Hopp til hovedinnhold

Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging

Hensikten med prosjektet er å etablere en felles prosessplattform for digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

4 - Tilgjengelig informasjon og styrket samhandling

Eier

Helse Sør-Øst RHF

Risiko

Høy

Kontaktperson

Line Dokseth

Segment

Koordinere

Prosjektet prosessplattform og digital hjemmeoppfølging er et sentralt virkemiddel for å nå målene i både nasjonal helse- og sykehusplan og regionalutviklingsplan.

Prosjektet skal anskaffe en prosessplattform for å utvikle tjenester for digital hjemmeoppfølging (DHO) i Helse Sør-Øst. Prosjektet skal også ta teknologien i bruk ved å levere en minimumsløsning for digital hjemmeoppfølging (DHO). Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) fremhever behovet for helsefellesskap. Samhandling og oppgavefordeling i team rundt pasienten på tvers av sektorer og fag blir viktig for å kunne yte gode pasienttjenester. Dette forutsetter høy endringsevne og avanserte løsninger for oppgavefordeling og informasjonsflyt i pasientforløpene. I tillegg til å levere tjenester for digital hjemmeoppfølging, vil prosessplattformen også gi stordriftsfordeler, påvirke ressursutnyttelsen, redusere uønsket variasjon og øke endringsevnen i helsesektoren.

Gjennom etablering av en regional prosessplattform kan prosjektet anses som et delmål opp mot nasjonal samordning.
Mer effektiv bruk av ressurser og mer bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og redusert utslipp gjennom digitalisering og redusering av pasienttransport til og fra sykehus.
Digital hjemmeoppfølging er det første området vi går i gang med på prosessplattformen.

Status

Betydelige utfordringer

Prosjektet har en forsinkelse på ca. åtte uker. Begrunnelse for dette er primært forsinket tilgang til prosessplattformen fra leverandør med påfølgende forsinkelse for leveranser med avhengigheter knyttet til denne, og tilgjengelighet av ressurser. I tillegge har utarbeidelse av løsningsdesign tatt lang tid da man går opp nye stier for skytjenester, eksempelvis ulike alternativer for tilgangskontroll. Ny ROS prosess i Sykehuspartner underveis i arbeidet med ROS har også medført økt tidsbruk. På den positive siden så er det etablert et godt samarbeid mellom prosjektet og produktteamet i sykehuset i Vestfold SiV.  Det er jobbet detaljert med test og forberedelser til produksjon og løsningsdesign for produksjon er ferdig. Første demo fra produktteamet i SiV er gjennomført. Det er utarbeidet ulike alternativer for siste del av gjennomføringen av prosjektet og disse er behandlet i styringsgruppemøte 3. oktober. Konklusjonen her er at prosjektet utarbeider en endringsanmodning for å utløse midler opp til kostnadsrammen for prosjektet. Dette for å sikre leveransene gitt i oppdraget av styret i Helse Sør-Øst 9. mars.

Risiko

Høy

Prosjektets samlede risikovurdering settes til rød på grunn av forsinkelser og behovet for en beslutning om mer penger og lenger tid enn planlagt for å kunne sluttføre prosjektet.

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 2 av 4 leveranser.

 • L1 - Anskaffelse av prosessplattform

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.02.2023

  Underlag til, og gjennomføring av, anskaffelsesprosessen konkurransepreget dialog for å anskaffe en prosess- og oppgaveplattform.

 • L2 - Forberede plattformen (trinn 1 - ferdig)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.06.2023

  Gjøre prosessplattformen tilgjengelig for produktutvikling og slik at den benytter seg av regionale sikkerhets, integrasjons- og datasentertjenester.

 • L3 - Inkrementell realisering av DHO på anskaffet plattform (trinn 2 - ferdig)

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 01.10.2023

  Smidig utvikling og stegvis ibruktakelse i trinn 2 i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

 • L4 - Brukernær tjenesteutvikling og erfaring

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Brukernær tjenseteutvikling og læring for videre bruk av prosessplattformen er ferdig

Avhengigheter

Tiltaket har følgende avhengigheter.
Hva trenger tiltaket levert Hva skal det brukes til? Hvilken aktør er tiltaket avhengig av? Kritikalitet Frist Avklart gjensidig plan Status
Tilgang til data. Prosessering i prosessplattformen HSØ - Sykehuspartner og prosjektet Nye integrasjonstjenester – API Høy 20.10.2023 Ja Gul