Hopp til hovedinnhold

Program pasientens legemiddelliste

Hensikten med Program pasientens legemiddelliste er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil og redusere tiden helsepersonell bruker på innhenting av legemiddelinformasjon. Pasientens legemiddelliste (PLL) etableres som én felles digital oversikt over legemidlene pasienten bruker.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

2 - Enklere arbeidshverdag

Eier

Helsedirektoratet

Risiko

Middels

Kontaktperson

Rune Røren

Segment

Samstyre

Formålet med programmet er økt pasientsikkerheten i ansvarsovergangene mellom behandlingsnivå ved å dele en felles digital legemiddelliste. Prosjektene skal:
- Innføre kjernejournal til pleie- og omsorgstjenesten
- Innføre elektronisk multidose til legekontor, apotek og hjemmetjenesten
- Teknisk tilrettelegge for pasientens legemiddelliste (SFM)
- Prøve ut pasientens legemiddelliste i Bergen
- Innføre pasientens legemiddelliste nasjonalt
Les mer om programmet på ehelse.no

Status

Noen utfordringer

Overordnet status er satt til gult grunnet lavere fremdrift i utprøvingen og lav modenhet til SFM.
I FTB foreslår regjeringen å sette av 276 MNOK i 2024 og 1,25 mrd kr de neste 6 årene.
PLL i praksis ble lagt ut på høring til helsetjenesten med frist 8.desember.
Helsedirektoratet vil etablere en tilskuddsordning/helseteknologiordning for å støtte innføring av PLL i 2024.
FM 4.12 er produksjonssatt i Helse Vest og Bergen kommune. Foreløpig gode tilbakemeldinger. Alle sykehuslegene på Haraldsplass og mottaksklinikken på Haukeland har nå mulighet for å oppdatere PLL.
Over 200 legekontor/avtalespesialister har tatt i bruk SFM m/brukergrensesnitt. SFM har fortsatt fokus på stabilisering av løsningen fremfor ny funksjonalitet, noe som har redusert fremdriften på innføring. Tre EPJ-leverandører for fastleger/avtalespesialister er godkjent for integrasjon og i gang med utprøving av SFM fullversjon. Flere andre er i gang med utvikling av integrasjon. To leverandører er i gang med utprøving på sykehjem, hjemmesykepleie, KAD og legevakt i til sammen syv kommuner. Helse Nord blir neste utprøvingsområde etter Bergen. Helseplattformen benytter SFM u/brukergrensesnitt for skriving av e-resepter i nitten kommuner og på St.Olavs. Implementering av rekvirentkravene til e-multidose diskuteres fortsatt med NHN. Helse Vest RHF har tatt i bruk SFM Basis API for innlasting til kurvesystemet Meona. Helse Nord og Sør-Øst RHF har utarbeidet bestilling til DIPS-tilpasning for sykehus.
Kjernejournal er nå tilgjengelig i 75,5% av kommunene, målet var 80% i løpet av 2023.
E-multidose venter fortsatt på økt utbredelse av SFM til fastleger. Overgang til SFM blir nødvendig for å øke farten på e-multidose.
E-helse ser ut å få et underforbruk på ca 20 MNOK, som vil bli søkt overført til 2024.

Risiko

Middels

 • Risiko for at programmet får for lav prioritet hos enkelte EPJ-leverandører forsinker programmet (gul). Etablerte tiltak: - Bygge SFM GUI for leverandørene (NHN) (ferdig) - Anskaffelse EPJ-Løftet (ferdig) - Tett og koordinert leverandøroppfølging (pågående) - Kundene etterspør funksjonaliteten fra leverandør (pågående) - Leverandør legger planer for PLL (ferdig) - Avklare: anskaffelse på kommune-siden? (ferdig)
 • Risiko for at adopsjonen av SFM går saktere enn planlagt fordi modulen ikke har tilsvarende modenhet og funksjonalitet som eksisterende løsninger (rød) Etablerte tiltak: - Løpende rette feil som negativt påvirker arbeidsflyten til leger - Løpende utprøving og tilpasninger fra utprøving - Løpende prioritere funksjonalitet som trygger adopsjonen av SFM - God dialog med de som løfter bekymring - Tydelig beslutning ved overgang fra utprøving til nasjonal innføring.
 • Risiko for at for få pasienter får opprettet PLL til at utprøvingen får nødvendig omfang (gul). Etablerte tiltak: - Honorar/kompensasjon til fastleger gjennom Helfo-systemet (ferdig) - Løpende utbedring av teknisk løsning (pågående) - Få på flere legekontorer - (pågående) - Forlenge utprøvingen til 1.kv 2024 (ferdig)
 • Risiko for at begrenset kapasitet i NHN inkl. underleverandører forsinker innføringen av PLL (gul). Etablerte tiltak: - Anskaffelse av ny utviklingsleverandør (ferdig) - Rekruttere nye ansatte og leie inn konsulenter (ferdig) - Mer forutsigbar finansiering (E-helse) (ferdig) - Fase ut FM (pågår)
 • Risiko for at endring i ansvar og organisering medfører forsinkelser (gul). Etablerte tiltak: - Avklare ny rolle- og ansvarsdeling for 2024 (ferdig) - Operasjonalisere nye ansvarsområder (pågår)
 • Risiko for at sektor ikke finansierer drift og forvaltning av SFM i 2024. (gul) Etablerte tiltak: - Høring SFM som del av pasientjournalloven §8 (ferdig) - Iverksette betalingsplikt når løsningen er godkjent for bredding - Vurdere alt. B – noen andre finansierer SFM i 2024
 • Risiko for at e-multidose ikke når målet om nasjonal utbredelse i løpet av 2024 (gul). Etablerte tiltak: - Stabilisere SFM for fastleger og gjøre den klar for nasjonal innføring (pågår) - Implementere SFM i fastlegesystemene (pågår) - Fortsette å være pådriver for innføring mellom apotek og fastleger (pågår) - Re-planlegge

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 3 av 22 leveranser.

 • MP21. Meldeplikt trer i kraft

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Nøyaktig tidspunkt på milepæl må avklares

 • MP1. SFM klar med funksjonalitet for PLL og e-multidose (versjon Bravo)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.03.2022

 • MP3.1 SFM klar med grunnleggende funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste (versjon Charlie)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2022

 • MP6. Kjernejournal breddet til minst 80 % av sykehjem og hjemmetjenesten

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 31.12.2023

 • MP4. SFM. Utprøvingen av PLL i Bergen ferdig

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.03.2024

 • MP2. Utprøvingsområder (2-3 områder) avklart

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

 • MP7. Utprøvingsområder ferdig med forberedelsesfasen

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2024

  Gjenstår ferdigstilling av forberedelsesfase for flere områder.

 • MP8. Hovedområder avklart (8-10 områder)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP12. Foregangsområder ferdig med begrenset bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP3.2. SFM klar med funksjonalitet for sykehjem og hjemmetjeneste (versjon Echo)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Forsinket

 • MP5. EPJ-leverandører tilrettelagt for PLL

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP20. Kompensasjon for opprettelse av pasientens første legemiddelliste etablert

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

  Opprettet for utvalgte brukere, men gjenstår å få dette på plass for alle. Tentativt ved utgangen av 2024, men nøyaktig tidspunkt på milepæl må avklares.

 • MP11. Hovedområder ferdig med forberedelser

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP9. E-multidose breddet til minst 80% av fastlegekontor

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP10. SFM prøvd ut hos prioriterte aktører

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024

 • MP14. Etternølerne (4-5 områder) ferdig med forberedelsene

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

 • MP13. Hovedområder ferdig med begrenset bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2025

 • MP15. Foregangsområder ferdig med full bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2026

 • MP16. Etternølerne ferdig med begrenset bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2026

 • MP17. Hovedområder ferdig med full bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2027

 • MP18. Etternølerne ferdig med full bredding

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 30.06.2028

 • MP19. Alle pasienter har tilgang til sin egen oppdaterte legemiddelliste

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2028

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Hva skal det brukes til? Frist Kritikalitet Status
Etablering av sikkerhetsinfrastruktur, Etablering av mottaksprosjekter, Virksomhetene tar i bruk funksjonalitet under utprøving, Det inngås avtale mellom virksomhet og dens EPJ-leverandør. Utprøvingsvirksomheter, Kommuner og fastleger Utprøving og innføring PLL Høy Gul
Funksjonalitet basert på de kravene som ligger i prosjektene HelseID Utprøving PLL, bredding SFM Høy Grønn
Resterende EPJ-leverandører utvikler integrasjon med KJ-portal og SFM EPJ-Leverandører Utprøving PLL, bredding KJ og SFM Høy Gul
Apoteksystemene må utvikle funksjonalitet for å kunne lese pasientens legemiddelliste Apotekkjeder og deres leverandører Utprøving og innføring PLL Middels Grønn
Tilpasninger i nasjonale løsninger (SFM, FM m.fl.) Norsk Helsenett Utprøving av pasientens legemiddelliste Høy Gul