Hopp til hovedinnhold
Søk

Modernisering av SYSVAK

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Nøkkelinformasjon

Status

Betydelige utfordringer

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Folkehelseinstituttet

Kontaktperson

Åshild Baukhol

Segment

Observere

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregisteretablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Registeret er hjemlet i Helseregisterloven, Smittevernloven og tilhørende SYSVAK-registerforskrift.
Dagens SYSVAK skal videreutvikles til å inneholde flere funksjoner, samt gjennomgang, spesifisering og utvikling av et mer moderne SYSVAK. Flere av de nye funksjonene er rettet mot å forenkle registreringen av vaksinasjoner, samt muligheten for helsepersonell å søke og få lister over personer som har blitt vaksinert.
Dagens SYSVAK er foreldet og klarer bl.a. ikke å håndtere vaksinasjonsvolumet som forventes.

Status

Betydelige utfordringer

Prosjektet SYSVAK modernisering hadde betydelig fremdrift i første del av 2022, og var første tjeneste som koblet seg på og tilgjengeliggjorde data; herunder ny innsynslogg, tilhørende vaksinasjon og vaksinekort på "innbyggertjenester" på HelseNorge. Tjenesten gikk live 6 september 2022. Det ble høsten 2022 ferdigstilt en 1.0 versjon av ny fagapplikasjon som andre delleveranse i moderniseringsløpet, og den bygges og etableres nå i NDL. Det pågår videreutvikling, endringer og flytting av hele SYSVAK til Nasjonal Driftsløsning, med måldato om ferdigstillelse før sommeren. Det ble høsten 2022 iverksatt aktiviteter for å levere på Data-ut løsning, som er en forutsetning for å levere på delmål for effektivisering, generering og tilgjengeliggjøring av data. Grunnet nedbemanning og reduksjon av ressurser, samt tekniker som har valg tå si opp, og mye sykdom i teamet, så er det første halvår 2023 ikke mulig å ha aktiviteter på Data-ut løsning. Aktiviteter på Data-ut er derfor satt på vent til etter sommerferien 2023. Prosjektet rapporterer rødt på fremdrift, dette knytter seg særskilt til manglende ressurser for å kunne utføre utviklingsoppgaver tilknyttet drift/vedlikehold. Tidligere har fremdift vært hindret av manglende respons i NHN, dette er det iverksatt tiltak på og samarbeidet fuingerer godt. Det er allikvel bekymringsverdig at NHN ikke kan tilby FHI fullverdige løsnigner i NDL og som følge av det må det replikeres data tilbake til SIkker sone for å kunne behandle data. Dette gir økte vedlikeholdskostander, økte lisenskostander, samt spres data over flere steder, det er svært uheldig og er eskalert til ledelsen. Prosjektet ble besluttet overføres til Produktutvikling ved årsskiftet, men har ikke fått finansiering annet enn til drift av applikasjonen. Prosjektet varsler rødt på både fremdrift, økonomi og ressurser.

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 6 av 7 leveranser.

 • SYSVAK-nett

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 07.12.2020

 • Statistikk tjenester kommuneleger, media og publikum (vil publiseres på ulike plattformer på fhi.no)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 06.01.2021

  De første visualiseringene kom på fhi.no 6. januar. Ble senere utvidet med flere statistikktjenester (lansert 3. mars).

 • Søk i SYSVAK via KJ

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 19.01.2021

 • FIKS vaksine for vaksinasjonsplanlegging for kommunene

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 15.03.2021

  Vaksinestatus for smittesporing ble levert 19. august.

 • Utarbeide målbilde/veikart for øvrig moderniseirng av SYSVAK

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.03.2022

  Det er kartlagt målbilde med tilhørende 7 leveranser for moderniseringsløpet. Delmål 1 & 4 ble realisert 2022.

 • Innsyn i logg på helsenorge.no

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.08.2022

  Innsyn i logg fra SYSVAK er tilgjengeliggjort på "innbyggertjenester" på HelseNorge. Innbyggertjenester gikk live 6. september 2022.

 • Realisere målbilde

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  1 - Forbedre innsyn (Tilgjengelig innsyn på innbyggertjenester, Helse Norge) 2 - Redusere antall PUF (Det skal ikke lengre være mulig å registrere personer uten entydig personidentifikator, løses ved overgang NDL). 3 - Ny krypteringsløsning (Realiseres etter at SYSVAK er etablert i NDL) 4 - Vaksinekort og registerinnsyn via NDL (Tilgjengelig på innbyggertjenster Helse Norge) 5 - Fagapplikasjon i NDL (Samle, forenkle og tilgjgengliggjøre funksjoner for fag ett sted) 6 - Effektivisering, Generering, Tilgjengeliggjøring Dekningsstatistikk (Løses som en del av Data-ut) 7 - Effektivisering og generering, tilgjengeliggjøring av Kvalitetslister (Løses som en del av Data-ut) Delmål 1 og 4 er realisert pr 6 september 2022. Det er pågående aktiviteter på ny fagapplikasjon og flytting av SYSVAK til NDL. Merk at det er absolutt avhengighet til NHN og for å kunne ferdigstillelse til estimert tid, er det nødvendig med prioritet fra NHN. Prosjektet er forsinket grunnet mye sykdom og ressursfrafall, det ventes ferdigstillelse av prosjektet i løpet av 2023.