Hopp til hovedinnhold
Søk

Program for kodeverk og terminologi

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten

Nøkkelinformasjon

Status

Under kontroll

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Erik Hovde

Segment

Samstyre

Felles kodeverk og terminologi er viktige forutsetninger for god samhandling mellom virksomheter. I tillegg støtter det opp om interne prosesser i virksomhetene som styring, automatisk beslutningsstøtte og samhandling mellom profesjoner

Felles språk skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling.

For mer informasjon, se våre nettsider:

Status

Under kontroll

Arbeidet skjer innenfor gjeldende budsjettrammer for 2023. Programmet ligger overordnet på plan slik det er definert i satsingen - følgende hovedtiltak går fram: 1. Etablere en nasjonalt forankret versjon av Felles språk. 2. Implementere Felles språk i Helseplattformen og legge til rette for Felles språk i oppgradering av journalløsningene i øvrig spesialisthelsetjeneste og i primærhelsetjenesten. 3. Forvalting av Felles språk. Sentral milepæl for programmet var knyttet til produksjonssetting i Helseplattformen, 11. november. Programmet har videreutviklet Felles språk innenfor prioriterte området, bl. a. registrene. Det har også vært stort fokus på gjennomføring av anskaffelse av ny tjenesteleverandør for IT-verktøy porteføljen for Felles språk, i samarbeid med NHN. Programmets hovedfokus for tiden er etablering og overføring av forvaltning av Felles språk til direktoratets linje samt videre utvikling og innføring i sektor gjennom bistand til - RHFens operasjonalisering av Felles plan for de fire områdene: kvalitetsregistre, veiledende planer, legemidler og kliniske beskrivelser. - Oppfølging og dialog med KS og kommunene via samstyringsmodellen. - Kjernejournal i NHN , FHI, Kreftregistrene og KPR-HOM i Helsedirektoratet.

Risiko

Middels

De viktigste risiki er: 1. Sektor er ikke rigget godt nok med forvaltningen på sin side Aktive tiltak: - Støtte Helseplattformen i å dele sine erfaringer 2. Ibruktakelse av Felles språk uteblir Aktive tiltak: - Konkretisere hvilken støtte Direktoratet for e-helse kan tilby sektor i forvaltningen av Felles språk - Gjennomføre webinar rettet mot EPJ-leverandørene - Etablere publiseringsløsning og teknisk infrastruktur 3. Negativt omdømme for Felles språk Aktive tiltak: - Etablere og gjennomføre kommunikasjonsplan

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 5 av 9 leveranser.

 • Terminologiservere SNOMED CT

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Løsning for publisering av innhold i Felles språk.

 • Etablering av forvaltningsenhet innenfor programmet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.01.2022

  Håndtering av alle programmets leveranser som er satt i produksjon, i første omgang knyttet opp mot Helseplattformen

 • SNOMED CT basert virkestoffordinering til bruk i SAFEST/SLV

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2022

  En løsning for Virkestoffordinering for Helseplattformen, basert på bruk av SNOMED CT og terminologiserver fra Ehelse.

 • Felles språk i nasjonale løsninger - Kjernejournal, Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.05.2022

  Terminologi for kritisk informasjon basert på SNOMED CT klar til bruk i kjernejournal, men ikke ikke faktisk tatt i bruk per i dag. Helsenorge benytter SNOMED CT, og er således levert.

 • Mapping SNOMED CT mot kodeverk

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2022

  Mapping av SNOMED CT mot ICD-10, ICPC2 og prosedyrekodeverkene.

 • Felles forvaltning i sektoren

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2022

  Gå opp samhandling mellom aktørene i sektoren og forvaltning av Felles språk i Direktoratet for e-helse

 • Publiseringsløsning for kodeverk

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Ny løsning for oppslag i kodeverkene, både for administrative-, kliniske- og lab-kodeverk. Erstatter blant annet dagens Finnkode.no

 • Snomed CT for registervariabler i registre hos Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Erstattet registervariabler med SNOMED CT begreper for utvalgte registre hos FHI og Kreftregisteret.

 • Veiledere og normering SNOMED CT

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Opprette Retningslinje for bruk av SNOMED CT. Kompletteres siden med veiledere for spesifike fagområder basert på erfaringer fra Helseplattformen.