Hopp til hovedinnhold
Søk

Felles kommunal journal

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

KS

Risiko

Lav

Kontaktperson

Håkon Grimstad

Segment

Koordinere

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Målet med felles journalløsninger er å få til bedre løsninger for kommunene samt legge til rette for bedre utnyttelse av informasjon som kan deles og tilgjengeliggjøres der behovet oppstår, derigjennom oppnå bedre pasientsikkerhet og effektivisere bruken av ressurser.

Det er også et uttalt behov å bygge ned kommunenes ulikhet og opptre mer samlet, enten det er overfor leverandører eller ved å tilby befolkningen like gode tjenester uansett hvor man bor.

Bakgrunnen for arbeidet med felles kommunal journal er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» med følgende hovedmål:

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, innbyggere skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

For å nå målene har en samlet sektor anbefalt fire hovedsatsinger. Felles kommunal journal er ett av disse fire. Tiltaket er rettet mot primærhelsetjenesten og har nær sammenheng med øvrige journalløsninger og helhetlig samhandling.

Felles kommunal journal vil sammen med Helseplattformen i Midt-Norge, et program for helhetlig samhandling og journalløsningene på sykehusene utgjøre veien frem mot målet i stortingsmeldingen. Målet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom en tryggere, bedre, enhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste.

Les mer om prosjektet på KS sine nettsider.

Status

Under kontroll

Selskapet FKJI AS er under avvikling og vil bli avviklet innen 30.06.2023. Prosjektet anbefales videreført i regi av KS digitale fellestjenester.

Risiko

Lav

Den viktigste risikoen er p.t grunnlag for videreføring av prosjektet etter 30.06.2023, herunder spesielt manglende finansiering. Uten finansiering stopper prosjektet.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 5 av 9 leveranser.

 • UTGÅTT - MP 1 - Prosjektmandat og plan for kapittel 2 er godkjent av selskapsstyret

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 17.01.2022

 • MP1 - Ferdigstillelse av Styringsdokument versjon 0.8 med vedlegg

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 15.11.2022

 • MP2 - Styringsdokument versjon 0.8 gjennomgang av EKS

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2023

  Oversendt til ekstern kvalitetssikrer (EKS) 21.11.2022

 • MP3 - Innspillsrunde Styringsdokument versjon 0.8

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2023

  Oversendt/tilgjengeliggjort til samtlige kommuner utenfor helseregion Midt-Norge og andre relevante parter 21.11.2022.

 • MP4 - Prosjektrådets vurdering av SD

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 15.02.2023

  Vurdering av styringsdokumentet og tilhørende underlag.

 • MP5 - Ferdig eksternt kvalitetssikret SD og utkast til beslutningsunderlag

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.03.2023

  Ferdig eksternt kvalitetssikret og oppdatert styringsdokument versjon 0.9 samt utkast til beslutningsunderlag klargjøres til styrebehandling.

 • MP6 - Styremøte med behandling SD 1.0, beslutningsunderlag og avvikling av selskapet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 15.03.2023

  Styremøte: behandling av Styringsdokument versjon 1.0 og beslutningsunderlag for kommunal behandling i samarbeidskommuner, og starte forberedelser for avvikling.

 • MP7 - Forankring kommuner utenfor Midt-Norge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023

  Forankring hos kommunene utenfor Midt-Norge og formell behandling i KS representative regionale og nasjonale organ og samarbeidskommunene

 • MP8 - Avvikling av FKJI AS gjennomført

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2023