Hopp til hovedinnhold
Søk

Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord

Digitale pasient- og samhandlingstjenester som understøtter pasientforløp og virksomhet.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

1 - Aktiv medvirkning i egen og næres helse

Eier

Helse Nord RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

Tove Sørensen

Segment

Koordinere

Prosjektet digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord skal etablere digitale samhandlingsformer (dokumentdeling via Kjernejournal, delte egenbehandlings- og behandlingsplaner), forbedre digital kommunikasjon tilpasset pasientforløpet (pasientbrev, dialog, endre time) og forbedre dagens tjenester (aldersgruppen 12-16 år).

Status

Noen utfordringer

Leveranser er forsinket grunnet kapasitetsproblemer i regionen og hos leverandørene. Manglende verifikasjon på tjenester som er i produksjon på Helsenorge fører til forsinkelser og usikkerhet om tjenestene er forsvarlige.

Risiko

Middels

Den største risikoen er leveransekapasitet (NHN og Dips). Prosjektet er avhengig av andre store regionale prosjekt og innføringsløp. Tidsplan revideres i samarbeid med leverandørene og helseforetakene.   Manglende verifikasjon i produksjon er også en betydelig risiko. I verste fall må tjenestene tas ned og utvikling stoppes. Manglende avklaring og juridisk grunnlag for å dele informasjon på tvers av helsetjenestenivåene kan føre til at utvikling og innføring stopper opp. Innføring av digitale pasienttjenester for aldersgruppen 12-16 år kan bli forsinket eller stoppet dersom andre tjenester ikke tar hensyn til dette (nekting / sperring).

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 0 av 10 leveranser.

 • Pasientbrev på Helsenorge med ettersending

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.04.2023

  Formidle inntaksbrev via Helsenorge som ettersender til fysisk post dersom mottaker ikke åpner det. Innføring av nasjonale "Klart språk" brevmaler er en forutsetning. Informasjon i brevet skal samsvare med og vise til informasjon på helseforetakenes nettside og Helsenorge. Andre leveranser er digitalt helseopplysningsskjema. 

 • Digital dialog med behandlende enhet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.10.2023

  Alle digitale pasienttjenester bør ha dialog. Dette prosjektet skal utvikle og produksjonssette sikker dialog mellom behandlende enhet og pasient som beskrevet i det nasjonale DIS-prosjektet i 2019. Her kan spesialisthelsetjenesten starte dialog. Helsekontakter produksjonssettes Q1 2023. Standard- og fleksibel dialog innføres i løpet av 2023-24.

 • Digitale behandlingsplaner og hjemmeoppfølging ("Datadeling")

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Prosjektet skal etablere målbilde og infrastruktur for datadeling for å bedre pasientforløpet og samhandling mellom pasienter og helsetjenestenivåene. Helse Nord prøver ut minimumsversjon av digitale behandlingsplaner med egenbehandlingstiltak (uten integrasjoner) som er et prosjekt ledet av Helsedirektoratet. Prosjektet etablerer en POC for overføring av data fra DHO-system til fagsystem spesialist.

 • Digitale skjema

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Ta i bruk og tilpasse digitale skjema til helsetjenesten og pasientenes behov. Skjema bør være pre-utfylt, kunne gjenbrukes og ha svarmulighet. Pasientens inngang skal være Helsenorge uavhengig av skjemaleverandør. Noen skjema skal inn i sak- og arkivsystem og noen inn i fagsystem.

 • Ombooking av time

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.10.2023

  Innføre ombooking av utvalgte timer. Funksjonalitet er utviklet av Dips og testet i Helse Vest. Avhengig av noe utvikling, integrasjon med personaladministrative system og kapasitet i helseforetakene. Leveransen er satt på vent.

 • Dokumentdeling via Kjernejournal

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 10.12.2023

  Prosjektet skal tilby informasjonsdeling på tvers av helsetjenesten. Dokumentdeling via Kjernejournal er i prøvedrift i Helse Nord. Planen var å tilby tjenesten til alle fastleger i regionen i 2021 med videreutvikling og tilrettelegging for innføring til flere brukergrupper i 2022. Prøvedrift pågår fortsatt. Prosjektet har ventet på juridiske og forvaltningsmessige rammebetingelser. Nå planlegges innføring i regionen i to steg (juni og oktober) 2023.

 • Time 2.0.

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 10.12.2023

  Dagens timeavtaler i Helse Nord viser timen (inkludert video- og telefontimer) på Helsenorge og har dialogmulighet. Neste versjon av timeavtaler (Timer 2.0) skal bla varsle pasient om timen og vise tiltak knyttet til timen. Ambisjonen er at timeavtale skal være en integrert del av pasientforløpet. HSØ er hovedsamarbeidspartner for Timer 2.0. og planlegger utvikling i 2023 og innføring 2024. Innføring er dermed utenfor prosjektperioden.

 • Forbedre eksisterende tjenester

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 15.12.2023

  Prosjektet følger med på og innfører kontinuerlig forbedring av pasienttjenester på Helsenorge.

 • Vise rekvisisjon og prøvesvar

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 20.12.2023

  Prosjektet skal ta i bruk funksjonalitet for å vise rekvisisjon og prøvesvar for pasient som utviklet i det nasjonale programmet Pasientens prøvesvar. Helse Nord deltar i utprøving av Pasientens prøvesvar. Tjeneste for pasienter kan ikke realiseres i prosjektperioden.

 • Digitale pasienttjenester for barn og unge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Tjenesten består av flere del-leveranser: Tilgang basert på henvisning, tilgang for foreldre og tilgang for pasienten selv (12-16) år. Tilgang basert på henvisning er en forutsetning for tilgang 12-16 år. Leveransen er avhengig av juridisk vurdering av Helsedirektoratet som er forsinket. Manglende digital pålogging for aldersgruppen 12-16 år og krav om samtykke fra foreldre, kan føre til redusert bruk. Siste del-leveranser planlegges levert 2024. Utbredelse av tjenester for 12-16 år, er avhengig av at andre tjenester tar høyde for tilgangsmekanismer (nekting / sperring).