Hopp til hovedinnhold
Søk

KPR 2024

Prosjektet skal utvide innhold i KPR. Data fra helse- og omsorgstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og allmennlegetjenesten er prioritert. Videre er det en målsetning at data skal oppdateres løpende, og det er øremerket egne midler for data fra tannhelsetjenesten.

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Øyvind Olav Schjøtt Christensen

Segment

Observere

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) ble etablert av Helsedirektoratet i 2018 etter oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet i 2015. KPR skal bidra med informasjon og kunnskap som kan fremme helse, forebygge sykdom og skade, og gi bedre helse- og omsorgstjenester.

KPR ble lansert i april 2018, med et tilpasset uttrekk KUHR-data som første datakilde. I april 2019 ble IPLOS-opplysninger tilgjengelig i KPR, og ansvaret for IPLOS-registeret ble flyttet fra SSB til Helsedirektoratet. Ytterligere data fra pleie- og omsorgstjenesten og allmennlegetjenesten skulle inkluderes i registeret, i tillegg til data fra andre tjenester som Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, Tannhelsetjenesten og øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2021 ble Helsedirektoratet tildelt midler for å etablere en permanent plattform for kontinuerlig oppdaterte registre. I forbindelse med Covid-19-pandemien ble det besluttet å prioritere daglig innrapportering av data til KPR. Arbeidet med KPR har hatt ulik innretning, men i 2021 ble aktiviteten reetablert som prosjekt KPR 2024.

Status

Noen utfordringer

I 2022 ble det gjennomført pilotering av ny datafangst fra helse- og omsorgstjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. De tekniske løsningene for automatisk uttrekk og overføring av data til KPR fungerte som forutsatt, men pilotering har avdekket behov for forbedringer av meldingsformatet og konsolidering av den tekniske plattformen i Helsedirektoratet for lagring og kvalitetssikring av innholdet i mottatte data. Piloteringen settes derfor på pause, inntil nytt meldingsformat er klart. Prosjektet er avhengig av at utvikling av rapporteringsfunksjonalitet blir prioritert hos EPJ-leverandørene for de ulike tjenestene. Status ved utgangen av september er at utvikling er forsinket. 3 leverandører innen helse- og omsorgstjenester og 1 leverandør for helsestasjons- og skolehelsetjeneste er i gang med pilotering. Vi mottar løpende datafangst fra noen pilotkommuner, mens andre fortsatt er i oppstart med innsending av data. Basert på erfaringer med pilot, vil det arbeides videre med permanente løsninger for hyppigere innsending av data til KPR. Meldingsformat for innsending av tannhelsedata er i prosess med EPJ-leverandørene og Direktoratet for eHelse (SNOMED CT referansesett for tannhelsetjenesten). Innsamling av ytterligere data fra allmennlegetjenesten bør etter prosjektets vurdering utvikles i nært samarbeid med øvrige tiltak for styrking av allmennlegetjenesten. Helsedirektoratet utvikler også løsninger for visning av styringsinformasjon for allmennlegetjenesten bak pålogging. Forsinket fremdrift er både knyttet til behov for nye tekniske løsninger i Helsedirektoratet og knyttet til manglende utviklingskapasitet hos EPJ-leverandørene. Følgende tiltak er iverksatt: 1) Ukentlige faste møter for diskutere fremdrift med pilotering og utrulling av innsending av data 2) Gjennomgang (evaluering) av erfaringer med løpende innsending for å vurdere innretning og tekniske krav til EPJ 3) Replanlegge pilotering med ulike EPJ-leverandører og kommuner for overgang til ordinær drift 4) Etablere et selvstendig utviklingsprosjekt for tekniske løsninger for mottak, lagring og kvalitetssikring av løpende innsendte data i Helsedirektoratet. Forsinket fremdrift er også knyttet til forsinket utvikling av tekniske løsninger i Helsedirektoratet, særlig i forbindelse med at løsninger for løpende oppdaterte helseregistre i forbindelse med pandemien ikke lenger er relevante. Avdeling helseregistre har omorganisert prosjektarbeidet, bl.a. for å få en bedre forankring i virksomheten for øvrig. På kort sikt har omorganisering gått ut over prosjektleveransene, men vil gi mer bærekraftige felles tekniske løsninger for fremtidig drift av helseregistrene i Helsedirektoratet'.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 9 leveranser.

 • Ny forskrift for innrapportering fra privat tannhelsetjeneste

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.11.2022

  Forskrift som gir hjemmelsgrunnlag for registrering av privat betalt tannhelsetjeneste i KPR. Datagrunnlaget vil være viktig for arbeid med nye offentlige finansieringsordninger for tannhelsetjenesten i Norge. Leveranse utsatt til oktober 2022

 • Pilot for datafangst fra offentlig tannhelsetjeneste

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Midlertidig løsning for rapportering av tannhelsedata fra fylkeskommunene er tatt i bruk. Fildelingstjeneste som gjør en spørring mot databasetabeller i EPJ. Løsningen skal erstattes av integrert rapporteringsfunksjonalitet i EPJ for løpende innsending av data.

 • Etablere datafangst fra privat tannhelsetjeneste

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.12.2023

  Midlertidig løsning med fildeling skal også benyttes for datafangst fra privat tannhelsetjeneste. Dialog med de største kjedene og NTF er etablert. Teknisk løsning er klar, men vi ønsker å involvere kjedene og NTF i forkant av et formelt rapporteringskrav.

 • Tilgjengeliggjøre data fra pleie- og omsorgstjenesten bak pålogging

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.12.2023

  Arbeidet er i første omgang knyttet til et samarbeid med KS om å utvide funksjonalitet i KS plattform for tilgangsstyring (KS FIKS). Når plattformen er klar, skal den utvides med en tjeneste for visning av data fra helse- og omsorgstjenestene i kommunene

 • Etablere datafangst fra HST

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 02.01.2024

  Rapportering fra tjenestene slik at KPR kan innholde data om utførte konsultasjoner i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 • Etablere løpende oppdatert datafangst fra pleie- og omsorgstj.

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 02.01.2024

  Etter pilotering av løpende innsending av et begrenset meldingsformat i 2022, skal det etableres meldingsformat og uttrekk av data til KPR fra alle tjenester.

 • Utvikle utvidet KPR-melding for innrapportering fra HST

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.04.2024

  Dataformat for løpende rapportering fra tjenesten til KPR, basert på ebXML og Helsedirektoratets XPR meldingsformat er utviklet og levert i første versjon. Versjonen er pilotert. Nye tekniske løsninger forutsetter nye formater. Arbeidet med utvidet melding utsettes til 2024.

 • Komplett register over journalpliktig helsehjelp i primærhelsetjenesten

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.12.2024

  I første omgang gjelder det datafangst fra Øyeblikkelig hjelp døgnenheter i kommunene (ØHD/KAD) og fengselshelsetjenester. Innrapportering forutsetter at tekniske løsninger for KPR er ferdigstilt, og at det er kapasitet i registrene til å ta imot nye data.

 • Etablere datafangst fra offentlig tannhelsetjeneste

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 02.01.2025

  Planen er foreløpig datafangst til Tannhelseutvalget i 2. halvår 2023. Ordinær datafangst kommer sannsynligvis først i 2025. Sterke avhengigheter ti EPJ leverandører for utvikling av funksjonalitet for uttrekk og rapportering, og til Direktoratet for eHelse for ferdigstillelse og drift av nasjonalt referansesett for SNOMED CT for tannhelsetjenesten