin evne til å avdekke og håndtere digitale angrep.

Klikk her for å melde deg på arbeidsmøtet 17.09

Tirsdag  21.09 kl. 12.00–15.00: Kompetanse

Digital sikkerhetskompetanse er ansett for å være et spesielt viktig satsningsområde, spesielt i skjæringspunktene mellom helsefag, teknologi og sikkerhetsfag. Flere aktører i sektoren fremhever at deres største utfordring innen digital sikkerhet er nettopp manglende kompetanse.

Dette gjelder både ansatte og ledere, blant helsepersonell i IKT-miljøene og blant anskaffere.

Klikk her for å melde deg på arbeidsmøtet 21.09

Torsdag 23.09 kl. 12.00–15.00: Sikker samhandling

Det er stort behov for løsninger for sikker deling av data, og for sikre fellesløsninger for identitetshåndtering, autentisering og autorisasjon. Økt samhandling medfører også behov for styrkede kontrollmekanismer på sikkerhetsområdet.

Klikk her for å melde deg på arbeidsmøtet 23.09

Tirsdag 28.09 kl. 12.00–15.00: Kritisk infrastruktur

Kritiske samfunnsfunksjoner er støttes opp av en robust og pålitelig digital infrastruktur. Helse- og omsorgssektoren utøver flere kritiske samfunnsfunksjoner som bygger på både sentral og lokal infrastruktur.

I tillegg til de direkte konsekvensene for liv og helse ved bortfall av disse funksjonene, er en rekke andre samfunnsfunksjoner avhengige av at de fungerer. Helseberedskap er en helt sentral del av nasjonal beredskap.

Klikk her for å melde deg på arbeidsmøtet 28.09

Onsdag 29.09 kl. 12.00–15.00: Sikker digital hjemmeoppfølging

Pasientbehandling flyttes hjem til innbyggerne, og sårbarheter i medisinsk utstyr kan medføre store konsekvenser.

Konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet må ivaretas for både pasienter og personell. Det kan oppstå uklare ansvarsforhold på sikkerhetsområdet når flere aktører er involvert.

Klikk her for å melde deg på arbeidsmøtet 29.09

Torsdag 30.09 kl. 12.00–15.00: Sikkerhet i leverandørkjeden

Sikkerhet i sektoren bør sees på som en helhet. Både leverandører og anskaffere etterlyser tydeligere og standardiserte sikkerhetskrav og nasjonale føringer for risikoaksept i anskaffelser.

Behandling av data hos tredjepart medfører økt kompleksitet i leverandørkontroll, og det er viktig at sikring av medisinsk utstyr ivaretas i hele utstyrets livsløp.

Klikk her for å melde deg på arbeidsmøtet 30.09

Mer om arbeidet med strategien

Som første delleveranse har prosjektet utarbeidet en tiltaksoversikt som beskriver eksisterende, påbegynte og fremtidige tiltak i helse- og omsorgssektoren innen de prioriterte områdene i nasjonal strategi. Flere av dere deltok i innspillsrunder som ble gjennomført i vår og ga prosjektet viktig input i dette arbeidet.

Nå er prosjektet inne i neste fase der fokus er å utarbeide selve strategien for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Det er ønskelig med en bred involvering også i denne fasen og aktuelle interessenter i sektoren inviteres til å bidra. 

PC med bilde av en lås på seg, fem sirkler rundt med ulike symboler som representerer digital sikkerhet og personvern
Direktoratet for e-helse inviterer til arbeidsmøter om digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.
Når
Uke 37, 38 og 39
Påmeldingsfrist
15. september
Fant du det du lette etter?
Ja Nei