Hopp til hovedinnhold

DHV - Sentrale tiltak digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi

Formålet med dette tiltaket er at det etableres varige strukturer på tvers av NVP og Digi-hjem der det er nasjonale sammenfallende behovsområder. Digital hjemmeoppfølging er et område i utvikling og det er viktig å fange opp behov for å kunne utvikle virkemidler og strukturer som bidrar til å sikre god kvalitet i tjenesten og hindre uønsket variasjon.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Lav

Kontaktperson

Bjørnar Alexander Andreassen

Segment

Samstyre

Tiltaksområde 7 i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Sentrale tiltak digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi) vil bli sentralt for å legge til rette for utviklingen innen velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging – både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Det vil legges til rette for kunnskapsoppsummeringer og forskning, faglig normering, benchmarking og følge med-aktiviteter, internasjonalt samarbeid og aktiv formidling av faglig materiale og de gode eksemplene. Både for å være en ressurs for fagmiljøene mens Nasjonalt velferdsteknologiprogram pågår, men også for å kunne anbefale hva nasjonale myndigheter bør gjøre av tilretteleggende aktiviteter etter endt program.

Overordnede effektmål som tiltaket adresserer direkte:

· Økt kunnskap om velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, inkludert felles forståelse av begreper på tvers av tjenestenivåer og sektorer. Det er tilrettelagt for kunnskaps- og erfaringsdeling nasjonalt og internasjonalt

I tillegg vil tiltaket bidra til å understøtte resultatmål i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan gjennom tiltak i Digi-hjem.

Status

Under kontroll

Hovedleveranse nå er årsrapport for omsorgstjenestene. Her vil det framkomme analyse av implementeringsgrad av velferdsteknologi i norske kommuner per 2022, samt en oversikt over eventuell uønsket variasjon. Vil gi godt grunnlag for videre analyser av feltet og tiltakenes virkning. Øvrig status: Faglige råd for digital hjemmeoppfølging er publisert. Deltagelse i EU-samarbeid, Joint Action on strengthening ehealth including telemedicine and remote monitoring for health care systems for cancer prevention and care, igangsatt Deltagelse i samarbeidet om «Vård och omsorg på distans» i forbindelse med Nordisk ministerråd videreført, stor publikasjon utgitt høsten 2022. Arbeid med monitorering av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunene og på tvers av tjenestenivåer vil ha fokus videre. Arbeid med begrepsavklaringer innen velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging er i rute, leveranser til HOD var 1. februar og 10. mars. Vil følges opp videre i helseteknologiordningen. Vurdering av normering innen trygghets- og mestringsteknologi og responssentertjenester utføres, arbeid med nasjonale faglige råd vil evt iverksettes.

Risiko

Lav

Risiko for å miste fokus på helsetjenesteutvikling når velferdsteknologiprogrammet skal erstattes av helseteknologiordningen. Samarbeid etablert mellom nivåene i nåværende Direktorat for e-helse og Helsedirektoratet for å adressere denne risikoen og fortsette den gode implementeringen av teknologi i helsetjenestene som årsrapport for omsorgstjenestene vil dokumenterer.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 3 leveranser.

 • Veien videre og overgang til helseteknologiordningen

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 22.03.2023

  Anbefaling om arbeid i velferdsteknologiprogrammet i 2023 og 2024, og beskrivelse av overgang til helseteknologiordningen.

 • Årsrapport for omsorgstjenesten

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 14.09.2023

  Årsrapport for omsorgstjenesten viser status for implementering av velferdsteknologi i kommunene og e-konsultasjoner hos fastlege.

 • Stand og øvrige bidrag på årets ehin-konferanse

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 08.11.2023

  Helsedirektoratet vil, sammen med Direktoratet for e-helse, ha stand og diverse innlegg på kommende ehin-konferanse. Formålet blir å presentere rigg og innretning på den kommende helseteknologiordningen, samtidig som resultatene av velferdsteknologiprogrammet synliggjøres.