Hopp til hovedinnhold

Rehabiliteringsregisteret

Rehabiliteringsregisteret er et kvalitetsregister som Helsedirektoratet prøver ut i samarbeid med aktører i spesialisthelsetjenesten. Registeret henter inn og samler opplysninger om rehabiliteringspasienter. Innsamlingen av opplysninger startet i 2020, som del av pilot av registeret. Pasienter som skal inngå i registeret må gi sitt samtykke til dette.

Nøkkelinformasjon

Strategimål

3 - Helsedata til fornying og forbedring

Eier

Helsedirektoratet

Kontaktperson

Jan Egil Nordvik

Segment

Observere

Rehabiliteringsregisterets formål er å bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene. For å kunne bedre kvaliteten er det behov for kunnskap om effekten av tjenestene som ytes. Registeret skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag ved å hente inn og samle opplysninger.
Formålet med registeret er å:
 • medvirke til kvalitetsforbedring av rehabiliteringstjenestene lokalt og nasjonalt
 • være et verktøy for den enkelte institusjon for vurdering av kvalitetsforbedringstiltak
 • danne grunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer

Status

Noen utfordringer

Risiko

Ikke rapportert

Leveranser

Prosjektet er ferdig med 1 av 4 leveranser.

 • Funksjonsvurderingsverktøy besluttet

  Ferdigstilt og levert: Ja

  Leveransedato: 01.10.2018

  Valgt av verktøy (EQ-5D) er besluttet av prosjektets styringsgruppe

 • Nasjonale kvalitetsindikatorer utviklet

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

  Det jobbes pr. mars 2023, i regi av FHI, med en artikkel der EQ5D-data fra registeret sammenlignes med norske befolkningsdata. I artikkelen vil resultater fra analysene som vurderer EQ5Ds metodologiske egenskaper som kvalitetsmål innen rehabiliteringstjenestene framkomme. Preliminære funn ser positive ut, men disse resultatene vil ikke i seg selv klargjøre om EQ5D-data kan benyttes som kvalitetsindikatorer innen rehabilitering. Pr. dd. har verken Norsk pasientregister eller Kommunalt pasient- og brukerregister tekniske forutsetninger for å innhente data direkte fra brukeren slik man kan via Rehabiliteringsregisteret, og dagens utbredning til 4 sykehus/-avdeling og 1 privat rehabiliteringsinstitusjon gir ikke et tilstrekkelig datagrunnlag til å vurdere bredden i rehabiliteringstilbud i Norge. Pilotering har derimot vist at MRS-løsning til HEMIT og ePROM er godt egnet for å samle kvalitetsdata direkte fra pasienter.

 • Valgt verktøy er ferdig pilotert

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2023

 • Valgt verktøy er breddet i spesialist

  Ferdigstilt og levert: Nei

  Leveransedato: 31.12.2024