Hopp til hovedinnhold

Pakkeforløp Hjerneslag

Formålet med «Pakkeforløp hjerneslag» er at pasienter som rammens av hjerneslag skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp, samt forhindre uønskede tidsavbrudd mellom ulike aktørers oppgave - og ansvarsområder. Pasienten skal sikres adekvat diagnostikk og behandling til rett tid og på rett sted.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Liv Heg Kateraas

Segment

Observere

I desember 2017 ble pakkeforløp hjerneslag «Fase 1 – Akutt»publisert. Pr i dag er ikke pakkeforløp hjerneslag akuttdel basert på kodesystem fra NPR, og Norsk hjerneslagregister har sagt seg villig til å bidra med monitorering og følge opp målepunktene av fase 1 av pakkeforløpet og resultatene oppdateres ukentlig på deres interaktive nettside.

I november 2019 ble pakkeforløp hjerneslag komplementert med fase 2 og ble dermed den første pakken som beskriver og definerer målepunkter på hele behandlingsforløpet fra den akuttmedisinske tjeneste, via de ulike nivå i spesialisthelsetjenesten, til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. All koding i pakkeforløp for hjerneslag – oppfølging og rehabilitering, bygger foreløpig på allerede eksisterende kodeverk og avd helseregistre vil lage en årsrapport som beskriver hele pakkeforløpet. Denne var planlagt å publisertes siden 2020, men er forsinket og enda ikke ferdigstilt pr september 2023.

Les mer om Pakkeforløp Hjerneslag på Helsedirektoratet sine nettsider.

I 2022 og 2023 har prosjektet jobbet videre med:
- årsrapport for hele pakkeforløp hjerneslag - fase 1 og 2. Dvs koble data/kodeverk fra 3 registre: NPR, KPR og et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister: Norsk hjerneslagregister.
- pakkeforløpskoder er publisert på volven.no oktober 2022 og vil være klar for bruk i januar 2023. Men siden hf ene ikke har bestilt forløpsmodul, kan de ikke starte å bruke dem enda, og det må gjøres en jobb i epj først.
- Det planlegges å lage en kodeveileder som sendes til tjenesten ila 2023-24 på følgende pakkeforløpskoder:
1. pakkeforløp start
2. Tverrfaglig funksjonsvurdering i slagenheten
3. Avslutning av pakkeforløp
3. avslutning etterfølges av følgende koder:
a Tverrfaglig tremånederskontroll i spesialisthelsetjenesten
b Tremåneders legekontroll i spesialisthelsetjenesten
c. Avslutning av andre årsaker
d.Overført til annet helseforetak/ privat behandlingssted
Ved etablering av pakkeforløpskoder vil det i 2022/23 også gi grunnlag for å evt få utviklet et dasbord hvor resultatene fra pakkeforløpet oppdateres jevnlig slik at tjenestene kan gå inn og se hvordan de ligger an opp mot måloppnåelse i pakken og andre hf og kommuner.
2023/24:
- Tjenestene tar i bruk koder og forløpstider skissert i pakkeforløp hjerneslag
og at Helsedirektoratet kan hente ut og analysere data som er generert fra kodene i pakkeforløp hjerneslag
- Norsk hjerneslagregister har planer om å starte opp en evaluering av resultater for pakkeforløp hjerneslag i 2023

Status

Noen utfordringer

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 7 leveranser.

 • Utarbeide nasjonale kvalitetsindikatorer for pakkeforløp hjerneslag

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Pakkeforløp hjerneslag har utarbeidet en nasjonal kvalitetsindikator : Tverrfaglig vurdering i slagenhet med bruk av tverrfaglig vurderingsskjema

 • Utgi årsrapport med beskrivelse av hele pakkeforløpet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.05.2022

  overføring av data mellom Norsk hjerneslagregister og NPR har vært forsinket. Årsrapport er under arbeid og forventes ferdigstillt mai 2022

 • Starte innhenting av data for fase 2 (monitorering)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2022

  Pakkeforløp hjerneslag skal innhente data og sammenstille data fra: - Norsk hjerneslag register - Norsk Pasientregister - Norsk bruker og kommunalt register - KUHR (fastlegedata)

 • Implementeringsrapport

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.02.2023

  Pakkeforløp hjerneslag har gjennomført et arbeid med å lage forslag til tiltak for implementering av pakkefoløp fase 2 (oppfølging og rehabilitering) Rapport er under utarbeidelse Webinar for spesiliasthelsetjenesten og et for kommunehelsetjenesten ble holdt 18 og 21 mars 2022

 • Avgjørelse om hvordan pakkeforløpet skal måle og evaluere resultat av pakkeforløp hjermeslag må tas

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.12.2023

  Hyppigere innrapportering av data i KPR gir mulighet for å synliggjøre resultater på en annen måte feks med bruk av et dashboard. Utarbeidelse av årsrapport har synliggjort behov for utarbeidelse av særkoder i pakkeforløp hjerneslag pga innhenting av data er usikkert

 • etablere særkoder i pakkeforløp hjerneslag

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.12.2023

  Pakkeforløp hjerneslag har behov for å etablere særkoder slik som pakkeforløp kreft og psykisk helse og rus har pga usikkerhet vedrørende innhold i de data som hentes inn pr nå. Feks en etterkontroll i psoesialisthelsetjenesten som anbefales alle slagpasienter innen 3 mnd, kan hentes ut at pasienten har vært til poliklinisk kontrpoll, men man vet ikke om det er for hjerneslaget eller for noe annet.

 • utvikle et dashboard for å synliggjøre resultater fra pakkeforløp hjerneslag

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.12.2023

  Hyppigere innrapportering av data gir mulighet for å synliggjøre resultater fra pakkeforløp hjerneslag i et dashboard feks.