Hopp til hovedinnhold
Søk

Prosjekt Helsedata

Prosjektet er en videreføring av deler av Helsedataprogrammet, og har som formål å sørge for at gjenstående leveranser i helsedatasatsingen realiseres. 

Nøkkelinformasjon

Status

Noen utfordringer

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Direktoratet for e-helse

Risiko

Middels

Kontaktperson

Åsa Karen Otterstedt

Segment

Samstyre

Status

Noen utfordringer

Det overordnede målet i 2023 er å bidra til enklere og raskere tilgang til helsedata for sekundærbruk. Helt konkret betyr dette å bidra til å redusere restanser og at utleveringstiden fra registrene tas ned i 2023. De prioriterte tiltakene i 2023 vil på ulikt vis bidra til dette. Dette handler om å styrke Helsedataservice med kompetanse og ressurser samt videreutvikle prosesser og rutiner i samarbeid med registerforvalterne, videreutvikle helsedata.no med ulike tjenester som «en vei inn», samt starte etablering av et økosystem for helseanalyse basert på gjenbruk av eksisterende tjenester. Den viktigste oppgaven i 2023 vil være å forberede og gjennomføre overføring av vedtaksmyndighet for tilgjengeliggjøring fra registerforvaltere og vedtaksmyndighet knyttet til dispensasjon fra taushetsplikt fra Helsedirektoratet og REK. Det vil jobbes med å etablere felles rutiner og prosesser på tvers av registerforvaltningen og på tvers av analyseinfrastrukturer. Samarbeidet som ble etablert med universitets- og høyskolesektoren om bruken av eksisterende analyserom videreføres. Etter innspill fra styringsråd for helsedata ble arbeidet utvidet til å omfatte samarbeide med SSB/SIKT om å bruke tjenesten microdata. På sikt vil arbeidet også omfatte andre løsninger fra helsesektor samt andre offentlige og private aktører. Arbeidet med eksisterende infrastrukturer vurderes som en god strategi for å ta i bruk og få nytte av allerede etablerte løsninger. Ved å samarbeide om økt bruk av eksisterende løsninger tar man ned risiko og investeringsbehovet blir lavere enn ved å utvikle egne løsninger.

Risiko

Middels

Endrede rammebetingelser medfører at det opprinnelige konseptvalget for målbildet ikke kan realiseres i sin helhet. Vil føre til forsinket gevinstrealisering og redusert samfunnsøkonomisk lønnsomhet fra satsningen. Manglende tillit hos forskere på grunn av store restanser og lang saksbehandlingstid for tilgang til helsedata Manglende økonomiske rammer for videre investeringer i økosystemet for helseanalyse Manglende kapasitet og/eller budsjett blant registrene til å realisere løsninger, gevinster eller ta i bruk fellesløsninger

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 4 leveranser.

 • Data- og analysetjenester (Helseanalyseplattformen)

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.01.2023

  Utrede alternative løsninger for dataplattform og analysetjenester. Videre plan avhenger av beslutninger fra utredningen.

 • Helsedataservice med vedtaksmyndighet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  HDS utvider sitt ansvar og forberedelser er i gang for å kunne fatte vedtak om utlevering av data når ny forskrift om vedtaksmyndighet trer i kraft

 • Søknad- saksbehandling og metadatatjenester

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Saksbehandlingssystemet Pega er innført som pilot hos HDS, Kreftregisteret og Norsk helsearkiv. Videreutvikling og innføring av Pega til nye registerforvaltere fortsetter i 2023 sammen med bredding og innføring av felles søknadsskjema og bredding og tilpasning av helsedata.no og variabelkatalog.

 • Analyserom

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  I samarbeid med Universitets- og høyskolesektoren innføre en prosess for valg av analyserom via felles søknadsskjema. Leveransen inkluderer å få flere registerforvaltere til å overføre data på en sikker måte uten manuell opplastning til et analyserom