Hopp til hovedinnhold

DHV - Flytte tjenester hjem

"Å flytte tjenester hjem til pasienten ved hjelp av teknologi er et av målene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Bruk av teknologi kan gjøre det enklere for pasient og pårørende å mestre hverdagen, gi mer individuelt tilpasset oppfølging og bedre ressursbruk. Bruk av teknologi understøtter også målet om å skape det utadvendte sykehus. "

Nøkkelinformasjon

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Bjørnar Alexander Andreassen

Segment

Samstyre

Helsedirektoratet fikk den 17. april 2020 Tillegg til tildelingsbrev nr. 15 vedrørende bruk av teknologi for å flytte tjenester hjem med følgende oppdrag:

Covid-19-situasjonen understreker verdien av å flytte flere tjenester hjem, både med hensyn til smittevern og for å sikre et tilbud til pasienter som får behandling/oppfølging avlyst. Utbredelsen av videokonsultasjon har skalert raskt ved at tjenestene har tatt i bruk eksisterende løsninger med nødvendig tilrettelegging fra direktoratene og Norsk Helsenett SF. Departementet har i foretaksmøtet av 17. april bedt de regionale helseforetakene om å ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig, og melde inn behov for justeringer i nasjonale virkemidler til direktoratene. Økt bruk av digital hjemmeoppfølgnig og nettbasert behandling vil ivareta smittevern, bidra til mer effektiv ressursbruk og øke sannsynligheten for at hensiktsmessige endringer i arbeidsprosesser som nå finner sted, blir videreført.

Departementet viser til Sluttanbefalinger fra utredningsoppdrag om nasjonal tilrettelegging for medisinsk avstandsoppfølging, oversendt departementet 13. desember 2019 og påfølgende dialog og presiseringer oversendt 14. februar 2020. Etatene har gjennomført et grundig og helhetlig arbeid som peker på viktige tiltak for å sikre at bruk av teknologi for å flytte tjenester hjem blir en integrert del av pasientbehandlingen. Samtidig anerkjenner departementet at behov og erfaringer i forbindelse med Covid-19-pandemien kan påvirke innretning og prioritering av tiltakene som fremkommer i rapporten.

Departementet ber derfor Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk, i samråd med Norsk Helsenett, om

 • å bistå helse- og omsorgstjenesten med nødvendig veiledning og tilrettelegging for å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging (f. eks. oppfølging av personer med kroniske lidelser basert på pasientrapporterte opplysninger) og nettbasert behandling (f.eks. videokonsultasjon og emeistring). Dette arbeidet skal ta utgangspunkt i tjenestenes planer og behov. Arbeidet skal videre ses i sammenheng med oppfølging av tillegg nr. 3 til tildelingsbrev av 4. april til Direktoratet for e-helse.
 • å komme tilbake med en ny vurdering av hvordan arbeidet for å legge til rette for å flytte tjenester hjem bør innrettes. Det legges til grunn at vurderingen gjennomføres i tett dialog med tjenesten. Denne vurderingen bør tentativt være departementet i hende primo september 2020. Tidspunkt og format avklares med departementet.

Helsedirektoratet skal fortsatt ha ansvar for å lede og koordinere etatenes arbeid. Tiltakene skal gjennomføres innenfor vedtatte budsjettrammer. I den grad arbeidet medfører prioriteringsutfordringer for etatene må dette tas opp med departementet i styringsmøter. "

Med bakgrunn i dette legges det opp til prosjektorganisering av arbeidet med involvering av Direktoratet for ehelse (E-helse), Norsk helsenett (NHN), Legemiddelverket (SLV), FHI, kommuner og KS, de regionale helseforetak (RHF), fag- og interesseorganisasjoner og brukerorganisasjoner.

Dette oppdraget koordineres internt i Helsedirektoratet med øvrige oppdrag knyttet til NHSP.

Prosjektets navn er "Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling", forkortelsen som vil bli brukt er "Digi-hjem".

Oppdatert bestilling 2022:

Helsedirektoratet skal videreføre arbeidet med å tilrettelegge for å flytte tjenester hjem.

Helsedirektoratet skal som en del av arbeidet levere en rapport innen 15. september 2022 som skal inneholde følgende:

· Beskrivelse av status/omfang av spesialisthelsetjenester som ytes i/nær pasientens bolig i dag og som er planlagt i kommende år og hvor mye av dette som skjer som følge av felles planlegging i helsefellesskapene.

· Vurdering av hvilke effekter (både positive og negative, intenderte og uintenderte) dette har for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ev. betydning for endrede arbeidsformer, ressursbruk/ressursbehov (inkl. fastleger og allmennlegetjenester), oppgavedeling, oppgaveglidning og kompetansebehov skal inngå.

· Vurdering av hvilke effekter (både positive og negative) dette har for bruker, pasient og pårørende.

Det legges til grunn at direktoratet involverer helseforetak, kommuner, fastleger, pasient- og brukerorganisasjoner og at det sees til lokale og regionale utviklingsplaner i spesialisthelsetjenesten

Status

Under kontroll

Overordnet status er grønn. Hovedtiltakene i kommende periode blir: Legge til rette for økt bruk av PRO/PROM i digital hjemmeoppfølging Utarbeide indikatorer for å øke kunnskapsgrunnlaget om bruk og effekt av helseteknologi på tvers av tjenestenivåer Fortsette utprøvning av digital behandlings- og egenbehandlingsplan Ta i bruk mini-metodevurdering innen digital hjemmeoppfølging både i kommune og spesialisthelsetjeneste Årsrapport for omsorgstjenestene, med vurdering av status for implementering av teknologi i helsetjenestene på tvers av tjenestenivåer er hovedleveranse nå. Planlagt publisering er på sensommeren, leveranse til HOD 1/7.

Risiko

Lav

Mange prosjekter, med forskjellig innretning og rammebetingelser. Koordinering er viktig (og utfordrende). Tiltakene i Nasjonal helse- og sykehusplan stort sett uten særskilt økonomisk tildeling. Prosjektet vil avsluttes i 2023. Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil antageligvis sette ny retning for dette arbeidet.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 2 leveranser.

 • Anbefaling til HOD om veien videre for dette arbeidet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.03.2023

  Nasjonal helse- og sykehusplan er inne i sitt siste år. HOD har bedt om leveranse knyttet til hva som skal gjøres dette siste året.

 • Årsrapport for omsorgstjenestene

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 14.09.2023

  Årsrapport for omsorgstjenestene vil vise oppdatert status for arbeidet med å flytte spesialisthelsetjenester hjem ved hjelp av teknologi, samt konsekvenser av dette for kommunene og brukerne/pasientene.