Hopp til hovedinnhold
Søk

Alle møter

ALLE MØTER skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med gode kommunikasjonsløsninger, digitale tjenester og intern organisering. Pasienten skal møte sammenhengende, helhetlige, forutsigbare og planlagte pasientforløp i hele Helse Vest.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helse Vest RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Finn Olav Mjærum

Segment

Koordinere

Prosjekta skal samen sørgje for god planlegging og ressursbruk ved poliklinikkane, betre tilgjengelegheit for pasientar og pårørande, forenkla kvardag for medarbeidarar og leggje til rette for bruk av digitale løysningar.

Les mer om Alle møter på Helse Vest sine hjemmesider:

Status

Noen utfordringer

Gul status skyldes utfordringer til ressurstilgang internt i Helse Vest og leveransekapasiteten til eksterne leverandører. I Digitale skjema og brev vil produksjonssetting av løsning i Arena for digital formidling av pasientoppgave for skjema på Helsenorge samkjøres med oppgradering til ny hovedversjon av DIPS Arena, som nå planlegges for i september 2023. Leveranse av historikk-funksjonalitet for innkallingsbrev til pasient i Sectra planlegges for august/september 2023. I Vestlandspasienten ser det ut som at oppgaven "Verifikasjon i produksjon" ikke vil ferdigstilles før 2024, altså etter forventet avslutning av prosjektet. For "Verifikasjon produksjon", er forslag til teknisk løsningsforslag med innlogging via Administrasjonsgrensesnitt, utarbeidet av NHN. Løsningen skal detaljeres videre og ROS vurderes. "Er pasient" ble produksjonsatt for Helsekontrakter 20.04. I Innsyn prøvesvar er XCA for Prøvesvar-flisen prodsatt på Helsenorge 20.04. Dette var siste leveranse i prosjektet, og det jobbes med overlevering til forvaltning og avslutning av prosjektoppgaven. I Mitt timevalg, utvikling av Mitt Timevalg 1, er alle forbedringsforslag gjennomgått med DIPS og det er avklart hvilke som kan gjennomføres nå, og hvilke som må vente til etter utvikling av Mitt timevalg 2.

Risiko

Middels

Viktigste risikoområder: Kvalitet og fremdrift på leveranser fra leverandører (DIPS, Imatis og NHN) Tilgang til prosjektressurser internt Å ikke få tilgang til riktig testmiljø til riktig tid, og kvalitet på data i testmiljø, er en risiko for flere prosjekt og en programrisiko. Det er tett dialog mellom testleder og testmiljøansvarlig. Ved Testsenteret i Helse Vest IKT pågår det et prosjekt der man jobber med ulike tiltak som skal gi forbedringer med tanke på kapasitet, tilgang og data i testmiljø. I Digitale skjema og brev er utfordringer med testmiljø, mulighetsrom for leveranse til DIPS Arena i produksjon i Helse Vest, kvalitet i leveranse fra DIPS, ressurskapasitet og manglende mulighet for verifikasjon i produksjon, risiko for prosjektet. I Mitt timevalg er det risiko for at kvaliteten på løsningen hos NHN ikke blir som ønsket. Denne risiko er slått inn i prosjekt Digitale skjema og brev, og kan forventes å påvirke løsning. Videre medfører leverandørens leveringsevne og manglende kostnadsestimater usikkerhet på tid og kost. I Vestlandspasienten er det en betydelig risiko for at feil i tjenestene først oppdages i produksjon på grunn av manglende mulighet for verifisering i produksjon. Arbeid pågår.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 5 av 8 leveranser.

 • Løsning for Finne fram fullt innført

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2020

  Stedsveiledning for pasienter frittstående og integrert med innsjekksløsning.

 • Digitale brev fullt innført versjon 1

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

  Digitale brev til helsenorge.no med eventuell videreformidling til digipost, eboks eller postens utskriftstjeneste

 • Innføre forbedret løsning for videokonsultasjon

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2022

  Funksjonelle forbedringer for pasient i helsenorge.no og behandler i DIPS.

 • Visning av prøvesvar på helsenorge.no

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.04.2023

  Visning av prøvesvar på helsenorge.no

 • Digitale brev versjon 2

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.07.2023

  Forbedret funksjonalitet for utsending av digitale brev fra DIPS og SECTRA (Løsning i DIPS levert. Sectra forsinket med leveranse av funksjonalitet)

 • Innføre løsning for Digitale skjema

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.09.2023

  Løsning for å sende skjemaoppgaver til pasient slik at pasient kan fylle ut og data returneres som strukturerte data til EPJ -system

 • Innføre innsjekk og betaling

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Innføre løsning for selvbetjent innsjekk og betaling

 • Innføre elektroniske sengeposttavler

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.09.2024

  Løsning for elektroniske tavler i sengepost basert på IMATIS