Hopp til hovedinnhold
Søk

HELIKS

HELIKS skal innføre, videreutvikle og regionalt standardisere de kliniske IKT-kjerneløsningene til Helse Vest.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helse Vest RHF

Risiko

Middels

Kontaktperson

John Henrik Wollan

Segment

Koordinere

HELIKS skal innføre, videreutvikle og regionalt standardisere de kliniske kjerneløsningene til Helse Vest.

HELIKS står for «Helhet i kliniske system».

Programmets målbilde innebærer at Helse Vest benytter felles regionale EPJ-system som støtter opp under helhetlige og standardiserte kliniske arbeidsprosesser.

HELIKS-programmet er Helse Vest sitt viktigste initiativ for å nå målene i regionens strategiplan for EPJ-området. Strategien omfatter både dokument journalen, elektronisk kurve og det digitale medie-arkivet. Programmet omfatter prosjekter med ansvar for etablering og innføring av felles regionale kliniske IKT-løsninger som dekkes av strategien.

HELIKS tar utgangspunkt i klinikernes arbeidsprosesser.Etter kartlegging og dokumentasjon av disse prosessene, vurderes og besluttes hvordan de ulike systemene som utgjør EPJ-løsningen i fellesskap kan understøtte gode og effektive pasientforløp. Dette innebærer bl.a. vurderinger av hvor informasjon skal lagres og vises, samt funksjonsfordeling mellom system der det er overlapp. Etableringen av felles EPJ-løsning skal også bidra til å redusere uønsket variasjon mellom virksomhetenes kliniske arbeidsprosesser.

Programmet sin visjon er: «Én vestlending – én sykehusjournal».

Med én sykehusjournal vil helsepersonell i Helse Vest få langt bedre forutsetninger for å gi et godt tilbud til befolkningen i landsdelen. Bedre og enklere tilgang til livsviktig pasientdata i utrednings-og behandlingsprosessen, vil bidra til å øke pasientsikkerheten.

Helse Vest er gjennom HELIKS-programmet, hovedsamarbeidspart for sektoren knyttet til Kritisk informasjon mot Kjernejournal, samt for utprøving av Pasientens Legemiddelliste (PLL).

Les mer om prosjektet på Helse Vest sine nettsider.

Status

Noen utfordringer

Tid: gul Oppgradering til ny hovedversjon av DIPS Arena er utsatt fra februar til 6. mai 2023. Dette gir tilsvarende forskyvning av tidsplan for implementering av funksjonalitet for synkronisering av kritisk informasjon (legemiddelreaksjoner). Ytterligere forsinket leveranse av feilretting i Forskrivningsmodulen (FM) forsinker videre bredding av utprøving av Pasientens legemiddelliste (PLL) i sykehusene og medfører kortere utprøvingsperiode før evaluering og prosjektavslutning. Tiltak: Revidere prosjektplaner. Kvalitet: gul Ny teknisk leveranseplattform (Kubernetes) tas i bruk i forbindelse med oppgradering av DIPS Arena til ny hovedversjon krever kompetansebygging for å sikre tilstrekkelig kvalitet. Tiltak: Se tiltak under personell, tekniske ressurser. Personell: gul Mangler kliniske ressurser til utprøving av PLL og tekniske ressurser til klargjøring og oppgradering av DIPS Arena (med Kubernetes). Tiltak: Dialog med helseforetakene om tilgang til kliniske ressurser og linjeledelse i HV IKT om tekniske ressurser.

Risiko

Middels

Manglende integrasjon mellom løsninger fører til gjentatt registrering i flere systemer og gir merarbeid for klinikere samt påvirker pasientsikkerhet negativt (ikke oppdatert/konsistent informasjon på tvers av system). Tiltak: Avklare mastersystem for dokumentasjon. Tydelig prioritering av viktigste integrasjoner, øke integrasjonskapasitet, utarbeide midlertidige arbeidsrutiner for redusere negative konsekvenser av manglende integrasjoner mhp. pasientsikkerhet. Risiko for forsinkede eksterne leveranser til de påfølgende fasene i prosjekt Kritisk informasjon. Tiltak: Oppfølging og dialog med leverandørene på prosjektnivå og eskalering til høyere beslutningsnivå ved behov.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 5 av 8 leveranser.

 • Digitalt mediaarkiv

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.05.2018

  Formålet med et Digitalt mediearkiv (DMA) er å sikre bruk og lagring av bilder og video i forbindelse med diagnostikk og pasientbehandling i tråd med gjeldende lover og regler.

 • Felles løsning for EKG

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.10.2019

  Etablere felles regional fulldigital EKG-løsning som automatisk overfører EKG fra kompatibelt utstyr/monitor til DIPS uten ventetid.

 • Røntgeninformasjonssystem

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2020

  Konsolidering til ett felles radiologisystem i regionen og utarbeide og ta i bruk «beste-praksis» regionale arbeidsprosesser.

 • Innført kurve og legemiddellogistikk

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

  Prosjektet skal legge til rette for, pilotere og innføre løsning for elektronisk kurve og legemiddellogistikk (Meona) for alle foretak i Helse Vest. Løsningen skal dekke grunnleggende behov for sengepost, poliklinikk og utvalgte spesialområder. Kurveløsning for sengepost er levert og tatt i bruk i hele virksomheten.

 • Oppgradering Cytodose

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

  Oppgradering av støttesystem for medikamentell kreftbehandling som risikoreduserende tiltak inntil funksjonalitet blir tilgjengelig i MEONA elektronisk kurveløsning.

 • Innført DIPS Arena

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.11.2023

  Innført DIPS Arena som regional løsning til erstatning for DIPS Classic. Ny løsning skal støtte helhetlige, effektive arbeidsprosesser, øke tilgang til prosess og beslutningsstøtte for kliniske arbeidsprosesser samt legge til rette for strukturering av journalinformasjon. Etter innføring i alle virksomheter pr. 28.11.2022, skal løsningen optimaliseres og oppgraderes.

 • Pasientens legemiddelliste ferdig utprøvd og klar til å bli utbredt i Helse Vest

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Prosjektets hovedoppgave er å prøve ut en ny løsning i Helse Vest for deling av pasientens legemiddelliste (PLL). Dette som en del av det nasjonale utprøvingsprosjektet for PLL. I tillegg skal prosjektet arbeide for å bredde løsningen i regionen så raskt som mulig etter en vellykket pilotering i Bergen.

 • Innført kritisk informasjon

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Prosjektet i Helse Vest vil søke å finne løsning for en helhetlig tilnærming til pasientens kritiske informasjon på tvers av system og opp mot strukturen i Kjernejournal.