Hopp til hovedinnhold
Søk

Grunnlagsdata til kvalitetsregistre

Grunnlagsdata til kvalitetsregistre etablerer løsninger for overføring av data fra Helsedirektoratet sine store helseregistre (NPR og KPR) til nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette for å gjenbruke rapportert informasjon og få ned rapporteringsbyrden i helsesektoren.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Middels

Kontaktperson

Bente Urfjell

Segment

Koordinere

Det lages løsninger for:

 • Løpende overføring av informasjon om reservasjoner fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre til Helsedirektoratet via Helsenorge.no.
 • Gjentakende overføringer av data mellom Helsedirektoratet og kvalitetsregistrenes registerplattformer. I første omgang vil det gjelde MRS-plattformen som forvaltes av Hemit.
 • Juridiske avklaringer rundt leveranse til hvert enkelt register.
 • Faglige avklaringer rundt innhold i leveransene til hvert enkelt register.

Det nye store kvalitetsregisteret som etableres innen psykisk helsevern voksne skal baseres på data fra NPR, andre datakilder i helsesektoren (kurvesystemer mm) samt egen innhenting av PROM. Grunnlagsdata til kvalitetsregistre håndterer delen som gjelder overføring av data fra NPR. Data om amputasjoner etter karkirurgi til NORKAR etableres fra NPR gjennom prosjektet.

Andre aktuelle registre for prosjektet:

 • Diabetesregisteret for voksne
 • Norsk Parkinsonregister og biobank

Status

Noen utfordringer

Fremdrift er avhengig av fremdrift i etablering av det nasjonale kvalitetsregisteret for psykisk helsevern voksne (og fremdrift i andre aktuelle registre). Registeret er godkjent og søknad om data er behandlet. Utkast til avtale er skrevet og skal oversendes kvalitetsregisteret. Tekniske løsninger for overføring til NORKAR er utviklet og testet, men ikke produksjonssatt ennå. Kapasitetsmangel på faglig og teknisk personell i Helsedirektoratet fører til lav fremdrift i starten av 2023. Det jobbes med testuttrekk av data til Norsk parkinsonregister. Leveranse til dette registeret vil antakelig komme før registeret for psykisk helse voksne.

Risiko

Middels

Tilgang til teknisk personell i Helsedirektoratet har forsinket ferdigstillelsen av løsning for NORKAR. Fremdrift i nasjonale medisinske kvalitetsregistre og deres plattformleverandør kan forsinke arbeidet. Tilstrekkelig tilgang til faglig prosjektleder i Helsedirektoratet kan være utfordrende. Hun er presset på tid og er også involvert i mange andre oppgaver.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 3 leveranser.

 • Etablere automatisert løsning for innhenting av reservasjoner/samtykker for andre registre på Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.03.2022

  For at helsedirektoratet skal kunne levere data videre fra NPR og KPR til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, må informasjon om eventuelle reservasjoner eller samtykker innhentes. Dette gjøres ved kobling til Helsenorge.no sin tjeneste for reservasjoner og samtykker. Det er en forutsetning for automatisert overføring av data fra Helsedirektoratet til kvalitetsregistre at kvalitetsregisteret bruker Helsenorge sin løsning. Det er juridisk avklart at Helsedirektoratet ikke skal levere videre data for pasienter som har reservert seg fra å stå i det kvalitetsregisteret det skal leveres data til. Det er også avklart at Helsedirektoratet derfor må ha tilgang på disse opplysningene fra Helsenorge.

 • Amputasjonskoder etter karkirurgi til NORKAR

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2022

  NORKAR (Norsk karkirurgisk register) trenger informasjon om eventuelle amputasjoner etter karkirurgi. Dette løses ved at NPR forespør NORKAR om pasienter i registeret og deres dato for karkirurgi. NPR finner amputasjoner etter karkirurgidato og returnerer kode for amputasjon dato for amputasjon til NORKAR. Dialogen foregår via API mellom MRS (NORKAR sin registerplattform) og NPR på Norsk helsenett.

 • Danne grunnlag for populasjon og informasjon om pasienter i nasjonale medisinsk kvalitetsregister for psykisk helse voksne

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 28.02.2023

  Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for psykisk helsevern voksne har blitt godkjent. NPR er en viktig kilde til dette registeret. Registeret vil basere seg på allerede registrer/rapportert informasjon. NPR skal brukes til å finne populasjon og relevant informasjon som finnes i NPR om pasienter i psykisk helsevern voksne skal overføres til det nye registeret.