Hopp til hovedinnhold

Program for kodeverk og terminologi

Program kodeverk og terminologi – Felles språk skal realisere et standardisert felles språk i helse- og omsorgstjenesten

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Erik Hovde

Segment

Samstyre

Felles kodeverk og terminologi er viktige forutsetninger for god samhandling mellom virksomheter. I tillegg støtter det opp om interne prosesser i virksomhetene som styring, automatisk beslutningsstøtte og samhandling mellom profesjoner

Felles språk skal gi betydelig raskere, sikrere og mer enhetlig digitalisering av helse- og omsorgssektoren og tilrettelegge for enkel og sikker samhandling.

For mer informasjon, se våre nettsider:

Status

Under kontroll

Arbeidet skjer innenfor gjeldende budsjettrammer for 2023. Programmet ligger overordnet på plan slik det er definert i satsingen - følgende hovedtiltak går fram: 1. Etablere en nasjonalt forankret versjon av Felles språk. 2. Implementere Felles språk i Helseplattformen og legge til rette for Felles språk i oppgradering av journalløsningene i øvrig spesialisthelsetjeneste og i primærhelsetjenesten. 3. Forvalting av Felles språk. Overføring av forvaltning av Felles språk fra programmet til direktoratets linje med virkning fra 01.04.23 var en viktig milepæl i programmet. Programmets hovedfokus nå er å støtte forvaltning i direktoratets linje, bidra i etableringen IT-tjenester hos ny tjenesteleverandør samt utvikling og tilrettelegging i sektor. Utvikling pågår hos FHI, KRG, Prehospitale tjenester (RHF) og Tannhelse i Vestfold og Telemark fylkeskommune Tilrettelegging skjer blant annet gjennom: - Oppdatering av direktoratets websider for kodeverk og terminologi, utarbeidelse av ulike håndbøker samt kurs, film og kompetansebygging for enkelt aktører i sektor. - Webinarserie og leverandørmøter, samt presentasjoner i ulike fora i sektor. - Å tilby IT-tjenester og løsninger for tilgang til og lokal forvaltning av Felles språk. - Bistand til RHFene i deres gjennomføring av Felles plan samt KS og utvalgte kommuner. - Etablering av rammeverk for måling av effekter av veiledende planer i Felles språk for kommunal sektor, samt bistand til Helseplattformen i deres arbeidet med deling av erfaringer og effekter. Programmet har et godt samarbeid med både Helseplattformen og kommunesektoren for å få indikasjoner på oppnådde gevinster, og eventuelle indikatorer for å følge opp dette i forvaltning. Resultatet fra dette samarbeidet vil stå beskrevet i programmets sluttrapport, samt tilleggsleveranser.

Risiko

Middels

De viktigste risiki er: 1. Sektor er ikke rigget godt nok med forvaltningen på sin side Aktive tiltak: - Vurdere å gjennomføre møter med kommunal sektor. - Gjennomføre møte med Helse Nord, Helse Sør Øst og Helse Vest om forvaltningsmodell. - Gjennomføre enkeltmøter med ulike aktører på registerområdet, inkl. Hdir og FHI. 2. Ibruktagelse av Felles språk uteblir Aktive tiltak: - Gjennomføre Webinarserie rettet mot EPJ-leverandørene. - Presentere nyttevirkninger innenfor utvalgte områder av Felles språk for IKT-direktørene i RHF-ene og i Samstyringsmodellen i KS. - Gi innspill Felles plan for RHF`ene

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 7 av 9 leveranser.

 • Terminologiservere SNOMED CT

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2021

  Løsning for publisering av innhold i Felles språk.

 • Etablering av forvaltningsenhet innenfor programmet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.01.2022

  Håndtering av alle programmets leveranser som er satt i produksjon, i første omgang knyttet opp mot Helseplattformen

 • SNOMED CT basert virkestoffordinering til bruk i SAFEST/SLV

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.01.2022

  En løsning for Virkestoffordinering for Helseplattformen, basert på bruk av SNOMED CT og terminologiserver fra Ehelse.

 • Felles språk i nasjonale løsninger - Kjernejournal, Helsenorge

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.05.2022

  Ansvar for å ta i bruk SNOMED CT i Kjernejournal ligger til Norsk helsenett. Terminologi for kritisk informasjon basert på SNOMED CT klar til bruk i kjernejournal, men ikke ikke faktisk tatt i bruk per i dag. Helsenorge benytter SNOMED CT, og er således levert.

 • Mapping SNOMED CT mot kodeverk

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.12.2022

  Mapping av SNOMED CT mot ICD-10, ICPC2 og prosedyrekodeverkene.

 • Felles forvaltning i sektoren

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

  Gå opp samhandling mellom aktørene i sektoren og forvaltning av Felles språk i Direktoratet for e-helse

 • Publiseringsløsning for kodeverk

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 30.06.2023

  Ny løsning for oppslag i kodeverkene, både for administrative-, kliniske- og lab-kodeverk. Erstatter blant annet dagens Finnkode.no

 • Snomed CT for registervariabler i registre hos Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Erstattet registervariabler med SNOMED CT begreper for utvalgte registre hos FHI og Kreftregisteret.

 • Veiledere og normering SNOMED CT

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Opprette Retningslinje for bruk av SNOMED CT. Kompletteres siden med veiledere for spesifike fagområder basert på erfaringer fra Helseplattformen.

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hva skal det brukes til? Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Kritikalitet Frist Avklart gjensidig plan Status
Innføring Felles språk i Midt-Norge Vi er avhengig av klinikere i Helseplattformen for å avstemme innholdet i Felles Språk på en rekke områder. Helseplattformen Høy 30.04.2022 Ja Oppfylt
Innføring Felles språk i viktig samhandling mellom aktører i sektoren. Vi er avhengig av prosjektinitiativer som skal ta i bruk Felles språk på nye områder og som vil ha kliniske ressurser som kan avstemme innholdet av Felles språk på respektive områder. Program digital samhandling steg 2 Middels 01.12.2025 Nei Gul
Innføring Felles språk i strukturert journal i øvrige helseregioner Vi er avhengig av pilotprosjekter som tar i bruk Felles språk på eksisterende eller nye områder, og som har nødvendig kliniske ressurser til dette arbeidet. RHF felles plan for EPJ (SNOMED CT implementering i DIPS Arena i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Nord) Høy 01.12.2030 Ja Gul