Hopp til hovedinnhold
Søk

SNOMED CT

SNOMED CT er en maskinlesbar klinisk terminologi. Terminologien er utviklet av og for helsepersonell Formålet er å støtte dokumentasjon, gjenfinnbarhet og kommunikasjon i helsesektoren.

SNOMED CT gir kliniske IT-systemer et strukturert språk som gjør utveksling av informasjon mellom systemer enklere, sikrere og mer nøyaktig.

Terminologien består av over 350.000 begreper (fagord) som blant annet omfatter anatomi, funn, intervensjoner, legemidler og substanser. Begrepene finnes i alle detaljeringsgrader – fra helt overordnede begreper som |funn om hjertet| til svært detaljerte beskrivelser av hjerteinfarkt.

Dette gjør SNOMED CT til den mest omfattende kliniske terminologien på markedet i dag og gjør det mulig for helsepersonell å beskrive pasientens tilstand og tiltak så presist som nødvendig og mulig.

SNOMED CT er en dynamisk terminologi og er under stadig utvikling. Terminologien speiler kunnskapsutviklingen på helseområdet. Nyoppdagelser og endringer i medisin vil føre til at nye begreper kan legges til mens andre fjernes.

SNOMED CT brukes i dag i over 40 land, blant annet i USA, Storbritannia, Irland, Sverige, Nederland, Belgia, Spania, Tyskland, Argentina og Australia.

SNOMED International

SNOMED International (snomed.org) eier og forvalter den internasjonale versjonen av SNOMED CT. SNOMED International er en not-for-profit organisasjon og har per 01.12.2022 43 medlemsland.

SNOMED CT i Norge

Den norske versjonen av SNOMED CT er en utvidelse av den internasjonale versjonen. Direktoratet for e-helse forvalter den norske versjonen og sørger for jevnlige oppdateringer.

Det er også Direktoratet for e-helse som forvalter lisenser for bruk av SNOMED CT i Norge.

Søknad om lisens til bruk av SNOMED CT i Norge registreres på Lisens- og distribusjonsportalen for SNOMED CT.

SNOMED CT og koblinger til andre kodeverk (mapping)

SNOMED CT skal ikke erstatte ICD-10 og ICPC-2. Rapportering for statistikk og finansiering skal fremdeles baseres på eksisterende kodeverk.

Derimot skal SNOMED CT kobles til kodeverk gjennom såkalt mapping. Mapping mellom SNOMED CT og ICD-10 / ICPC-2 bidrar til redusert dokumentasjonsbyrde ved at man får automatisert/veiledet rapportering basert på god klinisk, strukturert dokumentasjon. Det er viktig å være klar over at strukturert dokumentasjon, med bruk av terminologi, er noe annet enn å sette en besøksdiagnose for rapportering.

Mappingarbeid er en komplisert prosess. I noen tilfeller er det et 1:1 forhold mellom et begrep og en kode i en klassifikasjon. Andre ganger kan ett SNOMED CT-begrep ha et innhold som krever koblinger til flere koder i klassifikasjonen. Det hender også at et map krever kontekstinformasjon som kjønn eller alder. De to siste variantene omtales gjerne som "kompleks-mapping".

Utvalg av SNOMED CT-begreper for spesialisthelsetjenesten

Det er medisinske fageksperter innen ulike fagfelt som har vurdert og valgt hvilke SNOMED CT-begreper som skal være med i den norske versjonen av SNOMED CT. Utvalget baserer seg på ICD 10-koder som er rapportert minst én gang de siste tre årene i Helse Midt-Norge.

Etter hvert som terminologien tas i bruk og andre behov enn det som opprinnelig ble ansett som nødvendig skulle melde seg, vil utvalget av begreper kunne tilpasses. Det er også derfor SNOMED CT, både i Norge og internasjonalt, alltid vil være i utvikling – for å støtte god helsefaglig dokumentasjon.

Rapportering av feil og mangler

Det er gjort et grundig arbeid med å tilpasse SNOMED CT til n norsk bruk. I de tilfeller et begrep eller en term mangler, eller mappingen ikke er riktig, bør dette meldes inn til Direktoratet for e-Helse. Hver organisasjon som bruker SNOMED CT i Norge har rutiner for hvordan dette gjøres.

Hva er forskjellen mellom klassifikasjon og terminologi?

Mange i helsesektoren er vant til å kategorisere pasienter ved bruk av klassifikasjonene ICD-10 eller ICPC-2. Terminologien SNOMED CT og klassifikasjonene er utviklet for ulike formål og er ment å utfylle hverandre.

En terminologi og en klassifikasjon skiller seg på noen vesentlige punkter:

En helsefaglig klassifikasjon

 • har som formål å kategorisere pasienter for statistikk
 • har gjensidig utelukkende klasser – ingen overlappende kategorier
 • (de to nevnte) er bygget på en monohierarkisk struktur – én kode har én ‘forelder’
 • krever at pasienter skal kunne plasseres i en kategori
 • tillater samlesekker hvor man plasserer de pasientene som ikke hører hjemme noe annet sted (.8 «andre spesifiserte» eller .9 «andre uspesifiserte» i ICD-10, IKA i ICPC-2)

En helsefaglig terminologi

 • har som formål å dokumentere den enkelte pasient
 • skal beskrive en pasient så presist som det er grunnlag for, gitt den kunnskapen man har
 • er bygget på en polyhierarkisk struktur – et begrep kan ha flere foreldre
 • definerer begrepene ut fra relasjoner til andre begreper
 • har ikke samlesekker
 • legger til rette for maskinell utveksling og behandling av pasientopplysninger

Lese mer om det her: Cimino's desiderata

Den viktigste grunnen til at en terminologi ikke har samlesekker er at det gir liten klinisk verdi og lite informasjon å dokumentere at pasienten har en «annen spesifisert tilstand». Det kan imidlertid være svært nyttig å dokumentere hvilken tilstand eller sykdom pasienten har, selv om det ikke finnes en egen kategori for denne i klassifikasjonene. Dersom man ikke har grunnlag for å si hvilken tilstand eller sykdom en pasient har, vil man med terminologien, kunne beskrive tilstanden på det detaljeringsnivået man kjenner til. I en klassifikasjon vil tilstanden kategoriseres som «andre uspesifiserte tilstander».

Hvorfor kan ikke et SNOMED CT-begrep hete «annet spesifisert» eller «uspesifisert» slik som i ICD-10 .8 og .9-diagnosekodene?

Den viktigste årsaken til dette er at disse ikke beskriver en enkelt pasient. Ingen pasienter lider av noe som er «annet spesifisert», de lider av noe som er kjent og beskrevet på ett eller annet nivå. Det kan være en mer generell betraktning (hjerteproblem) eller en mer presis beskrivelse (akutt ST segment elevasjon av hjertets apeks).

En annen grunn til dette er at tilstander som i dag klassifiseres som «annet spesifisert» eller «uspesifisert» kan, over tid, endre seg – i tråd med medisinsk utvikling.

Noen .8- og .9-koder har mange spesifikke begreper knyttet til seg, andre har kanskje bare ett. Hvis man ikke finner et spesifikt begrep for det man ønsker å dokumentere, må man velge et mer generelt begrep.

God praksis er alltid å bruke mest mulig spesifiserte begreper.

Dersom det ikke finnes et dekkende SNOMED CT-begrep for den aktuelle tilstanden, kan det hende at det er behov for å opprette et nytt, presist SNOMED CT-begrep.

Vi kan ikke opprette et SNOMED CT-begrep som heter for eksempel «annen spesifisert pneumoni, uspesifisert mikroorganisme» eller «uspesifisert angstlidelse».

Vær oppmerksom på at mappene alltid går fra SNOMED CT til ICD-10 og ICPC-2 når vi dokumenterer i journal eller setter diagnose.

Kontakt

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på [email protected]

Utforsk SNOMED CT

Søk i den norske utgaven av SNOMED CT. Store deler av terminologien er nå oversatt til norsk. I tillegg finner du nasjonale referanser fra SNOMED CT til kodeverk som ICD-10 og ICPC-2. Tjenesten oppdateres daglig.

Ta i bruk SNOMED CT - API for SNOMED CT i Norge

Den norske utgaven av SNOMED CT er tilgjengelig i maskinlesbart format. Her finner du teknisk dokumentasjon for hvordan du kan ta det i bruk.

Front-API for terminlogi og kodeverk (FAT)

Her finner du utvalgslister fra SNOMED CT tilpasset fastleger, spesialisthelsetjenesten og legemiddelforskrivning. Tjenesten hjelper deg å bruke SNOMED CT i dag. Datasettene er beriket med ICPC-2, ICD-10 og FEST.

Relatert innhold

​SNOMED CT E-learning server
SNOMED CT International browser
SNOMED CT Vendor Portal