Hopp til hovedinnhold

DHV - Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

Prosjekt digital behandlings- og egenbehandlingsplan, som eies av Helsedirektoratet, utvikler og prøver ut en løsning som skal gjøre det mulig å dele digitale behandlingsplaner på tvers av tjenestenivå. Løsningen baserer seg på sentral lagring i Kjernejournal og utvikler API for lese- og skrivetilgang. Prosjektet avsluttes i 2023.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Ole Kristian Storli

Segment

Samstyre

Prosjektet er en del av Helsedirektoratets programorganisering; "Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi" (DHV) som erstatter den tidligere programorganiseringen "Nasjonalt program for velferdsteknologi"
Formålet er å lage en felles digital behandlings- og egenbehandlingsplan som kan deles med pasient og av helsepersonell på tvers av forvaltningsnivå. Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler muligheten til å kunne samhandle godt om pasientoppfølgingen. Manglende koordinering og tilgang til nødvendig pasientinformasjon fører til brudd i behandlingsforløpet ved overføring av pasienter mellom tjenestestedene. Det har over lengre tid vært behov for en mer strukturert tilnærming til å legge opp behandlingsløp for pasienter, og for mer koordinering og informasjonsdeling på tvers av helse- og omsorgstjenesten.Prosjektet vil bidra til en helhetlig plan for behandling av pasienter, både fra helsetjenesten (behandlingsplan) og i pasientens hjem (egenbehandlingsplan), samt informasjonsdeling på tvers av behandlere og pasienter. Link til Helsedirektoratets infoside: Digital behandlings- og egenbehandlingsplan - Helsedirektoratet

Status

Noen utfordringer

Gjennom utprøvingen har det fremkommet at det er behov for å videreutvikle løsningen før den er klar for implementering.. Prosjektet har finansiering fra medfinansieringsordningen ut 2023. Helsedirektoratet er i prosess med å sikre finansiering til videreutvikling av løsningen. Dersom videre finansiering ikke kommer på plass vil prosjektet avsluttes i 2023. Konsekvensene av å avslutte prosjektet på nåværende tidspunkt er at det vil kunne forsinke eller negativt påvirke annet arbeid der man er avhengig av å dele digitale behandlingsplaner. For eksempel tilsier erfaringer fra DHO at egenbehandlingsplan vil bli et viktig verktøy framover for å gjøre pasienter mer selvstendige både med DHO og ellers. Elektronisk helsekort for gravide vil også kunne miste muligheter til å gjenbruke elementer fra digital behandlingsplan i sin løsning. Utprøvingen utvides til å vare ut oktober. Dette gjøres for å få mer ut av den siste innsiktsrunden i prosjektet.

Risiko

Lav

Kommuner, HF og fastlegers deltagelse i utvikling og pilotering. Utprøving er igangsatt. Manglende integrasjoner i EPJ. Portalløsning i kjernejournal utarbeides. EPJ-leverandører involveres tidlig i utviklingsfasen

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 13 leveranser.

 • kommunikasjonsplan

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.11.2021

 • Beskrivelse av informasjonsmodell

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Beskrivelse av informasjonsmodell

 • Beskrivelse av teknisk format

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Beskrivelse av teknisk format og API

 • Prosjektetablering hos utprøvingsdeltagere

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 14.12.2021

 • Kravspesifikasjon

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Krav til innhold Fase 1

 • Utviklet informasjonsmodell

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

  Beskrivelse av informasjonen løsningen trenger å motta eller produsere.

 • Teknisk Format

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2021

 • Løsning ferdig, plan for implementering ferdig

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Utvikling av løsning og plan for implementering

 • Funskjonell løsning ferdig utprøvet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Utprøving funksjonell løsning i praksis

 • Fhir rest API

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

 • Løsning for DBEP i kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Løsning for DBEP portal for helsepersonell. er ferdig utviklet

 • Løsning i DBEP på Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Løsning for DBEP for nasjonal portal for innbygger. Løsning ferdig utviklet

 • Implementering

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Veiledningsmateriell og plan for implementering

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hva skal det brukes til? Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Kritikalitet Frist Avklart gjensidig plan Status
Kommunal og spesialisthelsetjenesten har tatt i bruk kjernejournal At løsningen er tilgjengelig for kommunal- og spesialisthelsetjeneste Kjernejournal Høy 31.12.2021 Ja Grønn
Fremtidig samhandlingsløsning og samkjøring med Digital samhandling og Helseplattformen Det er aktuelt med behandlingsplan inn i den fremtidige løsningen for Digital samhandling. Kjernejournal/Digital samhandling/Helseplattformen Lav 30.06.2023 Grønn
samarbeid og samhandling - Integrasjon av løsning for utveksling av informasjon Helseplattformen Høy 30.06.2023 Ja Gul
API mot kjernejournal og utvikling av egen løsning At løsningen kan tas i bruk av helsepersonell EPJ leverandører Høy 30.06.2023 Nei Gul