Hopp til hovedinnhold
Søk

DIGI-UNG

DIGI-UNG skal levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig tverrsektorielt digitalt tilbud som bidrar til mestring og selvhjelp.

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Bård Olesen

Segment

Observere

Hovedmålet kan deles i to underliggende målsetninger, som sammen svarer opp behovet fra brukergruppen:
1) effektivisere tilbudet ved å samordne dagens delvis overlappende, delvis konkurrerende helsefremmende nettjenester for ungdom
2) føre til et kvalitetsløft ved å tilby brukeren et helhetlig digitalt hjelpetilbud som går fra lavterskel informasjon til fullverdig digitalt helsehjelp (3 nivåer)

Status

Under kontroll

Manglende departemental forankring (politisk) har tidligere har skapt stor usikkerhet ift langsiktig finansiering og forpliktelse, og har hindret planlagt utvidelse av programmet med flere aktører. Det er nå håndtert ved at Regjeringen har besluttet at syv departementer med tilhørende direktoratet skal bruke ung.no som det offentliges kommunikasjonskanal mot ungdom.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 9 av 17 leveranser.

 • Etablering av nettverk mellom chat-organisasjoner

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Evaluering av dagens chattilbud

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Innsiktinnhenting, konseptforslag

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Kartlegging av e-læringsressurser for ungdommer

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Samfunnsøkonomisk analyse

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Utredning av styringsmodell og programstruktur

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Utvikling av søketjeneste v. 1.0

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato:

 • Gjennomføring av valgt konsept for chat

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.05.2022

 • RettPÅ

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

  RettPÅ er et tiltak som har sitt utspring fra Livshendelsen Alvorlig sykt barn, barn og unge med sammensatte behov, som er en av de syv prioriterte livshendelsene i digitaliseringsstrategien. Arbeidet startet i 2019 hvor det ble utarbeidet en kunnskaps-oppsummering som blant annet peker på at denne målgruppen mangler enkel tilgang på tilpasset informasjon om tjenester, rettigheter, hjelpetilbud etc. Det er gjennomført supplerende innsiktsarbeid i 2021 i StimuLab prosjektet ASB. Innsikten bekrefter behovet for tilgang til kvalitetssikret informasjon om sykdom, tilstand, tjenester, rettigheter og mulige hjelpetiltak. Det er vanskelig å finne frem, mange steder å lete etter informasjon, samt usikker på hva som er riktig informasjon. Det ble besluttet å gå videre med et tiltak for å gi barn og unge bedre tilgang på informasjon om egne rettigheter. Prosjekt RettPÅ skal gi ungdom kontekstbasert samlet og enkel tilgang på informasjon om rettigheter de kan ha krav på. Prosjektet vil bidra til at ungdom får en samlet og enkel tilgang til informasjon om rettigheter slik at de vet om den hjelpen de kan ha krav på. Det er enklere for ungdom å delta og medvirke i egen situasjon når de har kunnskap/informasjon om muligheter og rettigheter. Programmet skla vurdere oppfølging av rettPÅ i løpet av første halvår i 2023

 • Utvikling av søketjeneste v. 2.0

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Finn Frem ble etablert som en søketjeneste som skal hjelpe ungdom med å finne fysiske og digitale «hjelpetjenester» gjennom søk på ung.no. Funksjonaliteten var tenkt implementert på ung.no sine nettsider, men som også enkelt kunne gjenbrukes på andre nettsteder, som eksempelvis helsenorge.no og kommunenes egne nettsider for helsestasjons-tjeneste. I første versjon av Finn Frem tjenesten ble det laget en enkel søkefunksjon basert på søkeord som legges inn manuelt. I 2021 ble søkefunksjonalitet på ung.no koblet opp mot ulike helsedatabaser slik at ungdommer lett kan finne frem til nærmeste helsestasjon for ungdom og legevakt. Det vil etter hvert komme flere tjenester inn på søket som nærmest skolehelsetjeneste, fastlegekontor, politistasjon, barnevernskontor, mm. Relevante chattjenester og selvhjelpsverktøy vises også gjennom søkefunksjonaliteten.

 • Ungdommens tjenesteportal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Bufdirs prosjekt i DIGI-UNG, inneholder anskaffelse og implementering av nytt CMS og mange utviklingsløp ift , analyse, effektivisering, kvalitetssikring

 • Kompetanse og samordning

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Helsedirektoratet har mottatt to oppdrag knyttet til hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester. Oppdragene går ut på at det skal etableres en felles opplæringsmodul (rettet mot ansatte i tjenesten), at det skal vurderes en samordning, og et felles nummer, samt at det skal sees på muligheten for å etablere en nødknapp. Direktoratet skal sørge for at arbeidet organiseres på en hensiktsmessig måte og det er derfor sett til tilgrensende aktiviteter som disse oppdragene kan sees i sammenheng med og hente synergier fra. Prosjektets status Helsedirektoratet har igangsatt arbeidet med en kartlegging av digitale samtaletjenester på psykisk helseområdet. Formålet med kartleggingen var å utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag som gir oversikt over organisasjoner som drifter digitale samtaletjenester og deres tilbud, samt hovedtrekkene i nåværende og fremtidig opplæringsbehov. Medvirkning og involvering fra organisasjonene som drifter digitale samtaletjenester har stått sentralt i gjennomføringen av kartleggingen. Kartleggingen har resultert i en rapport som vil danne et viktig grunnlag for de videre arbeidene vedrørende opplæringsmodul og samordning.

 • Snakk om PSA/SSA

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utøve problematisk skadelig adferd (PSA) eller skadelig seksuell adferd (SSA) mot andre barn og unge. Utredningen skal også inneholde en vurdering av hvordan et lavterskeltilbud skal knyttes opp mot en behandlings- og oppfølgingstjeneste for å sikre et helhetlig tilbud.  På bakgrunn av bestillingen har Helsedirektoratet gjennomført en konsept-utredning for økt innsikt om temaet og utredet tiltak og konsepter for et slikt lavterskeltilbud.   De fleste barn og ungdommer utvikler, utviser og utøver normal, normativ og sunn seksuell adferd gjennom hele sitt utviklingsforløp. Likevel er det noen barn og ungdommer som utvikler seksuell adferd som vekker uro eller bekymring hos andre unge, hos voksne eller hos den unge personen selv. Dette kan gjelde urovekkende eller bekymringsfull seksuell adferd som den unge har utøvd eller utøver alene eller ovenfor andre i den fysiske verden og/eller via bruk av teknologi, internett eller sosiale medier.  Konseptutredningen har 15 anbefalinger innenfor 4 nivåer:   1) Universelle forebyggende tiltak   2) Lavterskeltilbud som digitale helsefremmende informasjons- og selvhjelpstjenester   3) Lavterskeltilbud om digital anonym veiledning   4) Lavterskeltilbud om helsehjelp   Følgende tiltak vil inngå i DIGI-UNG programmet: - Utvikling av selvtest for seksuell adferd - Produksjoner av nytt innhold for Ung.no (artikler, animasjoner og videoer), samt oppdatering av eksisterende innhold - Kompetanseheving for chattetjenesten med spisskompetanse på PSA/SSA Planlagt lansering av selvtest i April 2023

 • Oppfølging av leveranser fra Digi-helsestasjon

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 20.12.2023

  Formål med prosjektet: Å utvikle digitale helsestasjonstjenester for innbyggere generelt og ungdom spesielt, som forenkler tilgangen til tjenesten og kommunikasjonen med helsesykepleierne som er ansatt der. Dette er en løsning hvor innbyggere – både voksne og ungdom (fra og med 13 år) - enkelt og sikkert skal kunne ta kontakt med sin helsestasjon, skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom i kommunen. På en enkel og trygg måte vil innbyggerne kunne be om en time, få oversikt over avtaler, motta varslinger, og få tilgang til relevant informasjon. Voksne over 16 år, som har tilgang til innlogging på høyeste sikkerhetsnivå, vil i tillegg kunne sende meldinger om helserelaterte spørsmål direkte til helsesykepleier. Både timeforespørsler og meldinger kommer rett inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ) til helsesykepleierne.

 • e-læring

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.12.2023

  Anskaffelse av selvhjelpløsninger og utvikling av e-læringsverktøy

 • Fastlegetjenester for ungdom

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.12.2023

  Ungdommer representerer ca. 10 prosent av konsultasjonene hos fastlegen (totalt 400 000 pasienter i året). Ungdommer er en svært heterogen pasientgruppe, men de har en del felles også. De gjennomgår store endringer både fysisk og psykisk, og det finnes stort potensial for forebygging og tidlig intervensjon i denne målgruppen. Dessverre benytter ungdom seg i altfor liten grad av allmennlegetjenesten. Brukerinnsikt viser at mange ungdommer kvier seg for å ta kontakt med fastlegen, det er utfordrende for dem å komme seg frem til fastlegekontorer, de er usikre på hva de kan spørre om/få hjelp til og de vet generelt for lite om tilbudet.  Prosjektet "Fastlegetjenester for ungdom" har som mål å senke terskelen, slik at ungdommer benytter seg av fastlegetjenesten i større grad. Dette skal vi gjøre ved å sikre god informasjon og legge til rette for enkel digital kontakt. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet, i samarbeid med Bufdir, Legeforeningen, Direktoratet for e-helse og NHN.

 • UngMeistring

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.05.2026

  Prosjektet UngMeistring er et "koordinert samarbeidsprosjekt" som har sin hovedfinansiering fra NFR. DIGI-UNG bidrar med delfinansiering. Prosjektet skal utvikle spill- og nettbaserte behandlinger og selvhjelpsprogram for ungdom 13-18 år. Behandlingene skal ligge i spesialisthelsetjenesten, mens selvhjelpsprogrammene skal gjøres tilgjengelig for befolkningen på ung.no. Det skal utvikles innhold og teknologi for digitale selvhjelps- og behandlingsprogram for angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelse. Prosjektet skal framskaffe kvantitativ og kvalitativ dokumentasjon av positive og negative effekter på gruppe- og individnivå, og dokumentere kunnskap om faktorer knyttet til kost-nytte. Prosjektet skal også utrede bruk av brukervennlige påloggingsalternativ for digital selvhjelp og behandling for ungdom, og her vil DigiUng ha en sentral rolle. For å sikre at det som utvikles kan tas i bruk av de som ønsker det etter prosjektslutt skal det utarbeides rettighets- og kommersialiserings-avtaler og anskaffelsesprosesser, og sette i gang lokale og regionale implementeringsprosjekt som fortsetter etter prosjektet avsluttes.